Hørelæren/ musikopdragelsen/ gehörsutbildningen og NMPU-kongressen i Oslo 1961

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 01 - side 25-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Hørelæren / musikopdragelsen / gehörsutbildningen og NMPU-kongressen i Oslo 1961

Det synes, som om NMPU med sin kongres i sommeren 1961 i Oslo agter at trække i arbejdstøjet. Her tænkes særligt på fire rundbordskonferencer, som agtes gennemført under kongressen, og en af disse skal her ganske kort fremhæves, idet dens heldige forløb afhænger af et udtalt samarbejde mellem et stort antal af fagforskelligartede musikpædagoger i alle de nordiske lande.

Enhver pædagog inden for det musikalske felt registrerer vel i disse år to udtalte tendenser i undervisningsarbejdet, både som det former sig inden for den enkeltes egne rammer og i et videre fællesperspektiv: For det første den rivende udvikling og den store arbejdsindsats, der i det lange løb må virke banebrydende, og for det andet det stadig forøgede antal muligheder for forskellig pædagogisk tilrettelægning og en deraf følgende stadig opspaltning i ny retningslinier, systemer, undervisningsformer, ja endog til en vis grad i ny målsætninger.

Det er sikkert, at der i en sådan udvikling ligger noget værdifuldt, men det bliver under forløbet samtidig stadig mere væsentligt, at pædagogerne under denne fagets opspaltning ikke taber hinanden af sigte, for da mister man den værdifulde mulighed for, at forskelligartede undervisningsformer kan virke befrugtende på hinanden.

De under NMPU nedsatte arbejdsudvalg har - sikkert sammen med mange andre - indset det formålstjenlige i at prøve at skaffe et almindeligt overblik tilveje på et af de i øjeblikket frodigste områder, hørelæreundervisningen eller gehörsutbildningen, og det er her, det ovenfor omtalte samarbejde som forudsætning kommer ind i billedet.

Det arbejdsudvalg, som beskæftiger sig med dette j or sø g på en undersøgelse af, hvorledes og hvor forskelligartet hørelæreundervisningen former sig inden for de forskellige musikalske fagområder og stadier i de nordiske lande, agter i begyndelsen af 1961 at udsende spørgeskemaer til et meget bredt udsnit af medlemmer i de foreninger, som i fællesskab er tilknyttet NMPU. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at det i udfyldt stand vil kunne give et reelt indtryk af strukturen og tendensen i den form for hørelære, den pågældende pædagog driver. Nar spørgeske maerne er kommet tilbage til arbejdsudvalget, vil de blive gjort til genstand for en gennemarbejdning og gruppering, der skal tjene til en kortlægning — eller forsøg på en kortlægning — af de retningslinier, udviklingen inden for hørelæren følger.

Resultatet af dette arbejde vil blive forelagt ved en af rundbordskonferencerne på kongressen i Oslo til sommer. Meget taler for, at dette resultat bør betragtes som foreløbigt, og at et forsøgsarbejde, løbende over en længere periode og baseret på forårets analyse af skemaerne, burde foranstaltes med henblik på en endelig syntese i forbindelse med en derpå følgende NMPU-kongres, men sådanne videre perspektiver må gennemdrøftes og besluttes ved sommerens rundbordskonference.

Den vægt, man kan tillægge en sådan undersøgelse, er naturligvis afhængig af den bredde, nordiske musikpædagoger af enhver art vil være med til at give forsøget, og der er derfor grund til i almindelighed at udtrykke håbet om, at skemaerne, når de kommer, vil blive gjort til genstand for en grundig behandling.

Thi det kunne dog synes, som om der her var en mulighed for i fællesskab at kaste nyt - eller forstærket - lys over et meget væsentlig led i vort arbejde for almen musikopdragelse.

Det i forbindelse med hørelære-undersøgelsen nedsatte arbejdsudvalg beder derfor kolleger i de nordiske lande om at tage vel imod spørgeskemaet, når det kommer.
P. u. v.: Harald Bjerg Emborg.

Mindeord om Edith Norrie

Den 8. december 1960 afgik Edith Norrie ved døden, 71 år gammel - efter lang tids håbløs sygdom. Hendes navn er kendt af mange over hele landet på grund af det banebrydende arbejde, hun har udrettet i ordblindesagens tjeneste.

Trods lange afbrydelser de sidste år på grund af sygdom lykkedes det dog Edith Norrie at få skrevet en bog om »Ordblindeundervisning« og få den udgivet en måned før sin død. Hun fik således sat et varigt minde over det store og betydningsfulde arbejde for ordblindesagen, som blev hendes livsværk. Særlig egnet var hun til denne opgave, da hun selv kendte den svære belastning, det er at være ordblind, og i kraft af sin klare intelligens og ukuelige energi fandt hun ud af at bekæmpe og overvinde denne defekt. Det kom ikke blot hende selv tilgode, men blev grundlaget for det meget nyttige arbejde, hun i årenes løb fik lykke til at udføre for utallige ordblinde, såvel voksne som børn; og denne virksomhed fortsætter stadig i større udstrækning, omend på andre måder.

For mig personligt har det været af stor betydning at lære Edith Norrie at kende, og jeg er hende megen tak skyldig for den inspiration, jeg har fået gennem samtaler med hende og ved at læse hendes kloge og dygtige artikler og skrifter.

Sidste gang jeg talte med Edith Norrie, var to dage før hendes død, da jeg fik lov at besøge hende på hospitalet. Selv om det var øjensynligt, at hun ikke havde lang tid tilbage, var der en beundringsværdig ro og klarhed over hende, og hun udtalte sin glæde og taknemmelighed over, at hun havde nået at se sin bog trykt.

Som tidligere klaver- og sangpædagog var Edith Norrie medlem af Musikpædagogisk Forening, og vi har ved hendes død mistet en begavet og særpræget kollega, som med sin gerning har været til uvurderlig gavn for mange.

Vi ærer hendes minde!
Margrethe Levinsen.

Musikpædagogisk Forening
Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.
Postgiro 26284.
Formand: Henning Bro Rasmussen
Næstformand: Hárala Bjerg Emborg.
Sekretær: Randi Teglbjærg.
Kasserer: Anne Birgit Møller.
— Bellis Stedstrup, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christopbersen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

musikpædagogen
Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 15. årgang 1960
Udgivet af bestyrelsen for Mp F
Redaktionsudvalg: Ilse Meyer (jan.—febr.), Randi Teglbjærg (marts-dec.), Harald Bjerg Emborg og Henning Bro Rasmussen (ansv.)

INDHOLD
NR. l JANUAR (8 sider)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. febr.
Om medlemsbladet og om generalforsamlingen
To weekendkurser (referater): Ragnhild Toft: Leygraf og Borre i København Knud Skytte Birkefeldt: Jolanda Rodio i Århus
Mp F-regnskaber Stemmeseddel
Korte meddelelser vedrørende: kurser og møder i Odense, Århus og København

NR. 2 FEBRUAR (3 sider)
Udgivet i Dansk Musiktdisskrift nr. l, s. 29-31
Weekendkursus III Henning Bro Rasmussen: Gymnasiets musiklinje (referat)
Nye statsprøvede musikpædagoger i 1959 Agnete Foght Krarup: En misforståelse
Korte meddelelser vedrørende: Medlemsmøde med Ferdinand Conrad 29- febr.
Nyt orkesterværk for børn
Viggo Forchhammers legat Møder, etc. i Århus, Odense og København

NR. 3 MARTS (4 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 77-80
Formandens årsberetning på generalforsamlingen
To breve
Alette Garde: Sanglige problemer
Legater
Korte meddelelser vedrørende: Weekendkursus III i København 19.-20. marts

NR. 4 APRIL (4 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 105-108
Harald Bjerg Emborg: Det ringer anden gang
Formandens årsberetning på generalforsamlingen fortsat
Generalforsamlings referat
Tak til Einar Norby og Ilse Meyer
Tak fra Einar Norby og Ilse Meyer
Nye bestyrelsesmedlemmer Harriet Nærå: Den 2. studiekreds i Århus (referat)
Korte meddelelser vedrørende:
Medlemslisten
Elevkoncert i Tivoli

NR. 5 MAJ (3 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 153-155
Jytte Gorki Schmidt: Guitar-epidemien og musikpædagogerne
Ilse Meyer: Mp Fs tredje weekendkursus
Generalforsamlingsreferatet afsluttet
Korte meddelelser vedrørende:
Fem musikdage på Vallekilde højskole 2.-6. aug.
Propagandaugen for den levende musik 18.-25. sept.
Generalprøvekort til torsdagskoncerterne
Årsfest i Mp F 1. juni

NR. 6 SEPTEMBER (4 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 177-180
Kursus i Spansk Guitarteknik 15.-22. okt.
Henning Bro Rasmussen: Sang og spil i folkeskolen (referat)
Mp Fs kursus i spansk guitarteknik i efterårsferien
Randi Teglbjærg: Mp Fs årsfest i juni måned (referat)
Korte meddelelser vedrørende:
Revisionen af musikpædagogisk eksamen
ISME- og NMPU-kongres i sommeren 1961
Ny formand i musikugen

NR. 7 OKTOBER (2 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 211-212
Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds 1961
Korte meddelelser vedrørende:
Annoncering Mp Fs minimumshonorar
Studiekredsen for blokfløjtelærere
Elevkoncert i Århus i sept.
Orkesterkoncert for børn 8. november
Medlemsmøde i København 15. nov.

NR. 8 NOVEMBER (4 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 237-240
Henning Bro Rasmussen: Præsentation af tre internationale nyheder
Dansk sangelev inviteres til Stockholm
Birte Låge Hunø: Brev til »Musikpædagogen«
Henning Bro Rasmussen: Svar til Birte Låge Hunø
Korte meddelelser vedrørende:
Dagbladsannoncering i januar Rubrikannoncer i DM
To tirsdagsmøder i København 15. og 22. nov.

NR. 9 DECEMBER (4 sider)
Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s.
Bellis Stedstrup: Bliver Danmark et musikland ?
Inger Bauers: Medlemsmøde med Alexander Stoffregen (referat)
Mindeord om Niels Borre af Ole Kinch, Birthe Jensen og Henning Bro Rasmussen
Gunhild Deckert Knudsen: Indlæg i debatten
Kort meddelelse vedrørende:
NMPU-kongressen i Oslo 1961

Blokfløjtelitteratur
KR. WEINHOLT PETERSEN: Happy Birthday to You. - Wilhelm Hansen. 1959.

I sine bestræbelser for at imødekomme det enorme behov for blokfløjtespillemusik, der foreligger for øjeblikket, har Weinholt Petersen udgivet et lille hefte med tostemmige udsættelser af en række angelsaksiske sange, blandt hvilke man finder gamle, populære kendinge som John Brown's Body, Annie Laurie, Auld Lang Syne, Loch Lomond, The Last Rose of Summer, O, My Darling Clémentine og flere af Stephen Foster's mest yndede sange. Satserne, som er skrevet for blokfløjter dels i lige stemning og dels i kvint- og oktavafstand, ligger godt for instrumenterne og stiller kun moderate tekniske krav. Det havde været velkomment, om udgiveren havde givet forslag til varierende besætning af de enkelte stykker, da charmen ved at musicere sådanne ting ikke mindst består i en vekslen mellem ren instrumental, ren vokal og blandet vokal-instrumental udførelse og iøvrigt gerne med benyttelse af andre instrumenter end blokfløjten. - Det havde heller ikke været nogen ringe idé at vedføje akkordbecifringer for guitar. /. G.

GUNHILD DECKERT KNUDSEN: Kunstspil på blokjlojten. - Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. København 1959.

Denne bog er skrevet for alle de mange blokfløjtespillere og -lærere, som gennem flittig omgang med instrumentet har fået lyst til og behov for at trænge dybere ind i blokfløjtespillets tekniske og musikalske finesser. Bogen vil også — da den ifølge hele sit anlæg åbenbart også er tænkt benyttet til selvstudium - i en vis grad forsøge at råde bod på den i øjeblikket herskende og næsten katastrofale mangel på kvalificerede blokfløjtelærere. Så længe faget blokfløjte, trods blokfløjtespillets enorme udbredelse, endnu ikke er indført ved det kgl. Musikkonservatorium, må man hilse ethvert alvorligt initiativ til højnelse af det hjemlige blokfløjtespils standard med glæde. Et sådant initiativ foreligger med fru Deckert Knudsens bog, der kan betragtes som en nødhjælp i en kritisk situation.

Den i det ydre omfang ret beskedne bog (39 s.) spænder over et stort stofområde og beskæftiger sig med væsentlige sider af blokfløjtespillets »højere skole«. Den omhandler, som naturligt er i denne forbindelse, hovedsageligt altfløjten i f, d.v.s. barokkens »flauto« eller »flauto dolce« (Holbergs »fløjtedus«), den fløjtetype for hvilken Bach bl.a. skrev sin fjerde Brandenburgerkoncert.

Bogen indeholder tre hovedafsnit, hvoraf det første bringer en kortfattet oversigt over instrumentets historie. Andet kapitel, som er bogens værdifuldeste, giver en praktisk vejledning i selve blokfløjtespillet efter en beskrivelse af de spilletekniske grundbegreber, herunder en indgående behandling af artikulationen, blokfløjtens vigtigste udtryksmiddel. Tonedannelse og vibrato er også taget op til behandling i dette afsnit, men uanset fremstillingens rigtighed synes det næsten umuligt at forklare disse ting alene med ord, som nu engang ikke kan erstatte en kyndig lærers levende eksempel. Med glæde noteres, at forfatterinden betoner udenadspillets og transponeringsøvelsernes fundamentale betydning i det daglige arbejde (frigørelse fra nodeslaveriet).

I afsnittet om sammenspil vil der utvivlsomt være adskilligt at hente for mange pædagoger. Der siges bl. a.: »Et blokfløjteensemble ... er ikke til at holde ud at høre på, når der spilles falsk ... der er derfor grund til at være varsom med at lade begyndere, særlig børn, spille i hele blokfløjteorkestre.« ----Ja, hvad må man ikke døje i den retning på grund af mange læreres manglende kendskab til blokfløjtens egenart og misforståelse af dens anvendelsesmuligheder.

Det tredje og sidste kapitel bærer overskriften: »Indføring i barokkens forsiringspraksis.« - Emnet har åbenbart ligget forfatterinden stærkt på sinde at dømme efter den relativt store plads, det indtager i bogen. - Man vil dog ikke helt uforbeholdent kunne bifalde fremstillingen, især da flere af de opstillede regler har fået en kategorisk formulering, som kan forlede den ikke erfarne læser til at tro, at han står over for stilmæssige love af en mere vidtrækkende gyldighed end tilfældet er. Kapitlets værdi ligger vel først og fremmest deri, at hele dette område overhovedet bliver draget frem i søgelyset, hvilket så vidt vides ikke tidligere er sket i denne form på dansk. Hvis en og anden ved at læse om disse ting bliver inspireret til at beskæftige sig mere indgående med dette inciterende og vigtige emne, har fru Deckert Knudsen dog ikke skrevet sit forsiringskapitel forgæves. Men den virkeligt interesserede slipper næppe uden om selv at gå til kilderne.

Den interessante og instruktive bog bør kunne hjælpe mange et skridt videre ad vejen til et kunstnerisk blokfløjtespil.
J. G.