Musikkalender

Af
| DMT Årgang 37 (1962) nr. 07 - side 235-237

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER • DANSK FESTIVAL OG FINN VIDERØ Vi har modtaget følgende: I anledning af Charley Olsens noget kategorisk affattede indlæg i sidste nummer af bladet vedrørende Dansk Festival og undertegnede skal jeg anføre, at jeg i min samtale med C. O. fremsatte ønske om ved festivalkoncerten at fremføre Carl Nielsens Commotio evt. i forbindelse med et Buxtehudeprogram. Vi enedes hurtigt om, at i så fald ville orglet i Mariakirken i Helsingør næppe være det ideelle medium, og andre muligheder blev derfor bragt på bane, uden at der dog blev truffet nogen endelig afgørelse. På grund af samtalens uforbindtlige karakter måtte jeg forvente at få nærmere besked senere, og da dette ikke skete, gik jeg ud fra, at de drøftede muligheder ikke havde fundet tilslutning i komiteen. Det er derfor overraskende for mig nu at få at vide, at komiteeen - så vidt det er oplyst - slet ikke blev gjort bekendt med de stedfundne drøftelser.

Finn Videro.

• DM's KRITIK AF BALLET OG MUSIK FESTIVALEN Den af Jürgen Balzer i artiklen »Hvorfor festival« (septbr.-nummeret) -fremførte kri tik af Ballet og Musikfestivalen 1962 har fundet bred tilslutning, således fra et flertal af de københavnske musikkritikere, omfattende Gregers Dirckmck-Holmjeld, Kai Flor, Børge Fnis, Vagn Jensen, H ans ge or g Lenz, Robert N aur, Hans Voigt og Walter Zacharias.

Af referatet fra Festival-plenarmødet i slutningen af september fremgår det, at artiklen er blevet taget op til drøftelse. Det hedder således: »Endelig omtalte formanden den kritik af Festival-programmerne, der var fremkommet i Dansk Musiktidsskrift. Man hæftede sig i særlig grad ved, at man i for lidet omfang benyttede sig af danske solister og af afdøde komponisters værker. Hvad angår ny dansk musik, udviste man ikke tilstrækkelig kritik med hensyn til, hvad man lod opføre.

Formanden meddelte, at der inden for bestyrelse og programudvalg herskede enighed om, at kritikken delvis var berettiget, men man fandt det rimeligt, at også plenarforsamlingen gav sit syn herpå tilkende. Plenar forsamlingen havde samme opfattelse som bestyrelsen«.

Går man ud fra, at dette referat fuldt dækker den ved plenarforsamlingen førte drøftelse af Jürgen Balzers artikel, må man altså konstatere, at hverken de årsager og forhold, der ligger til grund for kritikken (som man finder berettiget!) og derfor heller ikke konstruktive forslag til at imødegå en gentagelse af kritikken er blevet drøftet ved mødet.

• SVEND WESTERGAARDS CELLOKONCERT OG NORDISKE MUSIKDAGE Finn Høffding efterlyser i sit enquete-s var i DM's oktobernummer en forklaring på, at dette værk ikke kom til opførelse i musikdagene. Som inpliceret i såvel udvælgelse som arrangement vil jeg gerne oplyse, at det skyldtes praktiske forhold, der først blev kendt efter at juryens arbejde var afsluttet, og som medførte at komponisten selv trak værket tilbage.

Måske kunne dette have været nævnt i programmet, men der var også andre værker, som blev fundet kvalificeret til opførelse, uden at der var praktisk mulighed for det; forskellen mellem dem og Westergaards værk er, at de blev henlagt allerede i første omgang. Jeg mener dog ikke, at juryens bedømmelse af de enkelte værker kræver offentlig omtale, eftersom juryen er et programudvalg og ikke en olympisk forsamling.

Mogens Andersen.

• NY FLØJTE I KAPELLET Efter en nylig afholdt konkurrence med 10 aspiranter, blev Verner Nicolet vinderen af den ledige plads i Det kgl. Kapel.

• GREGORIANSK KIRKEMUSIK Kirkemusikkredsen har i oktober holdt stævne i København med foredrag, studiekredse og to kirkekoncerter. Foredragene angik bl. a.

arbejdet med gregoriansk sang, og i denne forbindelse opførte Scola Gregoriana under Bernhard Lewkovitch's ledelse hele den gregorianske Requiem-messe i Gustafskirken, hvor tillige organist Jørgen Berg fremførte franske orgelværker over gregorianske motiver. I Set. Andreas kirke spillede domorganist Poul Børch orgelværker af Bach, Knut Nystedt og Flemming Weis.

• NYE PROFESSORER Klaverprofessoratet ved Det kgl. Musikkonservatorium efter prof. Haraldur Sigurdssons afgang blev tildelt Victor Schiøler, og Radiosymfoniorkestrets soloklarinettist, Poul Allin Erichsen, der i en årrække har været lærer ved Det kgl. Musikkonservatorium, er udnævnt til professor i fagene blæseinstrumenter, slagtøj og harpe.

• MUSIK OG BILLEDKUNST Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg har fået lokaler i det nye kunsthus i Byparken, hvor tillige Esbjerg Kunstforenings samlinger nu er anbragt. I anledning af disse forbedrede pladsforhold har musikkonservatoriet søgt Kulturministeriet om 50.000 kr. til anskaffelse af nye instrumenter.

• RETTELSE Ved en beklagelig fejltagelse var den norske komponist Conrad Båden på billederne i DM oktobernummer side 199 og 200 blevet forvekslet med sin landsmand Knut Nystedt.

Vi beder begge tilgive.

• OPERABEDRIFT Den jyske Opera åbner efterårssæsonen den 25. november med en kæmpeopgave, Mussorgskijs store opera »Boris Godunov«. Frans Andersson skal synge titelpartiet efter sit gamle løfte om at synge dette parti, når orkestergraven i Aarhus Teater blev udvidet.

Det er sket nu. Foruden Frans Andersson medvirker tenoren Charles Holland, der tidligere har sunget »Faust« på Den jyske Opera. »Boris Godunov« sættes i scene af Holger Boland, og Per Dreier dirigerer.

Runde fødselsdage (November-december, se DM nr. 6) JANUAR (1963) 6. Solodanserinden Dame Adeline Genée, 85 år S. Guitarbygger Johannes Moller, 75 år 15. Kapelmester Knud Lynge, 60 år 16. Komponisten Kirsten Gjørup, 75 år 27. Kgl. kammersangerinde Lilian Weber-Hansen, 50 år.

FEBRUAR 2. Skuespilleren og operasangeren Poul Reichhardt, 50 år 3. Klarinettisten Christian Paulsen, 80 år 4. Komponisten Hans H j or ih, 85 år — Organist Ethan Rosenkilde-Larsen, 50 år 12. Kgl. kapelmusikus L. C. W.Lorentzen, 85 år 21. Koncertsanger /¿¿.r. Loumand Hvid, 60 år 24. Operasanger Alexander Larsen, 75 år.

Dødsfald Musiker Anders Peter Aller t (anm. 5/10) Musikhandler C6r. Damgaard, 11/10 Musiker Karl Chr. Andersen, 21/10 Organist Sigrid Winther, 13/10, 70 år Musikdirektør Jobs. Poulsen, Ribe, 22/10, 91 år Operettesangeringen Asta Hansen, 22/10, 44 år.

Musikdirektør Johs. Poulsen, Ribe, 22/10, 91 år Operasanger Franco Breval, 27/10, 54 år Komponisten, kgl. kapelmusikus Sigfried Salomon, 29/10, 77 år • DUTs koncerter Til koncertlisten, der blev bragt i oktobernummeret er der følgende tilføjelser og rettelser: NOVEMBER 11. Statens Museum for Kunst kl. 14 Strygekvartet af Davies udgår. I stedet: Strygekvartetter af Holger Hansen og Lars Werle.

23.-29. Nye data for Fluxus Festivalen.

Se programmerne side 230-232.

DECEMBER 2. Statens Museum for Kunst kl. 14 SVENSK MUSIK 1962 Sidste år indledtes et koncertsamarbejde mellem de tre nordiske ISCM-sektioner: det norske NY MUSIKK, det svenske FYLKINGEN og DUT, og som et led heri møder et svensk ensemble - slagværk, cello, klarinet, klaver og basun - med et overraskelsesprogram den 2. december. Når programmet ikke endnu er endeligt fastlagt skyldes det ønsket om at præsenteret helt ny svensk musik. De komponister, hvis værker uropføres på turneen er da heller ikke de mest kendte: Lars Gunnar Bodin, Bo Ullman, Jan Morthensson, Folke Råbe og Karl Erik Welin hører til det yngste kuld i svensk musik - de to sidste var dog repræsenteret på de Nordiske Musikdage i september - og den noget ældre Hans Holewa har muligvis slet ikke været spillet i Danmark.