uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 02 - side 69-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Hørelæreundersøgelsen under NMPU

Idet der iøvrigt henvises til artikel herom i nærværende tidsskrift nr. 2, skal der her erindres om d. l. april som fristen for indsendelse af udfyldte hørelæreundersøgelses-skemaer.

Af artiklen citeres i denne forbindelse følgende: »Den vægt, man kan tillægge en sådan undersøgelse, er naturligvis afhængig af den bredde, nordiske musikpædagoger af enhver art vil være med til at give forsøget, og der er derfor grund til i almindelighed at udtrykke håbet om, at skemaerne, når de kommer, vil blive gjort til genstand for en grundig behandling.« - Nu håber arbejdsudvalget at modtage et meget stort antal udfyldte skemaer retur. P. u. v.: Harald Bjerg Emborg.

Kursus og kongres til sommer Blokfløjte- og guitarkursus I dagene 29. juni til 5. juli afholdes på Vapnagård ved Helsingør et blokfløjte-og guitarkursus. Kurset arrangeres af Studiekredsen for blokfløjtelærere i samarbejde med Musikpædagogisk Forening.

Detailleret program meddeles senere. Reservér dagene! Oslo-kongressen Der er nu til alle Mp Fs medlemmer udsendt program for den VI nordiske musikpædagogiske kongres, som finder sted i Oslo i dagene 30. juli-5. august.

På given foranledning skal det som tillæg til de i indbydelsen givne oplysninger meddeles, at prisen for den annoncerede indkvartering i Studentbyens sommerhotell gælder eneværelser.

at rejseudgifter i forbindelse med udflugter etc. ikke er inkluderet i kongresafgiften, at indehavere af postgirokonto direkte fra deres konto kan lade kongres afgiften m.m. overføre til NMPU, Schøningsgt. 42, Oslo NV, gironr. 16380. På girokortet anføres den til overførsel bestemte sum i norske kroner.

Tale og sang
Med dette program afholdt Modersmålsselskabet og Mp F en sammenkomst i Musikkonservatoriets sal den 7. februar.

Som indledende »causeur« medvirkede den, sin høje alder tiltrods, altid veloplagte og inspirerende Viggo Forchhammer, der med dyb indlevelse i sit stof redegjorde for de ofte påfaldende divergenser mellem et digts oprindelige taktinddeling og den taktinddeling, komponisten senere havde givet det.

Han fortalte om, hvorledes man ved en lignende sammenkomst »for ca. halvhundrede år siden«, hvor han også var til stede, havde opdaget, at et digt, i stedet for, hvad man troede var tilfældet, at vinde ved at blive sat i musik, tværtimod tabte derved, og at det ved nærmere studium viste sig at ligge i de divergerende taktinddelinger. Med et par morsomme og slående eksempler demonstrerede Viggo Forchhammer dette og strejfede derefter kort fænomenet »de siewertske buer«.

De to elever, der var udvalgt til at medvirke ved den nordiske elevaften: »Romans och Dikt« i Stockholm den 9. februar, kom nu på podiet; først Jens Chr. Schmidt der med ungdommelig ildhu og en, for så ung en mand, forbavsende god indlevelse læste, eller rettere fortalte, Nis Petersens gribende »Brændende Europa«, og derefter H. C. Andersens »Den uartige Dreng«. Der var godt stof i Jens Chr. Schmidt, og mon man ikke med tiden hører mere fra ham! Mere tvivlsom forekom den næste solist, sangeren Peder Severinsen. Hans præstationer var så elevmæssigt ufærdige, så man sad og undrede sig over, at han virkelig var den anden udvalgte til den ærefulde tur.

Efter pausen optrådte uden for konkurrence recitatricen Grethe Vanggaard, som gribende genoplivede H. C. Andersens »Den lille Pige med Svovlstikkerne«, og kønt fremsagde digte af Ludvig Bødtcher. Til sidst sprang den unge Grethe Mogensen op på podiet og sang og trallede sig gennem Aakjærs »Anna var i Anders kær«, og spillede, sang og fortalte gamle J. L. Heibergs »Emilies Hjertebanken«, så man næsten sad og trippede med i medievende utålmodighed.

De to udmærkede pianister, Peter Weis og Randi Teglbjærg var de optrædendes sikre ledsagere gennem romancer og viser. yt #

Indlæg og artikler
til »Musikpædagogen« er velkomne når som helst.

Ønskes stof optaget i et bestemt nummer af bladet, må det være redaktionen i hænde inden den 20. i måneden forud.

Et klip fra dagspressen i Århus

Usædvanlig koncert
Musikpædagogisk Forening i Århus havde i aftes arrangeret en koncert i Folkemusikskolens festsal, hvor professor Jürgen Ubde og hans fremragende elev, Renate Werner musicerede.

Det blev ikke nogen almindelig koncert; for det første spilledes musik, som sjældent høres, nemlig kompositioner for 2 klaverer. Max Regers variationer over et tema af Beethoven og Brahms' Sonate i f-mol, og desuden ganske yndige variationer for firhændigt klaver af Schubert. Men for det andet tilstræbtes også noget andet og mere end glansfuldt spil og teknisk bravour. Det fremgik ikke blot af professor Uhdes instruktive indledninger til de enkelte værker, men så snart de to kunstnere satte sig til flyglerne, blev det hurtigt klart, at formålet var at levendegøre musikken, at realisere dens sjæl.

Det lyder så selvfølgeligt; hvad andet formål kan en udøvende kunstner have? Men ikke desto mindre er det sjældent at høre en så intim indlevelse og en så myndig tolkning af musikken, som det her var tilfældet: en fuldkommen samstemthed i den tekniske udførelse og en lige så fuldstændig sammensmeltning af det musikalske foredrag.

Det var virkelig en usædvanlig koncert, også en usædvanlig god koncert. E. S.

Nye starsprøvede musikpædagoger i 1960
KLAVER Elsa Bøstrup og Ulla Dæhnhardt, København Else Fog, Charlottenlund Clara Lund Gabel, Haslev Gunna Hellemose Hansen og Karin Jordt, Århus Lotte Ryffel Kristensen, Bjedstrup skole, Alken ( udmærkelse) Minna Larsen, Vordingborg Knud Lund, Brabrand Karen Marie Morre Pedersen, Århus Else Rasmussen og Janne Savery, København Inger Elisabeth Skot-Hansen, København Bente Margit Svendsen, København Susanne Waage, Århus KLARINET Henning Christiansen, Hareskov VIOLIN Ringoldas Kaufmanas, Kgs. Lyngby VIOLONCEL Charlotte Aistrup, København SANG Fanny Magie, København

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.
Postgiro 26284.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

GENERALFORSAMLINGEN

ÅRSBERETNING 21. februar 1961
Musikpædagogisk Forening har siden sidste generalforsamling haft den sorg at miste fire højtansete medlemmer: Ernst Nielsen, Niels Borre, Edith Norrie og Emma Lykke Pedersen. Om dem alle gælder det, at de gennem dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde var med at sætte niveauet for dansk musikpædagogik og dermed var med til at holde Mp Fs anseelse højt. Vi er dem megen tak skyldig for fællesskabet igennem mange år. Om Niels Borre gælder det særlige, at han som foreningens næstformand og formand i årene fra 1953 til 1956 i højeste grad tjente foreningen gennem sit aktive virke.

Vi er mange her, der husker Niels Borre som disse generalforsamlingers sprudlende og levende midtpunkt, og vi er også mange der kender hans energiske og kompromisløse stillingtagen i problemer, der angik de statsprøvede musikpædagoger. Mp F har lidt et stort tab ved hans bortgang.

Æret været mindet om Ernst Nielsen, Niels Borre, Edith Norrie og Emma Lykke Pedersen.

Medlemstallet i Mp F er siden sidst forøget med 2 fra 620 til 622 (afgang i I960: 18 medlemmer indmeldelse i I960: 20 statspr. musikpædagoger).

I København er bosat 399 medlemmer, på Sjælland (uden for København) samt øvrige øer 97 medlemmer og i Jylland 116 medlemmer.

Desuden har Mp F tre ekstraordinære medlemmer samt syv passive medlemmer.

Foreningen har fire æresmedlemmer: lektor Viggo Forchhammer, prof. Finn Høffding, prof. Thorvald Nielsen samt pianisten Alexander Stoffregen.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 møder, hvor foreningens anliggender er blevet drøftet.

Mp Fs arrangementer.

Blandt de arrangementer for foreningens medlemmer, der er blevet afviklet siden sidste generalforsamling, er et velbesøgt weekend-kursus i marts med lektor, mag. art. Gunnar Heerup, der fortalte om og demonstrerede musikkundskab med unge mennesker, og med komponisten Bernhard Christensen, der viderebragte personlige erfaringer med arbejdet med børn fra »Den lille skole«. Til kurset var endelig knyttet et foredrag af universitetslektor, mag. art. Bent Stellfelt om »Nodeskriftens historie«.

29. februar havde Mp F i samarbejde med »Studiekredsen for blokfløjtelærere« en medlemsaften med den fremragende blokfløjtespiller Ferdinand Conrad.

l.jnni havde Mp F årsfest. Selskabet mødtes på Claudius's samling på Frederiksberg, hvor universitetslektor, dr. phil. Henrik Glahn viste rundt i den fornemme musikhistoriske instrumentsamling. Ved et selskabeligt lag senere i restaurant Josty i Frederiksberg Have, havde vi fornøjelsen af en lille koncert med Jytte Gorki Schmidt, Randi Teglbjærg samt lektor Frits Haase.

15. novbr. talte Alexander Stof f regen om »Synspunkter i klaverundervisningen«.

22. novbr. var Mp F medarrangør af en aften i Studenterforeningen med den belgiske komponist Henri Pousseur.

7.-februar i år havde Mp F endelig i samarbejde med Modersmålsselskabet arrangeret en aften »Tale og sang« indledet med et causeri af lektor Viggo Forchhammer, hvorefter optrådte recitationselever fra Modersmålsselskabet og sangelever fra Mp F. To af de optrædende — en tale- og en sangelev — var indbudt af Svenska Sang- och Talpedagogförbundet til at optræde ved en elevaften i Stockholm den 9. februar.

Bestyrelsen gør sig mange anstrengelser for at finde frem til de emner, der måtte være til gavn, inspiration og glæde for medlemmerne. Mens de nævnte arrangementer efter vort skøn var vellykkede og velbesøgte, led vi forlis på et kursus i spansk guitarteknik med Jytte Gorki Schmidt. Bestyrelsen havde håbet, at interessen hos det undervisningssøgende publikum, som presser på for at finde udviklingsmuligheder under betryggende musikpædagogisk vejledning, kunne modsvares af en interesse hos de aktive musikpædagoger for dette ædle instrument. Kurset var lagt an som en indledende information i den spanske guitarteknik med henblik på, at musikpædagoger fra andre fag skulle kunne komme i gang med instrumentet på et hurtigt, koncentreret kursus, der med det samme som en nødforanstaltning skulle kunne udnyttes pædagogisk, og som i bedste fald over en periode med stadig fordybelse skulle kunne føre til, at der toges flere eksaminer med guitar som hovedfag. Der var grund til at tro, at det offentlige så på vore bestræbelser med betydelig interesse, således at der derfra ville være ydet tilskud til denne kursusvirksomhed.

Tilmeldingen til kurset var så ringe, at vi så os nødsaget til at aflyse. Reaktionerne har imidlertid været af en sådan art, at sagen sikkert dukker op igen, når en ny betryggende form at afholde kurset under er blevet fundet. Jeg vil også gerne nævne, at der til efterårsferien foruden Mp F's kursus var anmeldt to andre kursus i guitarspil af musikalske sammenslutninger, hvori Mp F's medlemmer er stærkt engageret. Uden at der på nogen måde fra os skal lyde besværinger over dette forhold, vil jeg dog gerne påpege det uhensigtsmæssige og urationelle i, at tre foreninger til en og samme periode planlægger ensartede kurser. Mp F er ikke den forening, der på forhånd afskriver mulighederne for en koordination af arrangementer med fællespræg.

I Odense og Århus er der blevet afholdt en række velbesøgte møder og kurser. Odense-afdelingen fik idé til en strålende musikpædagogisk sammenkomst, en radiotransmitteret musikalsk »Hvem ved hvad« (i rådhushallen) mellem Odense-musikpædagoger og københavnermusikpædagoger, med indledende foredrag af musikchef Vagn Kappel samt en elevkoncert.

Århus-afdelingen har bl. a. foranstaltet en studiekreds med Jolanda Radio, om den dramatiske interpretation i forskellige stilarter, samt i propagandaugen for den levende musik en elevkoncert i Århus Folkebiblioteks foredragssal. Hertil kommer en koncert fornylig med Jürgen LIhde og Renate Werner.

I samarbejde med Danmarks Radio har Mp F som sædvanlig afholdt en række børnekoncerter i Radiohusets koncertsal.

Koncerterne, der indtil sommeren I960 henhørte under radioens musikafdeling, hører siden sommeren under radioens underholdningsafdeling. Mp F håber på, at bestræbelserne for at give de yngste sans for musikkens værdier også igennem orkestermusikkens store apparat fortsat må have gode kår i de to parters fælles hænder.

11. september fandt Mp F's årlige elevkoncert i Tivolis koncertsal sted. Det blev som sædvanlig en morsom og inspirerende eftermiddag, der viste hvad Mp F's dygtige pædagoger kan få ud af at arbejde med såvel store som srnå. Mange mennesker overværede opvisningen eller dele deraf og har således fået et indtryk af vort elevklientels standard, som det er jeg sikker på — må have virket inspirerende.

Mp F takker i særdeleshed kapelmester, professor Sv.

Chr. Felumb for imødekommenhed og velvilje over for foreningen ved gennemførelsen af dette arrangement. — Der skal også udtrykkes en tak til firmaet Hornung & Møller, der vederlagsfrit stillede salen i Bredgade til rådighed for Mp F til censureringen af de mange tilmeldte elever.

Debat-emnerne.

Jeg vil gerne på dette sted sige et par ord om udvælgelsen af det elevmateriale, der optræder ved Tivoli-koncerterne, og om hvilken sag der igennem nogle måneder er blevet ført en efter forholdene ganske heftig debat i »Musikpædagogen«. Som en undtagelse fra den selvfølgelige hovedregel, at der ved Tivoli-koncerten, som Mp F's præsentationskoncert, kun må optræde elever af statsprøvede musikpædagoger i de undervisningsfag, der var de pågældende pædagogers hovedfag, har der en årrække ved dispensation været givet adgang til optræden af elever af statsprøvede musikpædagoger, der ikke havde hovedfag i de discipliner, eleverne optrådte i. Særlig ofte har vi set elever ved denne lejlighed føre sig frem med blokfløjter, endskønt deres lærere er statsprøvede musikpædagoger med klaver som hovedfag. Disse elever har været igennem den normale censur, som har fundet deres præstationer så gode, at man ikke tog i betænkning at lade dem optræde på lige fod med elever af lærere, der havde hovedfagseksamen i det pågældende fag. Det er hvert år ved censuren et problem, hvorvidt man skulle lade disse hovedregelbrud, som begyndte på et tidspunkt før blokfløjteeksamen var etableret, fortsætte. Problemet vokser nu ved, at der i blokfløjte uddannes flere og flere pædagoger med dette instrument som hovedfag, pædagoger, som med rette kunne føle disse undtagelser som indgreb i deres ofte dyrt erhvervede rettigheder.

Bestyrelsen har til dette problem taget den stilling, at den fremover vil holde fast ved hovedreglen, at elever kun må optræde med deres lærers hovedfagsinstrument — med de fravigelser som akkompagnementsforhold og særlige sammenspilsforhold gør naturlige, samt at man som hidtil som undtagelser vil tillade censurkomiteen at antage særlige kvalitetspræstationer af elever, der optræder med instrumenter, der ikke er deres lærers hovedfag, når det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til koncerten.

Problemet hovedfag-bifag har også været fremme i anden forbindelse. Bestyrelsen har ment det rigtigt at fastholde, at det korrekte i medlemmernes annoncering må være, at man kun benytter betegnelsen »statsprøvet musikpædagog« i forbindelse med det eller de fag, der er pædagogens hovedfag.

Dette synspunkt kommer lejlighedsvis til orde som notitser i »Musikpædagogen«s spalter. Vi mener, at det er forkasteligt, når betegnelsen »statsprøvet musikpædagog« bruges ud over de beføjelser, der er givet på eksamenspapiret, der siger: »Dette bevis giver N. N. ret til offentligt at betegne sig som statsprøvet musikpædagog i hovedfaget: xx«.

Årsberetningen fortsættes.

Legater Le gatans øgninger sendes til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K, inden 15. april.

Aip Fs elevlegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Kan søges af elever i violin, bratsch, cello og klaver. Eleverne skal være fyldt 8 år, men kan ikke modtage legatet efter at de er fyldte 21. Kun de medlemmer af Mp F, der har taget den fuldstændige fagprøve og som har været medlemmer af foreningen mindst et år, kan undervise legatnydende elever.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af indeværende sæson.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor.

Mp F s m edle m siegelt, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200,- til kr. 400,- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer. Disse skal have været medlemmer af Mp F i mindst 7 år. Legatet kan oppebæres i indtil 5 år.

Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret. Intet særligt skema.

Musikpædagog, frk. Augusta Jurgensens mindelegat, stiftet af frkn. Anna og Astrid Jürgensen.

Døtre af legatstifternes kusiner og fætre samt ældreeller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F kan efter ansøgning modtage legatportioner, navnlig til rekreationsophold.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor.

Gudda Behrends legat.

Legatkapitalens renter benyttes til understøttelse af ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, eller trængende ældre kvindelige musikere.

Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret. Intet særligt skema.