uden titel

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 03 - side 117-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

20. maj får Mp F ny kontoradresse:

Musik pædagogisk Forening, Pu g gårds gade 13, stuen t.v.} København V. - Telf. Byen 4021.

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

indbyder til

ÅRSFEST

Torsdag den 30. maj 1963

kl. 19 30 præcis mødes festens deltagere i Lyngby-Tårbæk Kommunes nyindviede musikbibliotek i Lyngby lige over for Lyngby kirke, Lyngby Hovedgade 28.

Musikbibliotekar Anette Brandt fortæller, demonstrerer og viser rundt.

(S-tog linje B afg. Kbh. H 18 50, afg. Nørreport 185;», afg. Hellerup 19 °4 -

ankomst Lyngby 1913-

Trolleylinje 23 fra Nørreport afg. ca. 18 55).

kl. 2030 Spadseretur til restaurant Lottenborg ad stien langs Sorgenfri Slotspark, kl. 21 °° Smørrebrødsbord med 2 stk. smørrebrød, en ostesnitte, en øl, kaffe og kringle. Pris for deltagelse i Mp Fs årsfest: kr. 16,—.

Mp Fs medlemmer er velkomne til at tage gæster med til årsfesten. Tilmeldelse må ske senest mandag den 27. maj til kontoret (BY 4021).

Da musikbiblioteket kun kan rumme ca. 40 gæster, stoppes for tilmelding til årsfesten, når dette tal er nået.Fra Ulla Hojby, der deltog i professor Lohmanns kursus for sangere og sangpædagoger i Mp F i januar, har vi modtaget nedenstående artikel.

Fra Troens overdrev

Troen kan flytte bjerge, siger man; men alligevel betænker de fleste sig vel på at sætte sig ned og vente på, at det sker. Det er i al-fald ikke nogen udbredt mening blandt instrumentalister i almindelighed, at troen på, at de en dag kan blive til noget stort, kan klare arbejdet for dem med at tilegne sig kendskab og færdighed i instrumentets brug, kan flytte arbejdets bjerg for dem.

Nej, de er ganske klare over, at skal man blive virtuos eller bare dygtig til at spille på fløjte, violin, klaver eller et hvilket som helst instrument, så må der gøres et enormt stykke arbejde, og det må gøres under iagttagelse af nøje regler for det pågældende instruments specielle struktur i samarbejde med menneskets egen struktur, sådan at balancen mellem instrument og udøver bliver bedre og bedre og helst en dag helt uden gnidninger. Uden at kende grundlag og love for instrumentets brug og for musikudøvelse ingen flytten bjerge her!

Det er mit bestemte indtryk, at sangere ikke har denne nøgterne indstilling til deres instrument - et indtryk jeg yderligere har fået forstærket ved i den allerseneste tid at have fulgt en slags mesterkursus på konservatoriet, givet af en tysk professor i sang.

Når en sådan kapacitet kan sige til en elev: »Hvad en instrumentalist må arbejde med i mange år, nemlig tonens bæreevne og egalitet, det kan en sanger opnå straks blot ved koncentration,« så må det bero på en slags tro på, at hvis man vil det, så flytter bjerget sig. Når man dernæst oplever en ung sangers vilje til med alle muskler og nerve* spændt at prøve på at frembringe den egalitet og bæreevne, som således er lovet ham, så får man en stor lyst til at sige: Troen flytter ikke bjerge. Gå hjem og lær begyndelsesgrundene. Lær, hvad sangstemmen er for et instrument. Lær, hvordan man betjener netop dette instrument. Kort sagt: Gå i lære. Der er nok at udforske - og særlig i det instrument. Husk på, at sangeren foruden at betjene instrumentet også skal skabe det hver gang, han åbner sin mund. Hvis nogen har brug for viden om sit fag, må det være ham. Når en sanger tror, at han ved sin vilje alene kan blive en stor tekniker og en lige så stor kunstner, gør han sig skyldig i selvbedrag, og det vil i løbet af kortere eller længere tid bringe instrumentet i fare og ham selv ud af balance med stemmen og de ting, han skal formidle. Alt hvad en sanger eller en musiker skal præstere, er resultatet at en meget kompliceret dygtiggørelsesproces foruden mere eller mindre talent, så alle - også sangere - kan roligt tage fat og begynde ved bjerget fod med arbejdet og fordybelsen i opgaven, ellers bliver det ikke flyttet.

• Musikpædagogisk litteratur

SV. ERIK TARP: Takt og Tone. - Engstrøm & Sødring Musikforlag.

Hver gang et nyt klaverpædagogisk arbejde bliver én forelagt, modtager man det med interesse og forventning, dette gælder ikke mindst, når »forfatteren« er en af tidens egne komponister, som man gerne vil drage nytte af ved undervisning, hvor det drejer sig om elever, der endnu befinder sig på et ret elementært trin; den viderekomne har jo gennem sin udvikling rustet sig til at møde de større vanskeligheder - litteraturens hovedværker er åbne for ham, og han kan betræde den vej, der foreløbig vil være mer eller mindre trang for begynderen, men som denne ved at arbejde med flid under en lærers indsigtsfulde vejledning kan bevæge sig henimod.

Men netop ved indføringen i vor egen tids tonesprog kan pædagogen føle sig hæmmet eller måske endog i nogen måde svigtet; thi

komponisterne udtrykker sig i et sprog, som både musikalsk og teknisk er vanskeligt at tilegne sig for den, der står på et elementært stade. Carl Nielsen prøvede at vise os vejen. Béla Bartók gav os »Mikrokosmos« og Finn Høffding komponerede »Via nova«. Sådanne værker har givet pædagogen en vis ballast, og vi er fortsat rede til at modtage komponisters bidrag til undervisningsmusikken. Sv. Erik Tarp har tidligere bidraget med »Mosaik«, og nu er han her igen med en række små klaverstykker (20 i tallet). Sv. Erik Tarp forstår, hvad man kan byde de unge elever. Dels er satserne meget overkommelige at udføre, dels er der tale om levende musik, ikke om »skruede« musik-eksempler.

Stykkerne i TAKT OG TONE er delt op i tre »suiter«, som henholdsvis kaldes Nodemik, l Zoo og Sommerferie. Jeg kan ikke her gå nærmere ind på de enkelte stykker, men kun sige, at det har været glædeligt at stifte bekendtskab med dem, - fra den muntre A la marcia over den skrappe »Lirekasse-vals« til den begejstrede »Fløjtespilleren«, og fra »Elefanten« over »Dovendyr« og »Slanger« (hvor højre hånd kan spilles udelukkende med 1. og 3. finger) til de svirrende »Tropefugle«. Titlerne dækkes af en fin musikalsk karakteristik i alle satser (måske

mindst træffende i »Med færgen«; en færge er for mig et tungere dyr).

Som pædagog anbefaler jeg disse små kompositioner til mine kollegers opmærksomhed.

K. W. P.

Mp F indbyder til:

Foredrag med demonstrationer

•fredag den 3. maj kl. 20

Det kgl. danske Musikkonservatorium,

H. C. Andersens Boulevard 36

Den franske musikpædagog Madame NADIA BOULANGER

Den musikalske interpretation

Billetter à kr. 7,- for medlemmer og kr. 10,-for gæster købes i forsalg på Mp Fs kontor og foredragsaftenen ved indgangen

Værkgennemgang og koncert

lørdag den 11. maj kl. 19.30 og søndag den 12. maj kl. 16

Det kgl. danske Musikkonservatorium,

H. C. Andersens Boulevard 36

Den østrigske klavervirtuos

PAUL BADURA-SKODA

To dage med klavermusik af Beethoven

Priser for deltagelse i Paul Badura-Skodas Beethoven-kursus

for medlemmer af Mp F og DUT:

kr. 15,- for begge dage kr. 10,— for en enkelt dag for medlemmer af Mp F bosat uden for Sjællandsområdet dog kun:

kr. 10,- for begge dage kr. 6,— for en enkelt dag Gæstebilletter à kr. 20,- for begge dage og kr. 12,— for en enkelt dag Forsalg af billetter sker på Mp Fs kontor, Frederiksborggade 50, telefon BYen 4021 mandag - fredag kl. 9—13. Man bedes benytte sig af forsalget.

Ârsfest

torsdag den 30. maj kl. 19.30 Musikbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28

Afslutning på restaurant »Lottenborg« i Sorgenfri

Pris for deltagelse: kr. 16,-Tilmeldelse inden 27. maj

Studiekredsen for blokfløjtelærere og Musikpædagogisk Forening

indbyder til

Sommerkursus

24. juni -30. juni 1963

på Vapnagård ved Helsingør

Blokfløjte-instruktion ......Irmgard Knopf Mathiesen

Lothar Brockmann

Karin Dupont

Alargii Raae

Ethan Rosenkilde Larsen

Guitar ...........Bibi Bagge

Viola da Gamba H Um er Vigand Nielsen Korsang .........Carl Haahr

Special timer for tenor- og basfløjter

Kursusafgift:

for medlemmer af studiekredsens efterarssæson og medlemmer af Mp F .................. kr. 60,-

for andre deltagere .......... kr. 70,—

Ophold med fuld forplejning og opredt seng:

i eneværelse ................ kr. 150,—

i stuer til 2-3 personer....... kr. l 35,-

sovesal til 6-8 personer ...... kr. 110,—

Da der er meget få eneværelser til rådighed, kan der kun i begrænset omfang blive taget hensyn til ønsket derom.

Tilmeldelse og kursusafgift bedes snarest belejlig, dog senest 1. juni sendt til statspr. musikpædagog Margit Raae, Grundtvigs-vej 2, København V. Postgiro 56311. Yderligere oplysninger på telf. EVa 5211.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag). Frederiksborggade 50, Kbh. K, tilf. BYen 4021. Postgiro 26284.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.Bestillingsblanket til tryksager

Disse bestillinger bedes afgivet inden 15. juni. De vil så vidt muligt blive ekspederet ca. 15. august. Betalingen opkræves sammen med kontingentet for 2. halvår 1963. Det anbefales medlemmerne at foretage deres bestillinger nu, da de bestillinger, der kommer spredt i årets løb, ofte kræver et par måneders leveringstid, og blokke med påtryk derved fordyres med 50 øre pr. blok. Priserne er angivet med forbehold for evt. prisstigning.

PRISER:

Kvitteringsblokke med almindelige undervisningsregler...................... pr. stk. kr. 4, -

Kvitteringsblokke med undervisningsregler gældende for sæsonaftale ... pr. stk. kr. 3,75

Påtryk indtil 5 blokke .......................................................... ca. kr. 7,50

Påtryk fra 6-10 blokke ........................................................ ca. kr. 9,-

Kvitteringerne leveres såvel med som uden påtryk i blokke à 100 stykker. Påtryk omfatter navn, adresse og telefonnummer på kvitteringens forside øverst til venstre. - Undervisningsreglerne er trykt på bagsiden.

Almindelige regler for musikundervisning ...................................... pr. 50 stk. kr. 2,-

Indmeldelsesblanketter med almindelige undervisningsregler............... pr. 50 stk. kr. 4,-

Indmeldelsesblanketter med undervisningsregler på basis af sæson-aftale pr. 50 stk. kr. 4, -

»Regler for musikundervisningen« og »Indmeldelsesblanketter« hjælper til at opnå faste rammer for undervisningen.

»Minimumshonoraret« med Københavns-satsen påtrykt ..................... pr. 50 stk. kr. 3,-

»Minimumshonoraret« med provins-satsen påtrykt ........................... pr. 50 stk. kr. 3, -

Reklamebrochurer ..................................................................... pr. 100 stk. kr. 12,50

Påtryk ............................................................................. pr. 100 stk. kr. 10,50

Reklamebrochurer med påtryk af pædagogens navn og adresse kan fordeles blandt publikum og hjælper til at skaffe nye elever.

Til de anførte priser kommer forsendelsesomkostninger på 50 øre -f porto.

fraklippes her

Undertegnede bestiller herved: Antal eks. Kvitteringsblokke med almindelige undervisningsregler uden påtryk ............. .........................

- — - - med påtryk .............

- »sæson-af taler« uden påtryk .................................

- — - med påtryk .................................

Regler for musikundervisning .............................................................. ....................

Indmeldelsesblanketter med almindelige undervisningsregler........................

- - »sæson-aftaler« .............................................

»Minimumshonoraret« med Københavns-satsen påtrykt ..............................

- - provins-satsen påtrykt ...................................

Reklamebrochurer uden påtryk ............................................................

— med påtryk .............................................................

De bedes vedlægge manuskript til eventuelle påtryk!

Underskrift..................................................................................................................

Adresse...........

Indsendes til MUSIKPÆDAGOGISK FORENING, Frederiksborggade 50, København K. - efter 20. maj til Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, København V.