Den 6. Nordiske musikkpedagogiske kongress (NMPU)

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 08 - side 256-257

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Den 6. Nordiske Musikkpedagogiske Kongress (NMPU)

PROGRAMOVERSIKT

Under beskyttelse av H.M. Kong Olav V skal den 6. Nordiske Musikkpedagogiske Kongress holdes i Oslo fra 30. juli til og med 5. august 1961.

Samtlige tilreisende kongressdeltakere vil bli innkvartert i Studentbyens sommerhotell, Sognveien 85.

Som kongresslokale har Oslo kommune stilt Marienlyst skole til rådighet. Marienlyst skole (en av Oslos mest moderne folkeskoler) ligger i Gardeveien - nær Majorstuen sporveis- og forstadsbanestasjon og like ved Norsk Rikskringkasting.

Den høytidelige åpning av kongressen vil finne sted søndag den 30. julikl. 16U0.

Prolog skrevet for anl. av Kirsten Gaukstad lèses av forfatterinnen. Før de tradisjonelle taler etc. vil konsertmester Ernst Glaser og frue, pianistinnen Kari Aarvold Glaser, fremføre sonate for f iolin og piano i G-dur av Edv. Grieg. Etter åpningen fellesmiddag - antagelig i K.N.A.Hotellet.

Kongressprogrammet omfatter 23 foredrag (tildels med demonstras joner) og 4 rundebordsdiskusjoner. Det blir ingen dobbelt pro grammer. Alle deltakere får således anledning til å høre samtlige forelesninger.

Følgende musikkpedagoger og vitenskapsmenn medvirker: I. F iolin. Professor Henry Holst (D): Fiolinpedagogikk for viderekomne (2 leksjoner).

Fiolinistinnen, fil. mag. Leena Siukonen (F): Fiolinundervisning og instruksjon i samspill for de første stadier (2 leksjoner).

II. F iolin og klaver. Konsertmester Ernst Glaser (N) : Instruks j on i samspill for viderekomne og for konsertstadiet (2 leksjoner).

III. Piano. Pianisten Reimar Rieflmg (N) : Nyt toner i klavertimen. Samtidsmusikk for mellomstadiene (2 leksjoner).

Pianistinnen Hanna-Marie Salvesen Weydahl: Innføring i Fartein Valens klaververker (2 leksjoner).

IV. Sang. Statsprøvet sangpedagog Alette Garde (D): Sangtekniske problemer (2 leksjoner).

Sangpedagog Tjelvar Hovstadius (S): (2 foredrag) 1. Tonedannelse og stemmebruk i skolen.

2. Behøver sangpedagogikken reformeres.

V.: Forskjellige pedagogiske emner.

1. Universitetslektor Lars-Gunnar Holmstrøm (S): Musikalske anleggsprøver (l foredrag).

2. Komponist og musikkpedagog Sven-Eric Johans s on (S) : Moderne • . musikundervisning i skolen ( l foredrag).

3. Lærer og musikkpedagog Halvdan Karterud (N): Utenatlæring.

4. Universitetslektor, magister Jon Medbøe (N) : Musikken og kulturene. - Brobygning mellom de spesielle musikktimene og den generelle kulturhistorie ( l foredrag).

5. Komponisten Per Nørgård (D): Formhøring (l foredrag).

6. Fil.kand. Sinikka Paloheimo (F): Psykologiske undersøkelser av de musikalske anleggs strukturer ( l foredrag).

7. Musikkinspektør fil. mag. Olavi Pesonen (F): Musikkpedagogikkens metodiske problem ved elementærstadiet ( 2 foredrag).

8. Lege Birger Tvedt (N) : Treningsprinsippenes anvendelse ved musikkøving (l foredrag).

Dessuten skal det holdes 4 rundebordsdiskusjoner, hvori følgende emner vil bli drøftet: 1. Rapport fra metodeundersøkningen vedr. hørelæreundervisningen i de nordiske land.

Medvirkende: Seminarielærer Harald Bjerg Emborg (D), leder, fil.mag. Veïkko Helasvuo eller komponisten fil.mag. Matu Rautio (F); musikkonsulent, direktør for Malmö Musikkonservatorium Gunnar Sjöqvist (S) og øvringslærer Sigurd Engesæth (N).

2. Oversikt over hva som er gjort på det musikkpedagogiske og musikkpsykologiske område i de nordiske land.

Medvirkende: Musikdirektør fil. kand. Bengt F ranze n (S), leder, fil.kand. Sinikka Paloheimo (F), skoleinspektør Erling Brahm (D) og overlærer Jens Bugge Olsen (N).

3. Forholdet mellom privat- og skolemusikkundervisningen.

Medvirkende: Pianistinnen Mildred Selmer (N), leder, seminarieadjunkt Henning Bro Rasmussen (D), fil.mag. Veikko Helasvuo (F) og musikkinspektør Ingemår Gabrielsson (S).

4. Musikkundervisningens forhold til nåtids musikk.

Medvirkende: Komponisten fil.mag. Mat ti Rautw (F), leder, komponisten Per N or går d (D), komponist og musikkpedagog Sven-Eric Johansson (S) og pianistinnen Asta Buen (N).

Under kongressen vil det bli arrangert to konserter, én med nordisk program og én med nyere norske verker. Den førstnevnte blir ant. holdt i Vigelandsmuseet i samarbeid med Oslo byorkester (før konserten omvisning i Vigelandsanlegget).

Den norske konsert arr. av Norsk Rikskringkasting og skal holdes i Marienlyst skoles Aula (kongresslokalet) fredag den 4. august.

Torsdag den 3. august skal kongressen besøke Norsk Folkemuseum, Bygdøy, hvor gamle norske musikkinstrumenter og norske folkedanser vil bli demonsret.

Tirsdag den 1. august er kongressen Oslo kommunes gjester ved en mottagelse i Oslo Rådhus. Videre kan nevnes at to ettermiddager er reservert til gruppemøter om dette skulle være ønskelig.

Kongressen blir avsluttet lørdag den 5. august med en utflukt til Ringerike (et av Norges vakreste distrikter) med middag på Sundøya Fjordrestaurant. — Rett til forandring av programmet forbeholdes.

Innbydelser til kongressen vil bli sendt ut ca. 1. februar 1961.

Kongressens ådr. er: Schöningsgt. 42, Oslo N.V. Tlf. 467543.

NICOLAI DIRDAL