Efter Paik

Af
| DMT Årgang 36 (1961) nr. 07 - side 257-257

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

EFTER PAIK

Dansk Musiktidsskrift kan nedenfor offentliggøre pianisten Anker Bly m es begrundelse for sin reaktion på Nam June Paiks Louisiana-optræden.

Da jeg ikke ser mig i stand til fortsat som bestyrelsesmedlem at have medansvar for DUT's og dermed en del af dansk musiklivs fremtidige kurs, tillader jeg mig herved at motivere min udmeldelse af Det Unge Tonekunstner selskab.

Inden for den hårde kerne af DUT's bestyrelse ikke alene billiger man den talentløse Paiks optræden på Louisiana for nogen tid siden. Man betragter oven i købet hans fremfærd som led i en udvikling, der åbenbart skal komme vort musikliv tilgode og overhovedet udvide vor horisont. Da jeg kun alt for tydeligt ser konsekvensen af sådanne bestræbelser, finder jeg ingen anden udvej end på denne måde at give udtryk for min vægren ved fortsat arbejde og medlemskab i en forening, behersket af folk, for hvem intet længere er helligt, endsige umuligt. Denne hårde kerne har ved at acceptere hr. Paiks åbenlyse åndssvagheder som kunst, åbenbaret en afgrundsdyb mangel på dømmekraft, som ikke kan undskyldes. Jeg skal undlade at skildre, hvordan folk, der tidligt og silde, på tryk og i tale stiller sig an og identificerer sig med begreber som forstand, ærlighed og lødighed etc., udstødende små grynt og fuldkommen hjerneforladt, væltede sig i den talentløse Paiks for værdier klinisk rensede anretning.

Uden skrupler har denne fanatiske flok med sympatisører for længe huseret i vort musikliv. De har kunnet gøre det på en for dem flatterende baggrund af ligegyldighed, grænsende til det apatiske, fra det øvrige musiklivs betydende personligheder. Kun meget enkelte undtagelser har bekræftet denne tingenes sørgelige tilstand. Situationen er nu så tilspidset, at fortsat tavshed kun kan betyde samtykke.
ANKER BLYME.

Således foranlediget udtaler DUT's formand:
I anledning af pianisten Anker Blymes brev til Dansk Musiktidsskrift vil jeg som formand for Det Unge Tonekunstnerselskab udtale følgende til vore medlemmer. I den forløbne sæson 1960/61 har vi ved vore koncerter haft en repræsentation af ny og nyere dansk musik ved 29 komponister med 52 værker - heraf 24 uropførelser. Af disse komponister er halvdelen over 40 år, repræsenterende de fleste genrer inden for dansk musik.

39 udenlandske komponister har fået opført 57 værker - heraf 30 førsteopførelser i Danmark. Heriblandt var en gennemgang af Anton Weberns (f. 1883) samtlige kammermusikværker. En del af de øvrige værker repræsenterede den internationale avantgarde og resten andre stilarter inden for den internationale ny musik. 19 af disse komponister er over 40 år. Den kommende sæson følger samme linie.

Det er den kurs, DUT følger i sit arbejde for dansk musikliv. Bestyrelsen har ansvaret herfor, og Anker Blyme har ikke alene som medlem af bestyrelsen, men også som medlem af vort koncertudvalg haft medansvar for sæsonen 1960/61 og for første halvdel af 1961/62.
LAVARD FRIISHOLM.