Honorarer og procentsatser

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 06 - side 254-256

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Honorarer og procentsatser

Spørgsmålet om musikpædagogernes honorarer er igen lagt frem til drøftelse. Dels er tiden nu moden til at hæve minimumshonorarsatsen fra de kr. 10,- i Storkøbenhavn og kr. 9,- i provinsen, som har været gældende siden efteråret 1958, dels er der givet bold op til en diskussion om pædagogernes sommerferiebetaling gennem Ilse Meyers brev i Musikpædagogens juni-nummer.

At forslaget om forhøjelse af minimumhonorarsatsen fremkommer nu er følgen af, at Københavns skoledirektion fra 1. august har sat grundtaksten for instrumentalundervisning ved kommunens skoler til kr. 12,-.

Dette er sket efter anmodning fra Mp F, og der er rimelig grund til og gammel tradition for, at Mp F's minimumshonorar og denne store kommunes honorarsatser er ens. Man vil lægge mærke til københavner-cirkulærets bemærkning om, hvor mange gange det månedlige honorar skal falde. Fra i 1958 at hedde: »Betalingen gælder i indtil 11 måneder af året«, har den i 1961-versionen ordlyden: »Betalingen gælder i 11 måneder af året«. Det er en ikke ubetydelig forskel og et skridt i gunstig retning. Næste skridt må blive knæsætningen af det princip, der også sikrer pædagogernes eksistens i årets 12. måned. Provinsens minimumshonorarsats foreslås hævet til kr. 11,-.

De privatpraktiserende har stadig deres store feriehonorarproblemer. Ilse Meyer har foreslået en ændring af undervisningsreglernes § 3, en ændring som skulle rette på de vanskeligheder, der opstår under forsøget på at forklare elever og elevforældre det rimelige i, at der i den undervisningsfrie sommerferie skal betales halvt honorar. Vanskelighederne opstår ikke mindst, når undervisning kun har været modtaget en del af sæsonen, eller når eleven holder op i løbet af foråret.

Forslaget går som bekendt ud på at lægge en feriepengeafgift på alle honorarsatser året igennem til afløsning af ordningen med det halve sommerferiehonorar.

Dette forslag byder på mange fordele og løser mange vanskeligheder, om det blev gennemført. En række problemer må dog løses, førend der kan stilles endeligt forslag om ændring af undervisningsreglerne. Passer forslaget til såvel almindelige undervisningsregler som sæsonaftalereglerne? Er der ikke andre paragraffer i regelsættene, der trænger til fornyelse? Reglerne skulle gerne formuleres således, at medlemmernes store flertal med fornøjelse anvender dem som de er.

Fællesregler og fællesoptræden er jo her som i mange andre forhold en styrke.

Når de følgende tanker om nye undervisningsregler og dermed også nye indmeldelsesblanketter fremsættes, er det i håbet om, at de kunne danne udgangspunkt for frugtbare drøftelser af musikpædagogernes økonomiske og praktiske arbejdsforhold.

Hvilke realiteter kan der opstilles vedrørende musikpædagogernes honorarsatser og arbejdsvilkår? Hvad ønsker den statsprøvede musikpædagog at tjene? Hvordan skal vi fremstille vore økonomiske krav for eleverne? De allerenkleste kendsgerninger er, at året har 52 uger, samt at pædagogen skal eksistere alle 52 uger for de honorarer, der modtages sæsonen igennem for undervisning.

Fastansatte har forlængst fået gennemført, at timebetalingen gives i 52 uger, og det kunne være rigtigt også at betragte musikpædagogernes privatøkonomi ud fra denne position.

På basis af de nye foreslåede minimumshonorarer tager regnestykket sig da således ud: Storkøbenhavn - kr. 12,- pr. undervisningstime beregnet for 52 uger giver et årshonorar på kr. 624,-. 30 ugentlige undervisningstimer giver en samlet årsindtægt på kr. 18.720,-, en indtægt, der ikke står i misforhold til andre erhverv på et lignende kulturelt niveau.

Provinsen - kr. 11,- pr. undervisningstime beregnet for 52 uger giver et årshonorar på kr. 572,-. 30 ugentlige undervisningstimer giver en samlet årsindtægt på kr.

17.160.

Ved undervisningens begyndelse stilles eleven over for to kontraktmuligheder med læreren: almindelig aftale, der stiller eleven ret frit med hensyn til hvor længe han vil nyde musikundervisning og sæsonaftale, der binder eleven for en hel sæson. Normalt vil det være således, at sæsonaftalen er den billigste for eleven, eftersom læreren ved kontrakt på almindelige vilkår gennem højere honorarsats må holde sig skadesløs for den risiko, han løber for at miste eleven uden for normal sæsonophør. Går eleven ind på sæsonaftalens vilkår, bliver honoraret for hele sæsonens undervisning de før nævnte kr. 624,- (i provinsen kr. 572,-), som kan erlægges i 10 månedlige rater à kr. 62,40 (prov. kr. 57,20) eller i 11 månedlige rater à kr. 56,70 (prov.

kr. 52,-). Ønsker eleven ikke at binde sig for hele sæsonen, træder den højere honorarsats i kraft. Sættes stadig årshonoraret kr.

624,- (prov. kr. 572,-) som målet pr. undervisningstime og undervisningstidens længde til 39 uger (en i høj grad skønsmæssigt ansat undervisningssæson), må der i det mindste opnås kr. 16,- pr. time (prov. kr. 14,70), som skal betales i månedlige honorarer à kr.

70,- (prov. kr. 63,50) så længe undervisningen varer. For at gøre sæsonaftalen tillokkende, må disse honorarsatser dog nok sættes en tand højere. Det vil bemærkes, at timesatsen er multipliceret med 4V3, idet en måned er 41/3 uge. Regnes der kun med 4 uger, kommer pædagogen til at undervise flere uger gratis i sæsonens løb.

I de foran anførte satser er indregnet feriepenge. Der er overalt tale om hele timer.

Lektioner på l/2 time og på % time ugentlig gives for honorarer, der ligger de tilsvarende brøker lavere.

At der bliver tale om grundhonorarer af en helt anden størrelsesorden end dem vi er vant til, chokerer måske mange, men disse satser er realistiske, om man vil have sit arbejde hæderligt betalt. Mon ikke mange af sig selv i dag forlængst har fundet frem til honorarkrav, der ligner disse? Friedrich Gürtler. Henning Bro Rasmussen.

Et forslag til nye almindelige imdervisningsregler såvel som et forslag til nye undervisningsregler baseret på sæsonaftale fremlægges på medlemsmødet den 27. oktober.

Den ny musik og pædagogerne På et diskussionsmøde i oktober (søndag den 15. kl. 20 på N. Zahles Seminarium) mellem komponisterne (repræsenteret af Per Nørgård) og pædagogerne (repræsenteret af Peter Weis og Jens Østergaard) søges en del af de spegede tråde mellem de to parter stillet til skue i håbet om, at knuder kan løses op og løse ender kan knyttes til et frugtbart samarbejde mellem de to parter. Kan der i vore dage skrives god musik, der er anvendelig på begynder- og mellemtrinene? Kender pædagogerne i instrumentalundervisningen og i skolerne i almindelighed nok til ny musik til at give deres elever en fyldestgørende indføring i den, således at eleverne glæder sig ved at beskæftige sig med samtidens tonesprog? Hvordan formuleres en metodik i undervisningen i det nye tonesprog? Masser af problemer melder sig ved pædagogisk beskæftigelse med ny musik. Diskussionsaftenen er arrangeret mellem DUT og NMPU-foreningerne i et nyt forsøg på at komme problemerne ind på livet. Parterne må nødvendigvis kende hinandens problemer for at kunne samarbejde på det musikalske felt.

Enhver interesseret er velkommen til mødet, og debatten er åben for enhver, der ønsker at belyse sagen med personlige erfaringer eller betragtninger. Altså - på gensyn første søndag aften i skolernes efterårsferie! Mindeord om Astrid Wodstrup Blid, beskeden og hjælpsom var det umiddelbare indtryk, man fik af Astrid Wodstrup.

Hendes væsen rummede nok fasthed men ingen hårdhed eller kanter. Intet under, at hun var afholdt af alle, der mødte hende.

Astrid Wodstrups ualmindelige evner for musik bestemte tidligt hele hendes liv og virke. Efter afgang (1914) fra Det kgl. Musikkonservatorium søgte hun videreuddannelse i klaver hos privatlærer (det blev mig) og høstede fortjent bifald hos publikum og presse ved klaveraftener i tyverne.

Dog, lærergerningen blev det blivende og varige i hendes liv og førte naturligt til, at hun (1938) tog musikpædagogisk eksamen.

Jeg for min del tænker med tak på, at hun fra første til sidste dag af mit klaverkonservatoriums 20-årige beståen var en skattet og afholdt lærerinde med kollegers fulde anerkendelse og elevers hengivenhed.

Ved siden af klaveret havde Astrid Wodstrup fra sin første ungdom dyrket sangen, som hun senere fik udløsning for i forskellige kirkekor.

Af Mp Fs nuværende medlemmer vil hun huskes som bestyrelsesmedlem i årene 19501956 og særligt for den smukke tanke, der lå bag, da hun på en generalforsamling (1949) fremsatte et velbegrundet forslag om at oprette et »Musikpædagogisk Forenings Hjælpefond«, en tanke, der straks fik livlig tilslutning fra medlemmerne.

De senere år var tunge for Astrid Wodstrup. Hun var plaget af sygdom, og sygdommen var hård ved hende. Hun døde 14.

august, 68 år gammel. Vi vil bevare mindet om et begavet og elskeligt menneske.

Alex. Stoffregen.

Musikpædagogisk Eksamen afholdes i november måned. Tilmeldelse til eksamen må ske inden 15. oktober til Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, K.

Skema til tilmeldelsen kan rekvireres fra Mp F's kontor.

Kommissionen for den musikpædagogiske eksamen har som Povl Fledelius' efterfølger som formand for kommissionen udpeget Mp F's formand Henning Bro Rasmussen.

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1 962 Musikpædagogernes tidskriftslæsekreds vil i 1962 blandt abonnenterne rundsende følgende 14 musiktidsskrifter: MUSIKPÆDAGOGIK 1. Music m Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 4,00, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik im Unterricht - Skoleudg. (tysk), månedsskrift, ca. kr. 6,00, har i udstrakt grad stoffællesskab med den almindelige udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolemusikpædagoger.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr.

4,00. Tidsskrift for ungdommens musikalske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Hausmusik (tysk), 6 gange årligt, ca.

kr. 4,00. Tidsskrift for husmusik, korsang og musikopdragelse.

6. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 4,00. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preussner, Rinderer og Werba.

7. Musik och Skola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for aktuelle spørgsmål vedrørende musikundervisningen i alle skolens afdelinger.

8. International Music Educator, 2 gange årligt, ca. kr. 3,50. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikpædagogik over hele kloden. Udgivet af ISME.

MUSIKLIV 9. Schweizerische Musikzeit im g, månedsskrift, ca. kr. 6,50.

10. Música (tysk), månedsskrift, ca. kr. 8,50.

Begge indeholder foruden musikorienterende artikler fyldige referater fra musiklivet i henholdsvis Schweiz og Vesttyskland.

11. 'Tempo (engelsk), kvartalsskrift, ca. kr.

3,50.

12. Ñutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

13. The World o f Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 3,00. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden. Udgivet af Det internationale Musikråd (IMC).

KIRKEMUSIK 14. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 5,00. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret.

De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maksimalt 7 abonnenter på hver serie.

Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage.

Det bedes bemærket: at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives Mp F's kontor meddelelse om afbestilling.

Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden 30. oktober til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, K.

Til medlemmerne i Fynskredsen I anledning af Arne Ebbesens forflyttelse fra Fyn til Jylland bedes medlemmerne på Fyn, Lolland, Falster, Ærø og Samsø stille forslag om ny suppleant til bestyrelsen. Forslag bedes indsendt til Mp F's kontor, Frederiksborggade 50, K, inden 15. november.

Det bemærkes, at de kandidater, der bringes i forslag, må være bosiddende i Fynskredsen, samt at det forudsættes, at man har sikret sig de pågældendes tilsagn om at ville lade sig opstille.

Bestyrelsen.

• Når De annoncerer, gavner De Dem selv og alle Mp F medlemmer ved at anføre, at De er statsprøvet musikpædagog.

• Når De annoncerer, er det korrekt at anføre, i hvilket (hvilke) fag, De er statsprøvet musikpædagog, hvis De annoncerer med flere instrumenter end Deres hovedfag.

Musikpædagogisk Forening Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbh. K. Telf. BYen 4021.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 36/1961, nr. 06