uden titel

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 05 - side 177-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

KURSUS I SPANSK GUITARTEKNIK for begyndere og viderekomne med JYTTE GORKI SCHMIDT 15.-—22. oktober (i skolernes efterårsferie).

Kurset er kun åbent for medlemmer af Musikpædagogisk Forening Kursussted: Ordruplund højskole, Store Merløse. Højskolen ligger i en naturskøn egn mellem Store Merløse og Allindemagle nær Ringsted.

Kursusdage: Lørdag aften den 15. oktober til lørdag middag den 22. oktober.

Kursusprogram: Formiddage: instruktion og øvetid.

Eftermiddage: undervisningsmetodik og -praktik.

Aftener: Foredrag og demonstrationer, herunder præsentation af guitarindspilninger af fremragende udenlandske kunstnere på grammofon og bånd.

Al øvning og undervisningspraktik foregår under stadig vejledning.

Kursusafgift: kr. 150,-.

Højskoleafgift: kr. 125,-, - heri indbefattet logi og fuld forplejning fra aftensmad den 15. kl. 18,30 til middagsmad den 22.

Der skal af sengetøj medbringes lagner.

På højskolen er der uden for kursus plads til et antal ægtefæller og evt. børn. For børn betales en reduceret afgift til højskolen.

Instrument: Kurset stiller guitarer til rådighed for dem, der måtte ønske at låne et instrument i kursustiden. Der skal betales et sæt strenge kr. 15,- for lånet. Instrumenterne stilles venligst til disposition for kurset af instrumentbygger Arne Schlünsen, Skindergade 37, København.

Deltagerantallet på kursus er for at sikre alle deltagende et maksimalt udbytte sat til omkring 15.

Tilmeldelse må ske til Mp Fs kontor, Frederiksborggade 50, København K, telf. Bven 4021 senest 1. oktober.

Kursusdeltagerne vil i god tid få meddelelse om togforbindelser, transport til højskolen, programdetaljer etc.

Sang og spil i folkeskolen Kort før sommerferien udsendtes i bogform »Undervisningsvejledning for folkeskolen - Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg« - kort kaldet Den blå betænkning. Dette snart berømte skrift rummer i afsnittet Sang (Musik) blandt mange betænksomt formulerede sætninger om undervisningens formål, indhold og omfang, metoder og hjælpemidler den for os meget interessante sætning: Instrumentalundervisningen bør foregå uden for skoletiden på små hold (Betænkningens side 148).

Igennem en lang årrække har der ved stadig flere og flere skoler fundet en frivillig instrumentalundervisning sted uden for skoletiden. Mange statsprøvede musikpædagoger vil vide det fra personlig tilknytning til en sådan undervisning. Det nye er altså ikke sagen selv, men det at dette værdifulde tilskud til skolernes musikliv har fundet plads som en selvfølgelig foreteelse ved siden af mange andre nyskabelser i skolernes sang- ( musik ) undervisning.

Dette er en meget glædelig kendsgerning.

Danmarks Sanglærer forening havde på sit overordentlig velbesøgte sommerstævne i begyndelsen af august på Vallekilde Højskole indbudt til en offentlig debat om Den blå betænknings afsnit om musikken i folkeskolen. Den lange og levende forhandling viste bl. a., hvor stor interesse, der er for netop udbygningen af skolernes instrumentalundervisning. At den mulighed også kommer til at bestå, at skolerne fra staten under visse forudsætninger kan få refunderet indtil 85 pct. af udgifterne i forbindelse med instrumentalundervisningen uden for skoletiden, skal nok fremover sætte gang i denne undervisningsgren. Oplysningen om de 85 pct.s tilskud, som på mødet blev givet af sanginspektør Ejnar Boesen, vakte berettiget opsigt og blev livligt debatteret og kommenteret.

På grundlag af Den blå betænkning kan et fuldtud moderne skolemusikliv udfolde sig såvel i skematimerne som i den på frivillig grund baserede musikundervisning uden for skoletiden.

Mon ikke der i stadig stigende grad i de kommende år vil blive kaldt på de statsprøvede musikpædagoger? Gid ingen må kalde forgæves, men at vi altid måtte have folk parat til at træde ind, hvor der er behov. H. B. R.

Mp Fs kursus i spansk guitarteknik i efterårsferien »Kunne det tænkes, at Mp F ville afholde et kursus, hvor i forvejen eksaminerede pædagoger i andre fag blev indført i den grundlæggende, elementære guitarteknik, således at de blev i stand til at give en indledende undervisning på instrumentet,« skrev Jytte Gorki Schmidt Í »Musikpædagogen«s juninummer.

Artiklen tog sit udgangspunkt i den kendsgerning, at behovet for undervisning i guitar er stærkt stigende, hvorimod musikpædagogernes interesse for instrumentet som eksamensfag er stagnerende. Der er og bliver inden for en årrække kun én statsprøvet musikpædagog i guitar i aktiv tjeneste.

I denne situation kunne vi enten lade det blive ved det, det er, lukke øjnene og lade de undervisningssøgende gå, hvorhen de kan komme for at få guitarundervisning, eller vi kunne tage fru Gorki Schmidts handske op i erkendelse af det ansvar, de statsprøvede musikpædagoger har også for dette instrument.

Mp F gør det sidste. Vi arrangerer et koncentreret 8-dages kursus i guitarteknik. Kurset vil, for at der kan opnås det størst mulige udbytte for kursusdeltagerne, strække sig over 8 dage, og det vil kun være tilgængeligt for medlemmer af Musikpædagogisk Forening. Når det lægges på en højskole uden for København, sker det for at studiegruppen uden forstyrrelser kan samles om guitaren til undervisning, øvning og demonstration.

Mp F glæder sig ved at kunne fremsætte dette fornemme tilbud til medlemmerne og venter sig meget af kursets betydning for en fortsat seriøs udvikling af guitarspillet herhjemme.

Mp Fs arsfest i juni måned Hvordan skal man referere en fest, man selv har været med til at arrangere? Kan man være bekendt at rose den -? Eller skal man hellere holde sig til en tør og saglig tone, der kort og godt meddeler, at: »Mp Fs års f est faldt i år i to afdelinger: først en fagligt betonet i form af et besøg på Karl Claudius' musikhistoriske samling, dernæst en mere tvangfri i det gamle Josty i Frederiksberg have, hvor traktementet bestod i smørrebrød og musikalsk underholdning af forskellig art. Ved omvisningen på museet viste dr. phil. Henrik Glahn sig som en kyndig vejleder, der forstod at fængsle sine tilhørere, ligesom det bør nævnes, at Jytte Gorki Schmidt, Frits Haase og Randi Teglbjærg hver på sin måde bidrog til at kaste glans over aftenens sidste del.« Personlig finder jeg den slags referater dødsens triste, men så er der altså bare det, at en mere følelsesbetonet anmeldelse uvægerligt vil komme til at lugte lidt af selvros; alligevel tør vi godt erklære ligeud, at det var en meget vellykket aften, og vi tør navnlig gøre det, fordi vi tror, æren først og fremmest tilfalder Henrik Glahn, der som indleder af vort program i virkeligheden kom til at sætte sit præg på hele resten af aftenen, fordi han ikke alene var en »kyndig vejleder« — det var jo kun, hvad man kunne forvente — men desuden en meget levende fortæller, der til al overflod var i stand til at demonstrere hvert eneste af samlingens instrumenter.

Ikke desto mindre havde han allieret sig med cembalistinden Liselotte Selbiger, der gjorde sit til at bringe os i den rette stemning ved at spille på de forskellige tasteinstrumenter.

Resultatet var, at deltagerne næsten ikke var til at drive fra museet, men da det omsider lykkedes, ventede der dem en ny oplevelse af en helt anden art: den oplevelse, det altid vil være, en juni-aften at spadsere op ad Frederiksberg allé, ind gennem Frederiksberg have, når nyudsprungne træer og blomster sender deres duft op mod en æblegrøn himmel.

Aftenens eneste døde punkt indtraf i det øjeblik, da det blev klart, at tjenerne åbenbart havde sat musikpædagog — afholdsmand og derfor kun sørget for smørrebrød, mens drikkevarerne glimrede ved deres fraværelse - en fejl, der dog hurtigt rettedes, men som vil blive husket ved kommende lejligheder, det lover vi!! Som et apropos til forrige nummers artikel om guitar-undervisning gav Jytte Gorki Schmidt prøver på gammel og nyere guitar-musik, dels som solist, dels som akkompagnatør for Randi Teglbjærg; det var morsomt at få demonstreret, hvor alsidigt dette instrument i virkeligheden er.

Og så sluttede Frits Haase aftenen med nogle dejligt uhøjtidelige viser til eget klaverakkompagnement - et festligt punktum på en festlig aften.

Alt ialt var successen således kun for en ringe del arrangørernes fortjeneste, og vi undser os derfor ikke for at slutte med ordene: ih, hvor var det synd for alle dem, der ikke var med! Scherzo.

Revisionen af musikpædagogisk eksamen Musikkommissionen har nedsat et særudvalg bestående af Jørgen Jer sil d (udvalgets formand) og Svend Westergaard (udvalgets næstformand). Jette Tikjøb, Ilse Meyer, Peder Holm og Henning Bro Rasmussen. Udvalget bistås af sekretær i Undervisningsministeriet, cand. jur. /. Harder Rasmussen.

Udvalgets opgave er, efter at Musikkommissionen har ønsket at overtage arbejdet med revisionen af de musikpædagogiske eksaminer, at fuldende revisionen af bekendtgørelsen af 9. maj 1940 vedrørende disse eksaminer.

l sommeren 1961 er der ISME-kongres i Wien fra 25. juni til 2. juli og NMPU-kongres i Oslo fra 30. juli til 5. august samt Danmarks Sanglærerforenings sommerstævne på en højskole i Danmark i ugen efter NMPU-kongressen i Oslo.

Så hurtigt som der foreligger nærmere oplysninger om NMPU-kongressen i Oslo, vi J der udgå meddelelse herom, men det anbefales allerede nu at reservere 30. juli til 5.august til NMPU-kongressen.

Ny formand for Musik-ugen
Ved det ordinære plenarmøde inden for Musik-ugen - Propaganda-ugen for den levende Musik - blev direktør J. Blicher-Hansen valgt til formand for arbejdsudvalget efter boghandler Ditlev Schmoll, der havde ønsket at trække sig tilbage. Ditlev Schmoll, der har været Musik-ugens mangeårige formand, forbliver i arbejdsudvalget som næstformand.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.
Postgiro 26284.
Formand: Henning Bro Rasmussen
Næstformand: Harald Bjerg Emborg.
Sekretær: Randi Teglbjeerg.
Kasserer: Anne Birgit Møller.
— Bellis Stedstrup, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christopher sen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Ero Rasmussen.