uden titel

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 03 - side 133-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Tag med på musikpædagogisk kongres i OSLO!

Det er nu ved at være sidste frist for tilmeldelse til Den 6. nordiske musikpædagogiske kongres, NMPU-kongressen, som skal finde sted i Oslo i dagene fra 30. juli til og med 5. august. I maj skal alle tilmeldelser være inde. Tilmeldelsesblanketten findes bag i den udsendte blå kongresindbydelse. Skulle Deres kongresindbydelse være bortkommet - eller har De givet den til en bekendt, der også ville med på kongres, - kan De rekvirere en ny kongres indbydelse fra Mp Fs kontor, — og det er altså nu, den skal udfyldes og indsendes.

For kongressens indhold er der gjort udførligt rede dels naturligvis i kongresindbydelsen, hvor kongresforløbet er opstillet i kronologisk orden, dels i Nicolai Dirdals artikel i decembernummeret sidste år af Dansk Musiktidsskrift, hvor opstillingen er systematisk. Foruden foredrag og demonstrationer på de klassiske kongresemners område: violin, sammenspil mellem violin og klaver, klaver, sang er der foredrag om musikpædagogiske emner fordelt over et meget bredt og alment problemområde. Der er bl. a. foredrag om musikalske anlæg, moderne musikundervisning i skolen, udenadslæren, musikalsk formlære, musikpsykologi og musikpædagogik, og der er de fire rundbordsdiskussioner om l ) hørelæreundervisningen, 2) musikpædagogiske og musikpsykologiske fremskridt i norden siden sidst, 3) samspillet mellem skolernes musikundervisning og den private musikundervisning og 4) om musikundervisningens forhold til vor tids tonesprog. Mange pædagoger i alle de fire nordiske lande har været travlt beskæftiget hele vinteren med at gennemdrøfte og tilrettelægge disse rundbordsdiskussioner.

Med andre ord: det er en kongres også for Dem, og samarbejdskomitéen i Danmark venter, at danske musikpædagoger vil komme til Oslo til sommer i stort tal.

Vel mødt deroppe-------og vil De være sikker på, at der er plads til Dem på Studentbyens sommerhotell, hvor kongressen indkvarteres, bedes De sende tilmeldelsesformularen inden 8. maj.

Mp F indbyder til årsfest torsdag den 25. maj kl. 19,30 Traditionen tro holder Mp F årsfest i den lyse forsommer. I år er festens 1. akt henlagt til Teaterhistorisk Museum, Christiansborg Ridebane 10, hvor museumsdirektør, dr.phil.

Robert Neiiendam tager sig af selskabet. 1. akt slutter med en lille koncert på blokfløjter og gamber.

Efter besøget drager forsamlingen til grønne, forårslyse omgivelser, til restaurationen i Kongens have, hvor der i hyggelige, opvarmede sale er dækket festlige smørrebrødsborde.

Traktementet omfatter 2 stk. smørrebrød, en ostesnitte, kaffe og kringle. 01 og sodavand kan købes.

Mp Fs medlemmer er velkomne til at tage gæster med.

Pris for deltagelse i årsfest en er kr. 12-.

Tilmeldelse må ske til Mp Fs kontor senest onsdag den 24. maj. Tlf. Bren 4021.

Generalforsamlingen 1961 (Formandens årsberetning fortsat) Mp F i rud og kommissioner.

Mp F er ved formanden repræsenteret i Musikrådet.

Musikrådets plenum har været samlet et par gange; én gang til drøftelse af rådets arbejde i almindelighed og én gang til drøftelse af en aktuel sag angående professionel musikudøvelse i Danmark. Musikrådets pædagogiske underudvalg, hvor Mp F har sæde, har ikke været samlet i denne periode.

Mp F er ligeledes ved formanden repræsenteret i Musikkommisionen, der i den forløbne periode bl. a. har arbejdet med de musikpædagogiske eksaminer.

Som det blev meddelt i »Musikpædagogen« i september sidste år, nedsatte Musikkommissionen efter en længere række principielle drøftelser et særudvalg med beføjelse til at fremkomme med detaljerede forslag til de nye musikpædagogiske eksaminer.

Særudvalget, hvis medlemmer er professor Jørgen Jersild, formand, Svend Westergaard, næstformand, musikpædagogerne Jette Tikjøb, Ilse Meyer, Peder Holm og Mp F's formand, bistås i arbejdet af konservatoriesekretær, cand. jur. J. Harder Rasmussen.

Særudvalget har afholdt en række møder og er kommet langt i revisionsarbejdet, som man håber at have afsluttet inden sommer. Det er mit indtryk, at de nye musikpædagogiske eksaminer vil blive til stor gavn for musiklivet i Danmark.

Man er opmærksom på den tydelige omdannelse af megen undervisning fra soloundervisning i retning af stadig mere kollektiv musikundervisning og dermed følgende kollektiv musikudøvelse, som nu tegner sig klarere og klarere. Skolernes voksende initiativ på musikundervisningens område er her i høj grad med til at forme billedet. Det er min faste overbevisning, at de nye langsomt opdukkende forhold kommer musikpædagogerne til gavn på mange måder. Der vil i stadig stigende omfang blive kaldt på deres arbejdskraft og på deres pædagogiske initiativ og kunnen.

Musikpædagogisk Forening er agtpågivende over for alle nye tanker og tendenser, der dukker op i tiden. Vi er også opmærksomme på de muligheder, der byder sig for en stabilisering af musikpædagogernes økonomiske forhold. Et forøget krav til den pædagogiske kunnen må modsvares af forbedrede indtægtsmuligheder og beskæftigelsesvilkår.

Mp F har rettet henvendelse til Københavns Skoledirektion om, at honoraret for undervisning på skoler må blive sat op til 12,- kr. Når denne sag er accepteret her, agter vi at fremsætte forslag om, at Mp F's minimumshonorar sættes til 12,- kr.

NMPU Også NMPU har haft et travlt arbejdsår. Harald Bjerg Emborg og jeg har i maj været til møde i Oslo, hvor man drøftede planerne for den kommende kongres. De har nu alle fået kongresindbydelsen tilsendt og kan der læse resultaterne af præsidiets virke. Med Nicolai Dirdal som præsident har især nordmændene gjort et beundringsværdigt arbejde for at lægge et kongresprogram, som de nordiske musikpædagoger har praktisk udbytte og stor fornøjelse af at følge. Foruden instruktioner, demonstrationer og foredrag om forskellige musikpædagogiske emner holdt af musikpædagoger fra alle de nordiske lande, skal der i Oslo holdes fire rundbordsdiskussioner: 1. om hørelæreundervisningen i de nordiske lande, 2. om nyt på det musikpædagogiske og musikpsykologiske område, 3. om forholdet mellem privatundervisningen og skolemusikundervisningen, og 4. om musikundervisningens forhold til vor egen tids musik.

Vi venter os meget af disse rundbordsdiskussioner.

De fire danske foreninger, der er sluttet sammen i NMPU: DS, GS, KKS og Mp F har dannet et arbejdsudvalg, der har gjort et stort arbejde for at tilrettelægge vor andel i rundbordsdiskussionerne.

Det er sådan, at hvert land skal have en deltager omkring bordet, og hvert land har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et enkelt af de nævnte rundbordsemner. Danmark er ved Harald Bjerg Emborg ordstyrer i hørelæreemnet, hvorfor Danmark har udarbejdet hørelæreskemaet, som De har fået tilsendt. Skemaet er rundsendt til alle organiserede musikpædagoger i de nordiske lande, og vi venter os meget af svarene, der skulle give et billede af mangfoldigheden, og en kortlægning, der vil have stor betydning for det billede af musikaliteten i Norden, som vi gerne skal have dannet os for at kunne effektivisere og levendegøre det pædagogiske arbejde. Det er vort indtryk, at kontakten inden for den danske NMPU-samarbejdskomité er blevet styrket gennem disse fælles opgaver, og vi lover os meget af fremtiden i retning af praktisk samarbejde med de andre musikpædagogiske sammenslutninger.

Det skal nævnes, at NMPU er blevet tilmeldt ISME, således at vi nu har fællesskab med alle musikpædagoger verden over. ISME holder, som det vil være Dem bekendt, kongres i Wien til sommer fra 22.-28. juni, og det er vort håb, at de nordiske lande vil blive repræsenteret fyldigt ved denne lejlighed.

Anden virksomhed.

Mp F har som sædvanlig kunnet uddele medlemsog elevlegater, og vi glæder os meget over at have disse muligheder for at hjælpe, hvor der er behov for hjælp.

Vi har udsendt en medlemsliste, som vi plejer, og »Musikpædagogen« er kommet med 36 sider fordelt på 9 numre. De 8 heraf er kommet sammen med Dansk Musiktidsskrift.

Mp F's medlemmer har haft adgang til at få generalprøvekort til torsdagskoncerterne. Der har enkelte gange af Det kgl. Teater været stillet billetter til reducerede priser til rådighed for foreningens medlemmer.

Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds går nu i sit 13. år. Den har en tilfredsstillende søgning af musikpædagoger og musikere og hviler økonomisk i sig selv.
TAK.

Idet jeg takker alle enkeltpersoner, jeg her har nævnt, hjerteligt for hvad de har gjort for Mp F, og idet jeg håber ikke at have forbigået nogen, vil jeg gerne til sidst rette en varm tak til de forskellige institutioner, foreninger og selskaber, med hvem Mp F i årets løb har haft forbindelse til glæde for foreningens medlemmer: Undervisningsministeriet, Danmarks Radio, Det kgl. Teater, Det kgl. danske Musikkonservatorium, Tivoli, Gymnasieskolernes Sanglærerforening (GS), Studiekredsen for blokfløjtelærere, Dansk Musiktidsskrifts redaktion, Modersmålsselskabet, Foreningen af musikbiblioteker, Danmarks Sanglærerforening (DS), Københavns Kommunes Sanglærerforening (KKS), Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT), Claudius' samling, Statens pædagogiske Studiesamling, Svenska Sang- och Talpedagogförbundet.

Henning Bro Rasmussen.

Elevkoncert i Tivoli til september I lighed med de foregående år arrangeres der -i tilslutning til Propagandaugen for den levende musik - søndag den 10. september en Mp F-elevkoncert i Tivolis koncertsal.

Musikpædagoger, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 18. maj til Mp F's kontor meddele elevens navn og alder samt opgavens titel. Der tildeles hvert nummer maximalt J minutter på koncerten.

Det er meget ønskeligt, at der foruden solister fra alle faggrupper tilmeldes ensembler, vokale såvel som instrumentale. Der bliver derved bedre muligheder for Mp F's arrangørkomité til at skabe en interessant og inspirerende koncert.

De tilmeldte elever tilsiges til en censur den 27. maj.

SOMMERKURSUS 29.juni-5.juli PÅ VAPNAGÅRD - HELSINGØR Arrangeret af Studiekredsen for blokfløjtelærere i samarbejde med Musikpædagogisk Forening Blokfløjte og guitar. P R O G R A M : Blokfløjteundervisning i hold ............... at. Hildemarie Peter Streich*) Blokfløjteundervisning (begynderhold) ... domorganist Ethan Rosenkilde Larsen Guitarundervisning (luth) i hold .......... Teda Wblff*) - elev af Walter Gerwig Viola da Gamba — holdundervisning ...... lektor H. Vigand Nielsen Korsang .......................................... lektor Niels Ringgård Tidligere deltagere kan betragte dette kursus som fortsættelse af undervisningen på Krogerup (oktober I960).

Der vil blive oprettet særlige hold for nye kursusdeltagere.

Specialtimer i tenor- og basfløjtespil.

Kursusafgift: for medlemmer af Studiekredsen, sæson 1960/61 og medlemmer af Mp F ........................... kr. 55,for andre deltagere................................................ - 65,Tilmeldelse og kursusafgift bedes snarest belejligt - dog senest 1. juni - sendt til statspr. musikpædagog Margit Raae, Grundtvigsvej 24, København V - Postgiro 56311.

Opholdet på Vapnagård med fuld forplejning og opredt seng koster: enkelt-værelse ...... kr. 132,- sovesal (6-8 pers.) - 102,to-sengs stue ....... - 120,- kosten alene ........ - 84,Kurset vil blive gennemført uanset deltagerantallet (dog max. 50).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til EVa 5211 (kl. 9-11 undtagen mandag og torsdag). *) ev L med sproglig assistance Nye bestyrelsesmedlemmer RUTH SAVERY TROJABORG klaverpædagog Afgangseks. fra Det kgl.

danske Musikkonservatorium med klaver og cello 1947, mp.eksamen i klaver 1948, lærereksamen i bambusfløjte ved Pipers' Guild, England I960, lærer ved Ingrid Jespersens skole fra 1955.

MARGIT RAAE klaver- og hørelærepædagog Udd. på Det kgl. danske Musikkonservatorium. Mp.eksamen i klaver 1948, mp.eksamen i hørelære 1950, fra 1950 ansat ved Kommuneskolen Emdrupborg, medlem af ledergruppen for Studiekredsen for blokfløjtelærere.

FRIEDRICH GÜRTLER klaverpædagog Udd. på Det kgl. danske Musikkonservatorium. Diplomeksamen 1956, debut 1958, mp.eksamen i klaver 1956, Lærer ved Operaakademiet siden 1958.

Fortegnelse over skoleorkesfermusik Danmarks Sanglærerforening har i sin række af publikationer af særlige arbejder udsendt en »Fortegnelse over skoleorkestermusik« udarbejdet af Povl Fie d elm s.

I denne fortegnelse på 8 sider af format som dette tidsskrift er skoleorkestermaterialet opstillet efter vanskelighedsgrad og efter udgivelsessteder. Fortegnelsen, der er den grundigste og mest omfattende, der er sammenstillet på dansk, kan af Mp F's medlemmer rekvireres fra kontoret til en favørpris på kr. 1,50, når bestillingen er afgivet inden den 3 L maj.

Datoliste for maj 8. maj tilmeldelse til NMPU-kongres slutter.

18. maj tilmeldelse af elever til Tivolikoncert i septbr. slutter.

24. maj tilmeldelse til årsfest slutter.

25. maj årsfest på Teatermuseet og i Kongens Have.

31. maj bestillingsliste til »Skoleorkesterfortegnelse« til reduceret pris inddrages.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K, tlf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Henning Bro Rasmussen. Næstformand: Harald Bjerg Emborg. Sekretær: Bellis Stedsirup.

Kasserer: Margit Raae. — Ruth Saver y Trojaborg, Friedrich Gürtler. — Ingeborg Strøyberg.

ÅRHUS: Willy Carlo Christensen.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christophersen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.