uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 03 - side 105-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Det ringer anden gang

Musikpædagogisk Forenings bestyrelse tog for et par år siden et initiativ til et forsøg på en spredning af de statsprøvede musikpædagoger bort fra hovedstaden ud over landet. Forsøget mislykkedes. Henvendelserne både fra musikpædagogers og skolers side var så godt som lig nul, og konklusionen måtte for bestyrelsen at se blive, at tiden ikke var moden.

I en tid med en ny skolelov, nye undervisningsplaner for folkeskolen og med en siddende musikkommission må man imidlertid umiddelbart formode, at udviklingen løber hurtigere end ellers, og tegn herpå finder man da også tid efter anden.

I »Dansk Kirkemusiker Tidende« (nr. 10, 1959) redegør overlærer P. Christiansen, Albæk, i et indlæg for vanskelighederne ved at få kirkeorglerne i landsognene betjent. Han finder årsagerne i den meget ringe honorering, og det heraf stadig ringere antal, der tager orgelprøven i forbindelse med læreruddannelsen. - Han skriver videre:

»Ud fra denne situation er det, jeg vil foreslå en musikpædagog ansat i hvert sogn. I de fleste sogne er det forøvrigt vanskeligt at få betjent den private musikundervisning, der er brug for. Hvis man ansatte en musikpædagog i hvert sogn, kunne denne forestå den private musikundervisning, tage skolens sangtimer og så betjene kirken om søndagen og de kirkelige handlinger om hverdagen. Selvfølgelig kan han ikke være både organist og forsanger. Er der ingen kirkesanger, kan et mindre drenge- eller pigekor være forsangere. De kan så dele kirkesangerlønnen. Menighedsrådets medlemmer kunne på skift læse ind- og udgangsbønnen og hjælpe præsten.

Hvilken uddannelse skal en sådan musikpædagog have? Den må omfatte orgel og klaver, evt. violin. (Den lille organisteksamen har hele tiden været utilstrækkelig efter min mening. Især mangler den teori). Endvidere må vedkommende kunne synge lidt og kunne lede kor og orkester. Uddannelsen må have samme varighed som lærerens, og de lønmæssige vilkår må være noget lignende. Der må etableres samarbejde mellem musikkonservatorium og seminarium, for at den pædagogiske uddannelse kan foregå parallelt med den almene.

Har vi så råd til det? - Et sogn på 2-3000 mennesker lønner i dag organisten med 2500-3000 kr. I skolen er der med et sådant befolkningstal brug for ca. 3 timers sangundervisning daglig. Det sparer en halv lærerkraft. Dertil kommer så den private undervisning, så der skulle være økonomisk grundlag nok - og opgaver nok.

Hvem vil så tage initiativet?«

Man må vist sige, at denne kombination af folkemusikalske opgaver må virke frisk og meget tiltalende på mange musikpædagoger. Naturligvis vil man træffe mange problemer og vanskeligheder på vejen frem mod en sådan ordning, de fleste formodentlig af overvejende administrativ og organisationsmæssig karakter - der er jo mange parter, der i så fald skulle finde frem til enighed.

Fortsætter udviklingen imidlertid, som den er begyndt - og det er der kun grund til at tro, at den vil - kan vi i løbet af et ganske kort åremål meget let komme derhen, hvor en ændring hen imod det ovenfor skitserede bliver en nødvendighed. I Københavns kommune undervises der i instrumentalspil ved 57 af 85 skoler, og behovet er naturligvis lige så stort i provinsen.

Et andet spørgsmål, som også omtales af overlærer P. Christiansen, behandles nærmere af Aksel Andersen i et indlæg i »Organistbladet« (nr. l, I960). Han skriver:

»Hidtil har det været folk med fuld læreruddannelse, men en mindre omfattende musikalsk uddannelse, som har været landsbyorganister - fremtidig må det måske blive folk med fuld musikuddannelse, men med en noget mindre læreruddannelse. Endnu har vi ikke nogen musikpædagogisk uddannelse, som direkte giver mulighed for læreransættelse i folkeskolen, og vi har heller ikke nogen musikpædagogisk uddannelse på en så bred basis, så der sikres tilstrækkelige kvalifikationer på alle de områder som er nødvendige for den, der skal være den egentlige bærer af et sogns eller en egns musikliv.

Der må givet tilstræbes forhold, der muliggør en naturlig forening af organist- og lærervirksomhed på landet og i småbyerne. Musikkommissionen er meget opmærksom på disse forhold, og der arbejdes iøvrigt med planer om bl. a. en særlig 'musiklederuddannelse' - d.v.s. en uddannelse, som skal kvalificere musikere til at kunne forestå sangundervisning og anden musikundervisning for såvel børn som voksne, undervise i 'musikforståelse', lede amatørkor, -orkestre og ensembler etc.«

Mp Fs bestyrelse har arbejdet med planer om en musikpædagogisk eksamen med et sigte meget lig det ovenfor skitserede. Som det fremgår fortsættes dette arbejde nu på et højere plan, og resultatet af dette arbejde må fra vor såvel som fra skolekredses side imødeses med den allerstørste interesse. Situationen i dag indebærer virkelig muligheder for langt bedre arbejdsvilkår og dermed også for langt rigere arbejdsresultater. Det er tiden for både skolemusikfolk og for musikpædagoger at aksle deres skind. Emb.

Generalforsamlingen 1960
Formandens årsberetning (fortsat)

Udviklingen i musikopdragelsen herhjemme siden statsprøvens indførelse har vist, at dens betydning har været større, end man kunne ane, og der er grund til at tro, at statsprøvens betydning vil blive endnu større. Det betyder ikke, at man er tilfreds med de musikpædagogiske eksaminer, som de er. De må revideres i deres affattelse og helt bringes à jour med de mange landvindinger, der er sket på musikpædagogikkens områder.

I NMPU har Ilse Meyer og jeg i maj været til et møde i Oslo, hvor præsidiet overgaves til pianisten Nicolai Dirdal, idet den næste kongres skal afholdes i Oslo i 1961.

Som sædvanlig har vi udgivet en medlemsliste, og jeg opfordrer her Mp Fs medlemmer til at hjælpe ved fordelingen ved at give oplysning til kontoret om steder, hvor listen kunne gøre gavn.

Fællesannoncen i januar har givet et godt resultat. Den skulle selvfølgelig gerne blive meget større, thi der er god grund til at tro på, at man ad denne vej kan slå fast, at man, når det drejer sig om musikundervisning, søger de statsprøvede musikpædagoger.

Medlemsbladet »Musikpædagogen« har nu i et år været udgivet sammen med Dansk Musiktidsskrift; det er en ordning som fungerer udmærket og som indebærer flere fordele.

Tidsskriftslæsekredsen har nu bestået i 12 år og har dermed bevist sin uundværlighed for en stor kreds af foreningens medlemmer. Den administreres således, at den hviler i sig selv. Der cirkulerer i år 11 forskellige musiktidsskrifter i 15 serier.

Da det i aften er sidste gang, jeg repræsenterer foreningen som formand, vil jeg rette en tak til medlemmerne for de år, jeg har haft deres tillid til at varetage deres og foreningens interesser og for den sympati, man har vist mig.

Jeg takker bestyrelsen for arbejdssomme og ofte sene møder, som altid resulterede i positive forslag og drøftelser til bedste for vore medlemmer. Jeg føler et venskab med Dem alle, som jeg har været glad for, og som jeg også i fremtiden vil regne med.

Uden Deres mange kloge indlæg i de aftenlige diskussioner havde vi ikke kunnet gennemføre, hvad vi anså for værende rigtigt over for Mp Fs medlemmer, og uden foreningens faktotum, fru Carly Orneborg, kunne de løbende forretninger ikke afvikles. Carly Orneborg ved alt vedrørende foreningen, og jeg har ofte måttet spørge. Tak for de værdifulde og indsigtsrige svar på mine spørgsmål og for den elskelige måde, hvorpå du virker på dit kontor.

Tak til vor kritiske revisor, Vagn Hedemann, som altid har taget opgaven på den passende seriøse måde, men som nu trækker sig tilbage fra dette hverv.

Jeg har gemt min sidste takketale til nu til Mp Fs mangeårige sekretær, Ilse Meyer, og siger dig her min og bestyrelsens tak for din strålende arbejdsindsats. Jeg kom lidt hovedkuls ind i foreningsarbejdet her, men klarede mig igennem de første vanskelige år ved din storartede hjælp, der senere blev den nødvendighed, der betingede min stilling som formand. Mange vanskeligheder af praktisk art hjalp du mig over, og utallige breve og referater lå i mønstergyldig orden foran vore pladser ved bestyrelsesmøderne.

Din arbejdsevne under kongresforberedelserne var fantastisk, og jeg siger det her, at uden din dynamiske indsats var vi ikke kommet til det resultat, der fra alle sider har været så rosende omtalt, og hvor din andel i arbejdet var de 80 %. Din begejstring var så smittende, at vi alle udrettede et arbejde, der vist var ud over, hvad man selv havde tænkt sig. Dit motto har altid været foreningens vel og fremgang og selv nu her, hvor klokken snart falder i slag for vort fælles bestyrelsesarbejde, har du ikke slækket på de krav, du selv anser for så livsvigtige for nuværende og kommende statsprøvede musikpædagoger. En del af dit motto er dette: at pædagogerne skal føle, at arbejdet går ud på at gennemsyre hele samfundet med sansen for musikkens værdi, og derfor har dit arbejde dybest set en social baggrund.

Tak for din hjælp i vort fælles arbejde og på gensyn i fremtidens store musikalske opdyrkningsplaner.
Einar Nørby.

Generalf orsamlingsreferat

År I960 den 24. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Musikpædagogisk Forening på Zahles skole, Nørrevoldgade 7.

Til stede var samtlige bestyrelsesmedlemmer. Der var fremmødt 33 medlemmer.

Formanden, kgl. kammersanger Einar Nørby bød velkommen og foreslog landsretssagfører Christophersen som dirigent ved generalforsamlingen.

Da ingen andre forslag fremkom, valgtes landsretssagfører Helge Christophersen til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved meddelelse i foreningens medlemsblad »Musikpædagogen« i januar måned 1960, og således var indkaldelsen sket med det i lovene foreskrevne varsel.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplæste dagsordenen, der var tilstillet medlemmerne sammen med foreningens regnskab for året 1959.

Man gik derefter over til de enkelte punkter på dagsordenen:

ad punkt 2. Formandens årsberetning.

Formanden oplæste årsberetningen (se »Musikpædagogen« marts I960). Derefter takkede Povl Fledelius Einar Nørby og Ilse Meyer, og aflagde beretning for eksamenskommissionen og meddelte, at han ønskede at trække sig tilbage fra dette arbejde. Einar Nørby takkede Povl Fledelius for beretningen. Dirigenten forespurgte, om andre ønskede ordet i tilslutning til formandens årsberetning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var enstemmigt vedtaget.

(Fortsættes side 108)

Nye bestyrelsesmedlemmer ad punkt 5. Regnskabsaflæggelse.

Kassereren, fru Anne Birgit Møller aflagde derefter foreningens regnskab for året 1959- Da ingen ønskede ordet i anledning af regnskabsaflæggelsen, erklærede dirigenten regnskabet for enstemmigt vedtaget og godkendt.

Dirigenten oplæste regnskaberne for året 1959 for Musikpædagogisk Forenings medlems- og elevlegat, Gudda Behrends legat, Musikpædagogisk Forenings hjælpefond.

I tilslutning hertil oplæstes følgende afsnit af et brev fra et medlem: »For øvrigt vil jeg gerne gøre generalforsamlingen opmærksom på følgende: Bidraget til Hjælpefonden forekommer mig urimeligt for os, der er fastansatte. Vi betaler til pensionskassen og gennem skattevæsenet til folkepensionsordningen. - Jeg har intet imod at være filantrop, men så vil jeg ikke være halvvejs tvunget til det.

Der er jo også fordele ved at være selvstændig musikpædagog. Man kan da selv vælge sine elever, er uafhængig med hensyn til klokkeslæt, har ikke en undervisningsanstalts forpligtelser til at deltage i lærerrådsmøde (ca, 3 timer 2 gange pr. måned) o.lign. Endvidere kan man jo selv fastsætte sine honorarer!« Det vakte indignation, og et af de tilstedeværende medlemmer, som selv er fastansat, tog på det bestemteste afstand. Povl Fledelius mente, at en større part af Hjælpefondens midler burde anbringes i obligationer, men Helge Christophersen oplyste, at beholdningen dertil ikke var stor nok, da der stadig skulle være likvide midler.

(Generalforsamlingsreferatet fortsættes)

Tak til Einar Nørby og Ilse Meyer

Ilse Meyer og Einar Nørby har trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Ingen der har fulgt Mp Fs virke i de senere år vil være i tvivl om, at bestyrelsen i disse to har haft virkekraftige personligheder, der har arbejdet for og gavnet Musikpædagogisk Forening i en grad, der rækker langt ud over denne afskedsstund.

Ilse Meyer er som bestyrelsesmedlem en ener. Få har arbejdet så intenst og flittigt for Musikpædagogisk Forening som hun, og få har gjort det så godt. Ilse Meyer er i besiddelse af en utrolig arbejdsevne, en egenskab, der er kommet Mp F til gode. Musikeren og pædagogen i hende har udkrystalliseret adskillige Mp F-forehavender, uden hvilke foreningen ville have været fattigere.

Einar Nørby takker Ilse Meyer i årsberetningen - vi andre slutter op med vor tak.

I Einar Nørby har Mp F gennem en årrække haft en formand, der var som formænd skulle være: myndig, klog, sikker, scenevant, arbejdsglad og veloplagt. Einar Nørby har forstået på en elskværdig måde at lede foreningen, således at den indadtil såvel som udadtil optrådte med naturlig værdighed og autoritet. Lad disse få ord være vor hjertelige tak.
Henning Bro Rasmussen.

Tak til medlemmerne

Det var en stor glæde man beredte mig, da frøken Inger Næhr overrakte mig gavekortet og de dejlige blomster fra Mp Fs medlemmer, og jeg siger Dem herved alle hjertelig tak.

Arene som foreningens formand har været interessante gennem det fængslende arbejde, ikke mindst under kongresserne i sommeren 1958.

Jeg ønsker foreningen og dens nye bestyrelse lykke og held til løsningen af kommende opgaver.

De venligste hilsener og tak til hver især.
Deres hengivne EINAR NØRBY

Alle, der så venligt tænkte på mig, beder jeg herved modtage min hjerteligste tak for de skønne blomster og det dejlige gavekort, som blev overrakt mig på generalforsamlingen.
ILSE MEYER

Medlemslisten

sættes meget snart i arbejde. Medlemmer, der endnu ikke har givet kontoret underretning om navne-, adresse- eller telefonnummerændringer, bedes gøre dette snarest; De vil derigennem lette arbejdet med listen betydeligt. Til sommer udsendes som sædvanlig en førstekorrektur af medlemslisten.

Den 2. studiekreds i Århus Studiekredsen over barokmusik med Liselotte Selbiger den 12.-13. og 14. april blev trods mange vanskeligheder meget vellykket.

En veritabel snestorm satte ind den første dag og forhindrede mange deltagere i at møde frem, deriblandt flere, som havde forberedt værker til instruktion. Der gik derfor kludder i overholdelsen af fru Selbigers smukt stigende foredragslinje gennem aftenerne. De forberedte værker kom for de flestes vedkommende helt på tværs af ideen. Fru Selbiger tog disse vanskeligheder med en elskelig tålmodighed, så aftenerne blev alligevel gode.

Navnlig var instruktionen meget levende og inciterende, fordi fru Selbiger her frit kunne udfolde sin meget store og konkrete viden, sin øvelse i instruktion i forskellige instrumenter og ensembler, og dertil med sin blide charme vinde såvel »elever« som publikum for sig og sit emne.

Gennemsnitlig var der ca. 60-70 deltagere, deriblandt mange unge, da vi havde givet skolebørn og studerende særlige vilkår i form af stærkt nedsat kursusafgift. Harriet Neeraa.

Elevkoncert i Tivoli til september I lighed med de foregående år arrangeres der - i tilslutning til Propagandaugen for den levende musik - søndag den 11. september en Mp F-elevkoncert i Tivolis koncertsal.

Musikpædagoger, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 10. maj til Mp Fs kontor meddele elevens navn og alder samt opgavens titel. Der tildeles hvert solonummer maximalt 5 minutter på koncerten.

Det er meget ønskeligt, at der foruden solister fra alle faggrupper tiimeldes ensembler, vokale såvel som instrumentale.

Koncertprogrammet kan derved gøres mere interessant og afvekslende for tilhørerne.

De tilmeldte tilsiges til en censur i slutningen af maj måned. Bestyrelsen.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Henning Bro Rasmussen Næstformand: Harald Bjerg Emborg. Sekretær: Randi Teglbjærg.

Kasserer: Anne Birgit Moller. - Bellis Stedstrup, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Cbristophersen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 1213, Brønshøj.

Årgang 35/1960, nr. 03