Litteratur

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 04 - side 149-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

LITTERATUR

GERHARD SCHEPELERN & GEREON BRODIN: Koncert Håndbogen, 3. bind. - Det 20. århundredes musik. 559 s. - Jul. Gjellerups Forlag, Kbhvn. 1959. (Hft. kr. 29,50, ib. kr. 35,-).

Tredje og sidste bind af Koncert Håndbogen - med undertitel »Det 20. århundredes musik« omfatter verker av komponister som er født etter 1873. Dog er ikke den helt moderne musikk, den såkalte punktmusikk, som innvarsles av Anton v. Webern, og den elektroniske musikk omtalt i boken. Når denne musikk er utelat, er det, ifølge bokens forord, fordi »at den inden for Rammerne af en Bog som denne kun vilde faa en ufyldestgørende Behandling, da den kræver en særdeles indgaaende Analyse og ifølge sin Struktur saa godt som fuldstændigt unddrager sig Illustration gennem Nodeexempler«.

Av de 46 komponister, som er omtalt i tredje bind, er 21 nordiske, herav 13 danske, fem svenske og tre norske. At de danske komponister er så tallrikt representert er forståelig, boken henvender seg jo i første rekke til det danske musikkpublikum; men sett fra de øvrige nordiske lands synsvinkel savner en mange kjente komponistnavn.

Bortsett fra denne merknad er det ellers bare godt å si om boken. I likhet med de to første bind, som kom ut h.h.v. i 1956 og 1957, utmerker også 3. bind seg med velskrevne, interessante artikler om komponistenes liv og virke, og om verkenes tilblivelse, form og innhold. Hver enkelt komponists mest kjente og betydelige verk er viet en spesiell gjennomgang - illustrert med noteeksempler. Foruten orkesterbesetning og omtrentlig spilletid er også angitt taktart, tempo og toneart etc. for hver enkelt sats. Opplysninger om eksisterende lommepartiturer, forklaringer av de mest brukte fremmedord samt et feiles komponist-register for alle tre bind (omfattende ikke mindre enn 102 navn) gir også boken stor verdi som oppslagsverk.

Utgivelsen av Koncert Håndbogen er et ypperlig tiltak og både forfatterne d'herer Gerhard Schepelern og Gereon Brodin og Jul. Gjellerups Forlag, som har gitt boken et vakkert utstyr og et praktisk format, fortjener takk og honnør for velgjort arbeid.

Boken fyller absolutt et behov hos det musikkinteresserte publikum og den vil sikkert bidra til å stimulere interessen for og forståelsen av musikk i større former og derved gi økt utbytte av å lytte til grammofoninnspillinger, radioutsendelser og til vanlige konserter. N. D.

ØIVIND ECKHOFF: Sang fra bladet. 87 sider. ØYSTEIN GAUKSTAD: Regisier over trykte norske korkomposisjoner. 158 sider. - Børrehaug & Co., Oslo 1959.

Av det nylig utkomne store verk »Sangerliv« har forlaget Børrehaug & Co. gitt ut to verdifulle artikler som særtrykk.

Øivind Eckhoffs »Sang fra bladet« pretenderer å være et elementærkurs i hørelære med grunndrag av musikklæren, og som sådan karakteriserer boken seg ved klar og systematisk oppbygning, og en instruktiv og pedagogisk levende fremstillingsform.

Særlig verdifullt synes det meg å være at forfatteren behandler det rytmiske moment så vidt grundig, særlig på bakgrunn av at denne side ved musikkoppdragelsen ofte vies liten oppmerksomhet.

De streiftog forfatteren foretar inn på musikklærens område er stort sett vellykkede.

Følgende formulering må imidlertid kritiseres: »Merk hvordan diskantnøkkelen ""klamrer seg om"" enstrøken g's linje, bassnøkkelen om lille f's linje.« Det er å snu saken på hodet, selv om hensikten er god.

Øystein Gaukstads register over korkomposisjoner vil vise seg å være et meget nyttig oppslagsverk for alle som arbeider med korsang. Verdien økes betydelig ved at Hans Solum har foretatt det møysommelige arbeide å utstyre komposisjonene med betegnelse etter vanskelighedsgrad. Solums navn kunne gjerne vært nevnt også i særtrykket. Her er man forøvrig kommet i skade for å gi skriftet en ikke helt dekkende tittel, da registeret også omfatter »utenlandske komponister utgitt på norske forlag«.

Det ville være ønskelig om forlaget også søkte å gi andre egnede artikler i »Sangerliv« en videre utbredelse. O. K. S.