Musikkalender

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 02 - side 66-72

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Nordisk samarbejde

Det store særnummer om dansk musikliv, som Svensk Radios »Nutida Musik« udsendte i begyndelsen af februar, blev en eklatant manifestation af svensk kulturel initiativ og aktivitet. Det var imponerende og opløftende at se, med hvilken dyb og levende interesse det svenske tidsskrift trængte ud i selv de fjerneste afkroge af vort musikalske landkort. Intet ville i disse år være mere nærliggende end at gøre gengæld med et lignende specialnummer af DM om svensk musik, der for os at se tager sig mindst lige så interessant ud, som det, der foregår bag vore egne vinduer. Vi ejer ikke svenskernes midler til at realisere tanken på tilsvarende brilliante vis, men det vil blive gjort en dag med de ressourcer, vi nu engang er henvist til at klare os med. Motivet vil i så fald være det samme som »Nutida Musik«s redaktør Bo Wallner formulerede i lederen til det danske særnummer:

»Musiklivet i de nordiska länderna lider av en entalssjukdom. I vart och ett av dem finns bara en stor operascen, bara en tv-och radiostation, bara ett füllt utbyggt konservatorium (i ett fall inte ens det), ja egentligen bara ett enda rikt facetterat kulturcentrum. Något mycket väsentligt ute-blir härmed lätt, väsentligt även för allt kulturarbete och för skapandet av en känsla för kvalitativa nivåer: en direkt Stimulans och konkurrens.

Enligt vad jag forstår ar detta en av de få realistiska synpunkterna på nödvändig-heten av ett nordiskt samarbete. Den mångfald som vi själva saknar, har vi ju i fiera fall inom nära räckhall och under besläktade villkor och i jämförbara proportioner.

Nar Nutida musik vid en av sina kon-serter framför tre nya dánská verk och vår tidskrift samtidigt informerar om dansk tonkonst och danskt musikliv, beror detta alltså inte på att vi i forstå hånd är väl-upp f ostrade nordbor som vil gora en artig-hetsprestation, utan på att vi vili veta och upple^'a och studera - och därefter anam-ma eller kanske forkasta allt efter våra egna aktuella behov och intressen.«»Nutida Musik«s danske særnummer -der i øvrigt kom ud til over 600 af DMs læsere - vil i næste sæson blive fulgt op af specialhæfter om den aktuelle musik i Norge og Finland, igen i tilknytning til koncerter i Svensk Radio med de pågældende landes nyeste musik.

Dansk musik i Stockholm

Det danske program i »Nutida Musik«-serien 8. februar - med Sveriges radioorkester under ledelse af Lavard Friisholm - fik en god modtagelse. En velbesøgt koncertsal, skønsmæssigt op imod tusind tilhørere, reagerede velvilligt på de tre værker, og anmeldelserne i »Dagens Nyheter« (Folke Hähnel), »Svenska Dagbladet« (Per-Ånders Hellquist) og »Stockholm-Tidningen« (Leif Aare) kan tydes som succes. Med forbehold overfor Borup-Jørgensens »Cretaufoni«, hvis spil med pauser og isolerede klangfelter efter Hell-quists mening »lyckas ibland - men inte all-tid«, mens Aare finder stykket »stillestående och sterilt«; heroverfor siger Hähnel at »Le-ken var fascinerande - eller skulle ha varit det ... att få en stor orkester l j udlos ar svårt, och som forstå nummer på programmet stordes stycket av att publikum inte hunnit komma helt til ro.«

Om Gunnar Bergs »Triptico gallego« siger Hellquist: »Personligen havde jag en stark upplevelse af mittsatsen.« Om denne sats beretter Aare at et billede uvillet dukkede frem: »Svaga solstråler som spelar i en vittrande klosterruin«, efter at have betegnet tonesproget som »personligt och väsentligt«. Hähnel betegner kompositionen som »ett markligt verk. Det belyser klart sin upphovsmans egenartade begåvning och ,ar samtidigt - eller delvis - ytterst lättilgängligt«. Han giver en ret indgående beskrivelse af ydersatsernes bearbejdelse af melodimaterialet, hvortil der kommer »något sällsamt som har att gora snarare met rummet an med tiden ... ett förbryllande intryck av att man forflyttas blixtsnabbt, att ""har"" visar sig vara ""dar"", det nära avlägset, det avlägsna nära«. Også for Hähnel udmærker andensatsen sig, »som en dröm om stilhet .. . Sannerligen ett av de skönaste musikstycken som blivit spelade har!«

Samme anmelder finder at Per Nørgards »Nocturner« »... har samma skira luftighet som en kinesisk teckning. Nørgård tolkas orden på ett känsligt och nålande satt...« Aare kalder komponisten »en lyrisk-musi-

kalisk begåvning av sällsynta mått ... Musiken ... är med sin fräscha poesi, sin om-sinta sensibilitet för de stämningar, som diktema blott antyder, helt oemotståndlig«. Og Hellquist konkluderer »... i sångstammans levande deklamation, ensemblens raffinerai ""kommenterande"" klangspel och den perfekta f orm dispositionen röj ar sig en av de starkaste unga tonsättarpersonligheterna i Norden i dag.«

Danske uropførelser 1962, II

NIELS VIGGO BENTZON: Bonjour Max

Ernst. Surrealistisk kantate. Århus 22/10.

Musik til balletten »D or en«. Det kgl.

Teater 11/11.

GUNNAR BERG: Gaffky's 2. sat. For klaver. Radio 1/8.

Gaffky's 7. sæt. For klaver. Radio 22/11. JENS BJERRE: Dionysisk suite for solo obo.

Statens Museum for Kunst 21/10. AXEL BORUP-JØRGENSEN: Fire sange

for mezzo, fløjte, engelsk horn og slagtøj.

- Musik for fløjte, klarinet og marimba.

Statens Museum for Kunst 21/10. HENNING CHRISTIANSEN: Fem intermezzi for klaver. Statens Museum for

Kunst 21/10.

Sonate for violin og klaver. Hirschsprungs

Museum 5/12-IB GLINDEMANN: Koncert for trompet

og orkester. - Symfoni. Tivolis koncertsal

8/9. LARS HOLGER HANSEN: Fire etuder for

strygekvartet. Statens Museum for Kunst

11/11. VAGN HOLMBOE: Strygekvartet nr. 6.

Hindsgavl august.

Musik til middelalderlige skæmtevers.

Radio 14/10.

Dedique cor m e um for bas og kor. Radio

16/10.

Epilog, symfonisk metamorfose for orkester. Göteborg 23/11. WALTHER JENSEN: Koncertouverture.

Radio 14/10. LEIF KAYSER: Variationer over »Lovet være

du, Herre Krist« for trompet, horn, basun

og tuba. Radio 29/12. HERMAN D. KOPPEL: Musik til julespillet

»Kvinden og soldaten« (Elaine Morgan).

Radio TV 19/12. THOMAS KOPPEL: Tre cadenze con ima

coda per il clarinetto solo. - Due pezzisinfonici per il piano solo. - Partita per il flauto solo. Radio 28/12. UFFE LANGE: Tre monologer for tenor og klaver. Odd Fellow Palæet 21/11.

BENT LORENTZEN: Studenterkantate. Århus 13/10.

JOHN NIELSEN: Procession for strygeorkester. Radio 13/10.

SVEND NIELSEN: Tre sange for mez20, klarinet, cello og vibrafon. Statens Museum for Kunst 21/10.

TAGE NIELSEN: To nocturner for klaver. Statens Museum for Kunst 21/10.

TAGE HØJBY NIELSEN: Evolution for orgel. Vor Frelsers kirke 5/7.

JOHANNES NØRGAARD: Wanderer im

Spätherbst (Hermann Hesse). Fire sange for bas, klarinet, cello og klaver. Radio 29/11.

Musik til Holbergs komedie »Er as m u s Montants«. Radio 25/12. PER NØRGÅRD: To pastoraler for tenor, kor og blæsere. Universitetets festsal 9/12.

IB NØRHOLM: Tre akustiske studier for orgel. Vor Frelsers kirke 5/7.

POUL ROVSING OLSEN: Capriccio for orkester. Randers 11/11.

DIANA PEREIRA: Fire sange for mezzo, fløjte, engelsk horn og slagtøj. Statens Museum for Kunst 21/10.

JØRGEN PLAETNER: Relativité for instrumenter og højttalere. Radioens studie 2 13/9.

Elektronisk musik: P arabi e s - Al j a - Modulations — Sprech/Time. Forskydninger for solo instrumenter. Den frie Udstillings bygning 8/8.

KJELL ROIKJER: Variationer og fuga for to trompeter, basun og tuba. Radio 25/10.

N. O. RAASTED: Sonate for klaver. Radio

17/7.

Orgelkoral nr. 31 fra op. 118. - Toccata,

adagio og fuga over B-A-C-H for orgel.

Radio 14/12. FINN SAVERY: Musik til »Teenagerlove«

(Ernst Bruun Olsen). Det kgl. Teater

13/10.

OLE SCHMIDT: Briol, Symfonisk skitse for orkester. Tivolis koncertsal 15/8.

SVEND S. SCHULTZ: Kvartet for fløjte, violin, bratsch og cello. Radio 11/10.

SVEND ERIK TARP: 9,90. Burlesk TV-opera (Soya). Radio TV 12/8.LEIF THYBO: De syv dødssynder for solo violin, recitation og sang. Hirschsprungs Museum 5/12.

FLEMMING WEIS: Femdelt form for klaver. Statens Museum for Kunst 21/10.

SVEND WESTERGAARD: Koncert for cello og orkester. Århus 22/10.

HELGE WILLER-NIELSEN: Musik til hørespillet »Markedet«. (Ester Nagel). Radio 30/10.

Nyt fra Musikkonservatoriet i København

ved Jens Wilh. Pedersen

UGEN FOR UNG NORDISK MUSIK

Den 28. januar rejste 12 danske deltagere (8 musikere og 4 komponister) til Finland for at deltage i Ugen for ung nordisk Musik den 31. januar-17. februar.

UNM-ugens formål er at give »offentligheden et indtryk af de yngste nordiske komponister og udøvende musikeres stræben og kunstneriske niveau, de udenlandske gæster et indtryk af værtslandets kultur- og musikliv, deltagerne mulighed for at drøfte aktuelle problemer med kollegaer fra grænselandene«. En stræben som det finske arrangement absolut levede op til.

De forskellige landes (Danmark, Sverige og Finland) værker blev præsenteret på 4 koncerter: 2 kammerkoncerter, l kirkekoncert og l orkesterkoncert. Jeg skal ikke her komme ind på de enkelte værker men blot nævne, at de stilistisk bevægede sig lige fra rendyrket neoklassisisme til »vor tid«s musik. Et af værkerne, den 29-årige svensker Jan Bark's »Pyknos«, kom slet ikke til opførsel, idet musikerne i radioens symfoniorkester efter 20 minutters prøve nægtede at spille værket. Grunden til den stærke modvilje mod værket lå bl. a. deri, at musikerne ikke havde sat sig ind i de anvisninger, som Jan Bark havde givet i stemmerne, og derfor mødte instrumentale vanskeligheder, der, selv om de i virkeligheden ikke eksisterede, blev bestemmende for radioorkesterets indstilling til værket. Henstillinger fra såvel gæstedirigenten som for ugens arrangører var frugtesløse, Finlands Radioorkester fremførte ikke Jan Bark's »Pyknos«.

Gennem 3 foredrag af Kaj Chydenius, Kari Rydman og Erkki Salmenhaara fik de udenlandske deltagere et glimrende indtryk af finsk kultur- og musikliv. Glimrende, fordi de 3 foredragsholdere ikke forsøgte at

forherlige deres fædrelands store sønner, men i stedet gav os et indblik i den aktuelle finske kultur- og musikdebat, som (ikke mindst af geografiske grunde) mere end i de øvrige skandinaviske lande synes i radioens symfoniorkester at være præget af stærke modsætninger mellem gammelt og nyt.

Formiddagen efter hver koncert var der mulighed for båndaflytning på radioen, ligesom der hver aften, når de forskellige arrangementer var afviklet, var mulighed for at diskutere dagens indtryk i de såkaldte »efter-snakslokaler«, lejet til samme formål.

I øvrigt omfattede arrangementet: pressekonference, en teateraften, møde med finske komponister og musikere samt fester af forskellig art.

En god og inspirerende uge.

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kamma Wedin

STUDENTERTAL

Antallet af aktive studerende, der i forårssemestret følger kurser og forelæsninger på Musikvidenskabeligt Institut, er ca. 150.

SPECIALE

Følgende specialeafhandling er blevet bedømt: Kjeld Jensen: Introitusrepertoiret i Niels Jes-perssøn's Graduale 1573.

DE MUSIKSTUDERENDES FORENING

De Musikstuderendes Forening arrangerer den 12. marts kl. 20 en aften med engelske lutsange (af bl. a. Dowland og Campion), sunget af Randi Teglbjærg til lutakkompagnement af Jørn Jørkov.

Endvidere afholdes den 3. april forårsfest med indledende koncert i Hornung & Møllers sal kl. 20 under medvirken af musikstuderende.

DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING

Dansk Selskab for Musikforskning afholder møde tirsdag den 19. marts kl. 20, hvor professor Bjørn Hjelmborg taler om den venetianske aria før Cavalli. Interesserede er velkomne.

GÆSTEFORELÆSNINGER

Professor, dr. phil. Jens Peter Larsen vii i dagene den 11.-l 3. marts holde 3 gæsteforelæsninger på Universitetet i Oslo.Nyt fra Det kgl. Teaters opera

ved John Wintber

OPERAEN I MARTS:

Det kgl. Teater når for første gang i 22 år op på atter at have 20 forskellige musikdramatiske arbejder i repertoiret.

Efter nogen tids orlov i udlandet vil Else Margrete Gardelli i marts atter synge titelpartiet i Rossini's »Askepot«, ligesom hun også skal synge Hyrden i »Tannhäuser« (som hun allerede nogle år har sunget i Bayreuth).

»Figaros Bryllup«, der i nogle måneder ikke har kunnet opføres på grund af Ib Hansens langvarige sygdom, forventes atter at indgå i repertoiret i slutningen af marts med Bonna Søndberg som grevinden, Kirsten Schultz som Susanne og som pagen Ellen Winther, der også synger titelpartiet i Janácek's »Den fiffige lille Ræv«, som blev særdeles vel modtaget af pressen og bragte hende en stor pensonlig succes.

»Hoffmanns Eventyr« vil atter kunne høres, denne gang under Johan Hye-Knursens musikalske ledelse.

I slutningen af måneden kommer Carl Nielsens »Saul og David«, denne sæsons eneste danske opera, med kgl. kammersanger Holger Byrding i Kong Sauls parti.

Wieland Wagners »Tanhäuser«-opsætning er udskudt til efteråret på grund af Niels Møllers sygdom.

Norsk ensemble med norske verk til Stockholm og København

Ny Musikk, den norske seks j on av ISCM, vil innenfor rammen av det nordiske sam-arbeid i slutten av mårs sende et ensemble på fire musikere til Stockholm og København. Disse fire musikere er sopranen Erna Skaug, slagverkeren Knut Fjeldhøi, violinisten Ernst Glaser og pianisten Ole Henrik Moe, og de spiller komposisjoner av Tor Brevik, Egil Hovland, Arne Nordheim, Knut Nystedt og Fartein Valen.

Tor Brevik er født i Oslo i 1932 og har fått sin utdannelse der. Av hans produksjon kan nevnes «Ouverture», «Serenade for stry-keorkester» (uroppført i Sverige i 1961) og «Chaconne« som sist vinter ble oppført både i Stockholm og Bergen. En «Concertina» for klarinett og strykeorkester ble nylig oppført i Ny Musikk med Richard Kjeistrup som solist. Det verk som skal oppføres på Ny Musikks turne er «Musikk for soloviolin» og det skal holdes over dåpen av konsertmester Ernst Glaser. Verket som er skrevet i november/december 1962 er i tre satser med beteg-nelsene Preludium, Aria og Finale. De to første satsene er begge spunnet ut av en motivisk kjerne mens siste satsen er en rondo. Satsen veksler mellom en- og tostemmighet og verket er skrevet i en fritt svevende tonalitet.

Egil Hovland, Arne Nordheim og Knut Nystedt er jo kjente navn i Skandinavia og trenger vel ingen nærmere présentas j on i denne forbindelse. Hovland som er født i 1924 blir på turneen representert med «The Song of Songs» for sopran, violin, klaver og slagverk. Teksten er fra Salomos høysang og faller i tre deler: Beskrivelse av brud og brudgom, lengselen ved adskillelsen og gjen-foreningen av de to. Tilgrunn for verket ligger tolvtonerekken f g' h' diss~ e2 d2 b' gess' a' ass' dess2 c2 som komponisten behandler på en streng men samtidig personlig mate. Hva angår instrumentariet, består slagverket av vibrafon, xylofon, gong, fire piatti sospesi, tamburo piccolo og fem campane.

Arne Nordheims (1931-)vefk på konserten er en Partita med satsene Praeambulum, Gagliarda, Eccho og Finalis. Yttersatsene karakteriseres ved skiftende tempi som kommer til uttrykk ved stadige accellerandi og ritardandi, mens mellomsatsene kontrasterer med strenge tempi som gir disse en statisk holdning, i Gagliarda uttrykt gjennom et meget hurtigt tempo og i Eccho ved en raf-finert utnyttelse av den klanglige situasjon ansats - reflektering. Besetningen i verket er bratsj, cembalo og slagverk.

Knut Nystedt (1915) blir representert med «The Moment» op. 52 for sopran, celesta og slagverk til tekst av den engelske diktér Kathleen Raine, som tilhører mellom-generasjonen av de nålevende engelske lyrikere. Hun debuterte i 1943 og slo igjennom for alvor i begynnelsen av 50-årene da hun vant to amerikanske priser for sin poesi. Nystedt sier selv om inspirasjonskilden: «Det var de vare stemninger, preget av sinnets ømhet og åpenhet og den dype undring overfor livsmysteriet som betok meg og inspirerte meg til å sette musikk til Kathleen Raines dikt «The Moment». Jeg har i komposisjonen ikke brukt streng serieteknikk. De tolv tonene er anvendt på en helt fri og personlig mate hvor hovedteksten er lagt på intuisjon. Den instrumentale klang omkring sangstemmen fremkommer ved slag på messing, bronse og stål.»

Foruten disse fire rykende ferske norske verk - alle er skrevet innenfor vinterperioden 1962/63 - blir Fartein Valens To preludier for klaver op. 29 fremført av pianisten Ole Henrik Moe. Verket som er komponeret i 1937 hører til det beste som er laget av norsk klavermusikk. F/»ff Mortense„m

Ny musik i dansk radio

Hovedsagelig førstefremførelser. — Angående mere detaljerede oplysninger og evt. .programændringer henvises til dagspressens radiooversigter. - (F) betyder foredrag, (U) : uropførelse.

MARTS

5. /. Bjerre og N. V. Bentzon: Værker for violin solo.

6. Vor tids musik. K. Pendereck'/: Emanationer - B o N il s s on: Ett blocks timme -N. Castiglioni: Movimento continnato og Disegni.

7. Torsdagskoncert. A. ] oliv et: 3. klaverkoncert — A. Webern: 2. kantate.

9. Balalajka og klaver. N. Budasjkin, B. Trojanovskij og 5"".-JE. Johans on.

10. O. Schoeck, A. Honegger og W. Burk-har: Lieder.

12. N. Dello ]oìo: 2. klaversonate.

13. Odense Byorkester. B. Martinu: Dobbeltkoncert.

16. V. Holmboe: 2. strygekvartet.

E. Varese: Integrales - A. Webern: 6 orkesterstykker.

20. Vor tids musik. Værker fra Palermo musikfesten.

23. V. Holmboe: 3- strygekvartet.

Ny nordisk klavermusik. G. Sonstevold -S.-E. Johanson.

28. Torsdagskoncert. E. Bergmann: Aubade. 30. V. Holmboe: 4. strygekvartet.

APRIL

3. Vor tids musik.

4. Torsdagskoncert. /. Stravinski j: Canti-cum sacrum - Monumentum - A sermon, a narrative and a prayer.

6. Horsens Byorkester. W. Lutoslaivski: Lille suite.

Vor tids europæiske romance. V. Holmboe: 5. strygekvartet.DUTs koncerter

MARTS

10. Pianistinden Beatrice Berg spiller 1. del af Gunnar Bergs »Gafrky's« på Statens Museum for Kunst kl. 14. (International ny musik IV).

24. Pianistinden Beatrice Berg spiller 2. del af Gunnar Bergs »Gaffky's« på Statens Museum for Kunst kl. 14. (International ny musik V).

27. Kerstin Thybo, Hanne P etri og Kanny Sambleben opfører værker af Holmboe, Johansson, Thybo, Rautavaara og Christiansen på Den Hirschsprungske Samling kl. 20.

31. Norsk koncert med værker af Tor Bre-vik, Egil Hovland, Arne Nordheim, Knut Nystedt og Fartein Valen på Statens Museum for Kunst kl. 14. .