Musikkalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 03 - side 83-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER •

NYT DANSK PASSIONSORATORIUM

Det kgl. danske Musikkonservatoriums sal, H. C. Andersens Boulevard 36.

Palmesøndag den 15. april uropførelse og mandag den 16. april gentagelse, begge dage kl. 20: »DOMMEN«, scenisk passionsoratorium for tale- og sangsolister, kor, orkester, klangspil og elektrofoni.

Tekst: Bent Nørgård; musik: Per Nørgård.

Medvirkende: studerende ved universitetet, statsseminariet på Emdrupborg og Det kgl.

Musikkonservatorium.

Dirigent: Niels Møller.

DUT's medlemmer har adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Fra Harald Bjerg Emborgs programnoter har vi hentet følgende uddrag: »Der ligger en kanhænde skæbnesvanger skævhed i en folkemusikalsk/musikpædagogisk tilstand, der med rette kan karakterise res således: Medens raffineret, men grænseløst vulgær underholdningsmusik fører en i det store og hele sejrrig kamp med vore samtidige komponisters eksperimentelt og intellektuelt betonede musik om hvermands opmærksomhed eller interesse, består størstedelen af vore skoleorkestres og -kors repertoire af tidlig barok, tidlig wienerklassik og folkemelodier, fordi »det er let« og tonesproget indtil det selvfølgelige forståeligt for eleverne, i hvis bevidsthed musikken i sin helhed således bliver delt op i tre kategorier, der dyrkes til hver sin tid og på hvert sit sted uden i øvrigt at have noget med hinanden at gøre.

Det ufrugtbare i denne åbenbare tilstand er umiddelbart indlysende.

Ligesom DUT's eksport af nutidig musik ud til skolerne placerer sig på en yderst positiv måde i denne situation, må Per Nørgårds »Dommen« siges at være et end mere intenst initiativ, idet det placerer ungdommen som medvirkende og medansvarlig midt i det musikalske samspil.

En gang tidligere har Per Nørgård som komponist taget stilling til dette brændende spørgsmål. Her tænkes på børneoratoriet »Det skete i de dage«, og man kan med udbytte sammenligne disse to værker.

De er begge skabt på basis af dybtgående drøftelser mellem komponist og pædagog, og det er naturligt, at de rent musikalske, kompositionstekniske og pædagogiske dispositioner, der er foretaget i begge værker, ligner hinanden.

De skal begge med al den tyngde og spænding, musik kan give, berette: børneoratoriet verdens vidunderligste historie, og »Dommen« den mest højspændte, skæbnetunge og tragiske.

De skal begge tage hensyn til de udøvendes begrænsede tekniske formåen, og hvad angår den til enhver tid problematiske musikforståelse«, bør de give en umiddelbar fornemmelse af logik, kontinuitet og udvikling.

Dette er rammerne, og, som komponisten selv hævder, er de ikke væsensforskellige fra den ramme, der hindrer enhver komponist i at indføre trompeten i en strygekvartet.

Det ville være fristende på dette sted at påpege en række af de særlige hensyn, værket tager, hvad enten de er af rent kompositionsteknisk art (improvisation, 4-tonerækker, der sammenarbejdes til 12-tonekomplekser), af vokal, instrumental eller af rent pædagogisk natur, der f. eks. tager sigte på at bringe alle, helt ned til den mest umusikalske, med ind i samarbejdet; men det vil være naturligere at overlade en stillingtagen hertil til den pædagogisk orienterede eller interesserede tilhører.« • DANSK UROPFØRELSE I uropførelseslisten i DM nr. l, februar, var Knudåge Riisagers musik til balletten »Fruen fra havet« dateret med 24/9 som første danske opførelse (Det kgl. Teater). Den egentlige danske uropførelse fandt dog sted allerede den 29. juli I960, hvor Tivolis koncertsals orkester medvirkede under American Ballet Théâtre's gæstespil i Tivolis koncertsal.

• DEN VORDENDE DIRIGENT På Det kgl. danske Musikkonservatoriums foranledning er der nu nedsat et udvalg, der består af Konservatoriets direktør, dets lærer i direktion, det musiksagkyndige medlem af Den kulturelle Fonds bestyrelse, som repræsenterer de udøvende musikere, en repræsentant for Danmarks Radio og et medlem af Det kgl. Teaters direktion. Dette udvalg kan for fremtiden gøre indstilling til Den kulturelle Fonds bestyrelse om tildeling af stipendier til unge lovende dirigenters studie ophold i udlandet. Indstillingen ledsages af en detaljeret studieplan og beregning af omkostningerne ved dens gennemførelse.

Det beløb, der stilles til rådighed, vil blive så betydeligt, at det tillader en virkelig dybtgående uddannelse. Det forudsættes, at en forudgående tilegnelse af alle mere elementære discipliner har fundet sted. For operakapelmestre kan bevillingen anvendes også til støtte af den uddannelse, der normalt opnås ved repetitørvirksomhed ved fremmede operaer med samtidig eller efterfølgende specialuddannelse hos en fremtrædende udenlandsk operadirigent.

Udvalget skal tillige føre tilsyn med, at stipendiet anvendes efter de givne forudsætninger.

Disse stipendier vil ikke kunne søges, og kan bevilges for en periode, der eventuelt strækker sig over flere semestre, alt efter studieplanens indhold og hvad der iøvrigt må anses for mest formålstjenligt i hvert enkelt tilfælde.

• NORDISK MUSIKFORSKERMØDE Den 15.-19. august afholdes i Stockholm Uppsala det fjerde nordiske musikforskermøde. Her vil blive drøftet hovedlinier i det 17. århundredes kirkemusik i Norden, metodiske og pædagogiske problemer i den musikvidenskabelige uddannelse, samt den nordiske nationalromantik og dens forudsætninger. I tilknytning til mødet afholdes koncerter og udstillinger, og der vil blive arrangeret udflugter og besøg på musikalske institutioner. Nærmere oplysninger kan i København fås ved henvendelse til professorerne Jens Peter Larsen og Nils Schiørring, i Århus hos professor Søren Sørensen.

• PARNASSET SVIGTEDE GJELLERUP Det må se sløjt ud på det danske digteparnas for tiden. Som bekendt udskrev Gjellerups forlag for nogle måneder siden en konkurrence for at skaffe nye tekster til danske sangbøger, og det var meningen derefter at udskrive en tilsluttende komponistkonkurrence om melodier til de præmierede tekster.

Der indkom 700 tekstforslag, som nu er gennemgået af den nedsatte dommerkomité, der bestod af rektor C. Willum Hansen, programchef Felix Nørgaard og komponisten Ejnar Jacobsen. Efter indgående granskning måtte disse tre fuldt troværdige mænd træffe den afgørelse, at intet af de mange forslag kunne præmieres efter de tænkte retningslinier. Ingen af de indsendte tekster mentes at opfylde konkurrencens formål, som var det »at fremskaffe en nutidspræget fornyelse af dansk folkelig sang i form af sange, der virker aktuelle og er karakteristiske for vor tids menneskers følemåde og livsindstilling«.

Det var faktisk et sørgeligt resultat, der førte til, at Gjellerups forlag har måttet annullere den komponistkonkurrence, som skulle have fulgt efter. Imidlertid har forlaget nu besluttet, at det beløb, der var afsat til præmier i konkurrencerne - ialt 10.000 kr. - skal anvendes til oprettelse af et legat til litterære og musikalske formål. Om dette legats anvendelse vil der senere blive udsendt nærmere meddelelse.

• HØRELÆRE-STÆVNE Danmarks Hørelære-Forening holder i år forårsstævne i samarbejde med Nordjydsk Sang- og Musiklærerkreds. Stævnet foregår på Baaring højskole i dagene fredag den 18.

til søndag den 20. maj, d.v.s. i Store Bededags-ferien.

Programmet er tilrettelagt under hensyn til de ønsker, der blev fremsat ved fælles drøftelse under stævnerne sidste år på Store Restrup husmandsskole og på Den internationale Højskole i Helsingør.

Gerda von Bulo w medvirker med kursus i bevægelsesformer, rytmik med børn og viderekomne.

Helga Christensen behandler problemerne ved korstemmelægning og korsang.

Bengt Franzén, der er professor ved Musikhögskolan i Stockholm, vil beskæftige sig med bedømmelse af elevers musikalske begavelse og fremlægger nye metoder på dette område.

Jan Maegaard vil forelæse over moderne musikformer, specielt den såkaldte »punktmusik«, og rorsøge at vise vejen til bedre forståelse af de gennemgåede værkers kunstneriske værdi og oplevelsen af dem som musikalske helheder.

Hilla S c had o iv, der er lærer ved musikakademiet i Lübeck, vil undervise i blokfløjteproblemer, bl. a. i vejrtrækning og artikulation.

Desuden vil stævnet rumme demonstration af nyere undervisningsmateriale i forbindelse med en af Wilhelm Hansen arrangeret udstilling på dette område. Der fremføres nyere undervisningsmusik både for skoleorkester og mindre grupper, hvortil alle instrumenter er velkomne. Desuden er der brug for »kapelmestre« til de forskellige opgaver. Dette arbejde vil blive ledet af Hilla Schadow.

Yderligere oplysninger og tilmeldelse (inden 5. maj): Fru Gudrun Eising, Paludan Mullersvej l, Kbh. V. - Stævnekontingentet er for medlemmer af de arrangerede foreninger kr. 45,-, for ikke-medlemmer kr.

60,-, hvortil kommer ophold: kr. 66,-.

• GAMLE SIBONI PÂNY Det kgl. danske Musikkonservatorium har udsendt sin årsberetning for 1961, der foruden de mange detaljerede oplysninger om årets gang indenfor de gamle, men alt for snævre mure indeholder et historisk bidrag af videregående interesse. Det drejer sig om et manuskript af den italienske sanger og sangpædagog Giuseppe Siboni, der gennem en snes år kom til at øve en betydningsfuld indsats for dansk opera- og sangkunst. Han fungerede i Danmark fra 1819 til sin død 1839 og grundlagde med kongelig understøttelse et højt anset sangakademi, hvorfra en række af tidens bedste danske sangere udgik.

Det nu publicerede manuskript fra Sibonis hånd er en række optegnelser fra hans første ungdom i en stormende og usikker tid.

Nogen musikhistorisk betydning har disse optegnelser ikke, men de kompletterer billedet af den meget temperamentsfulde Siboni, der som scenisk kunstner skal have været i særklasse.

Poul Ingerslev-Jensen har oversat Sibonis tekst samt fornyet den med righoldige noter.

• BUXTEHUDE-ORGEL Orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius & Co. har den 11. april i år fuldført et betydningsfuldt restaureringsarbejde på det gamle Buxtehude-orgel, som for mange år siden blev flyttet fra Helsingborgs Mariæ kirke, hvor Buxtehude en tid som ung organist fungerede, inden han kom til Helsingørs Mariæ kirke i 1660. Dette orgel blev under Buxtehudes tilsyn »renoveret« af den berømte orgelbygger Frietsch, der havde bygget flere kendte danske orgler i det 17. århundrede.

Helsingborg-orglet blev senere flyttet til Torrlosa kirke i Skåne, hvor Th. Frobenius nu har haft det under en gennemgribende restaurering. En betydelig del af instrumentets oprindelige stemmer er bevaret, og på dette grundlag er orglet nu fornyet, så det i alt væsentligt fremtræder som på Buxtehudes tid. Sverige er dermed blevet et værdifuldt barokinstrument rigere. Man kunne blot ønske, at dette historiske orgel stadig havde haft sin plads i den lettere tilgængelige Mariæ kirke i Helsingborg, hvor Buxtehude indledte sin verdensberømte karriere som kirkemusiker.

- DUT - VIGTIGT! De medlemmer, der for indeværende sæson har haft adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver og som ønsker at komme i betragtning ved næste sæsons tildeling, behøver ikke at indsende ny ansøgning, da den tidligere indsendte automatisk løber videre.

Det unge Tonekunstnerselskabs nytilkomne medlemmer, som ikke hidtil har haft radiokort og ikke har mulighed for at erhverve et sådant gennem andre organisationer, må for at komme i betragtning dokumentere aktiv musikudøvelse eller aktiv pædagogisk virksomhed.

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysninger herom, samt om adresse, fødselsår og -dato, og må foreligge på Det unge Tonekunstnerselskabs kontor, Hammerensgade 3, K, inden 10. juni.

Det skal dog bemærkes, at betegnelsen »aktiv musikudøvelse« af Statsradiofonien fortolkes således, at aktive amatorer ikke er udelukket fra at komme i betragtning, men ansøgningen må indeholde oplysning om, hvilket amatørensemble (orkester- eller kammermusik) ansøgeren er varigt medlem af.

Legatansøgninger APRIL Inden 15/4: Dronning Ingrids romerske Fond (til studieophold ved Det danske Institut i Rom i 2. halvår 1962). Ansøgning til Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL, se iøvrigt DM nr. l, februar.

MAJ Inden 15/5: Arthur og Ellen Ander s sons legat. Hrs.

Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Minna Kobkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd). Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh.

K. (Skema).

Inden 31/5: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg jodt Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S.

Wagner, Højbroplads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/8: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræs legat.

(Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

- : Justa Bojsen-Moller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olav Møller s legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldg. 10, opg. N, Kbh. K. (Skema).

- : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el. komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholm Kanal 21, Kbh. K.

Inden 30/9: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh.V.

- : Magistratens legater: Sophus Andersens legat (for yngre musikere). — Aage Landaus legat (for unge sangstuderende). — Alaria Schärrs legat (til videre uddannelse for ubemidlede mandlige eller kvindelige musikere). — Camilla Taces legat (for videnskabsmænd). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skemaer).

— : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

— : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat.

Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh.

K. (Skema).

- : Overauditør Julius Skrikes stiftelse. Svalevej 24, Hellerup.

- : Kaptajn O. Testmann og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage MAJ 5. Pianisten, prof. Haraldur Sigurdsson, 70 år 16. Musikpædagogen Rig?nor Lange, 50 år 17. Kgl. kapelmusikus Johan Henriques, 70 år 20. Sangeren Christian Goftschalch, 75 år 25. Violinistinden Elisabeth Rafn, 80 år 30. Komponisten Emil Reesen, 75 år 31. Komponisten Sophus Brandsholi, 70 år - Fagotisten Carl Bloch, 60 år JUNI 7. Kgl. kapelmusikus Hans Fullin g, 50 år 8. Operasanger Emil Christoffersen, 60 år 11. Domorganist Oscar Ringberg, 80 år 1-4. Professor Jens Peter Larsen, 60 år 18. Kammersangerinde Edith Oldrup, 50 år 21. Operasangerinden Inge T horsen, 75 år 22. Violinisten Emil Telmanyi, 70 år 25. Musikhandler Viggo Nielsen, 85 år 26. Pianisten Uno Browdl, 60 år 28. Violinistinden Karen Falck, 85 år JULI 1. Organist Rud Gylden, 50 år 16. Organist Paul Nicolet, 60 år 18. Komponisten Ernst Prehn, 70 år 24. Operasanger Georg Leicht, 60 år 27. Hof sanger Jörgen Bendix, 70 år AUGUST 9. Bratschisten Willy Pries, 60 år 12. Koncertsangeren Anders Brems, 85 år 13. Operasanger Viggo Larsen, 70 år 15. Komponisten, prof. Knud Jeppesen, 70 år 22. Pianistinden Elisabeth Hänfiein Hvidt, 70 år 23- Kapelmester Valdemar Eiberg, 70 år 24. Organist Holger Kobbeltved, 75 år 26. Pianisten, prof. Anders Rachlew, 80 år - Cellisten Volmer Norup, 70 år 31. Organist Alfred Huth} 70 år SEPTEMBER 15. Organist Knud Skytte Birkefeld t, 75 år 18. Operasangerinden Birgit Engell, 80 år 23. Komponisten Jörgen Nielsen, 50 år * I DM nr. l, februar, meddelte vi ved en beklagelig fejltagelse, at pianisten Eli Dahl ville fylde 85 år den 8. april i år. Pianistinden Eli Dahl afgik ved døden i december 1957.

Dødsfald Operettesangeren Carl Friberg (New York), 26/1, 79 år Musikpædagogen Chrisfy Bentzon, 29/1, 71 år Musiker Anton Fr. Laur. Larsen (anm. 7/2) Musiker Vilhelm Brons, 8/2 Musiker Magnus Thygesen, 9/2 Organist Knud P. E. Jensen (anm. 17/2) Komponisten, prof. K. A. Wžeth-Knudsen, 22/2, 84 år Instrumentmager Martin Meinel, 22/2, 52 år Musiklærerinde Thora Lindqvist (anm. 7/3).

Musikpædagog Knud Ring S or en s en (anm. 7/3) Musiker Aage Will. Ouergaard Nielsen (begr.11/3) Musiker Carl Einar Mytiing, 8/3 Organist Werner Schmidt Erichsen, 11/3, 51 år Musiklærerinde Ingeborg Kyhse (anm. 14/3) Musikdirigent Imm. Vald. Fr. Martin Schuliz (anm. 15/3) Musiker Hans Peter Plæno (anm. 16/3) Komponisten, forfatteren Ludvig Dolí er is, 16/3, 75 år Musiklærerinde Caroline M. M. J. Holm (anm.19/3) Kapelmester Kay Eckbansen, 24/3, 69 år