Musikkalender

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 06 - side 229-236

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

MUSIKKALENDER

Nyt æresmedlem.

Direktør Sigurd Schultz, der d. 1. september fratrådte som direktør for Thorvaldsens Museum, er udnævnt til æresmedlem i Det unge Tonekunstnerselskab.

For næsten tredive år siden, modtog Det unge Tonekunstnerselskab en henvendelse fra Thorvaldsens Museums direktør med forslag om at »foranstalte nogle koncerter på museet for om muligt derigennem, blandt det musik-elskende publikum, at vække en større interesse for den pragtfulde samling skulpturer, der rummes i Thorvaldsens eget hus.« Det var et nyt og dengang dristigt initiativ, som har været medvirkende til, at mange af vore dejlige museer i vor tid har åbnet dørene for musik og digtning til gavn for vort kulturliv. Sigurd Schultz's forslag blev modtaget med stor interesse af DUT's bestyrelse, og ved et møde den 19. januar 1934 fastlagde Aksel Agerby, Johan Bentzon og Sigurd Schultz programmerne for de tre første koncerter på museet under betegnelsen »Thorvaldsens Museums Folkekoncerter.«

Programmet ved den første koncert, d. 6. februar s. å. bestod af værker af komponister fra Thorvaldsens egen tid, men allerede ved næste koncert hørtes værker af de dengang

meget unge Bernhard Christensen, Syberg, Tarp og Laurids Lauridsen. Siden da har Thorvaldsens Museum i særlig grad stået åben for både ældre og ny dansk musik. Mange unge komponister har her oplevet opførelsen af deres første værker, talrige musikere har haft deres første optræden, de fleste af vore dirigenter har svunget taktstokken under rytterstatuen, der bærer kurfyrst Maximilian d. I af Bayern - sidst i forrige sæson den unge Peter Ernst Lassen, i den lige så unge Mogens Winkel Holm's opera »Aslak.«

Også for operascene var der plads på museet, altid var Sigurd Schultz én af de mest interesserede. Han glædede sig, da ved koncerten d. 15. januar 1961, 600 unge mennesker stod på tæerne af hinanden for at høre den begavede Finn Savery og hans kammerater spillede Third Stream Jazz. Også ved denne lejlighed kunne han glæde sig over, at hans museum var blevet det, der havde været målet for hans rige virke: et museum for folket. Det unge Tonekunstnerselskab siger tak for mange års samarbejde, inspiration og trofasthed, p b^ v . Lavard Friistj0imm

»Ny Musikk« i Oslo 25 år

»Ny Musikk« i Oslo kan i denne sæson fejre sit 25. års jubilæum. Selskabets formand gennem de første 23 år, Pauline Hall, har forfattet et festskrift »25 år Ny Musikk«, hvor man får et stærkt indtryk af selskabets virke og af de bånd der gennem årene i særlig grad har været mellem Ny Musikk og DUT. Ny Mu-sikk's formand i jubilæumsåret er komponisten Finn Mortensen, som bl. a. ved sin indsats i og for det i 1962 stiftede ISCM-sektio-ners råd på smukkeste måde har efterfulgt Pauline Hall.

DUT ønsker Ny Musikk tillykke med de 25 år. L p

Norske musikpædagogers sommerkursus 1963

Romerike folkehøjskole nord for Oslo åbnede i tiden 22.-28. juli sine døre for norske musiklæreres landsorganisation til et alsidigt og interessant kursus. Der var 80 deltagere, d.v.s. kurset var faktisk overtegnet, idet skolen næppe kunne rumme flere. Landsforbundets formand, pianisten Nicolai Dirdal havde organiseret alt på bedste måde, således var der sørget for, at samtlige lektioner kunne følges af alle kursisterne. Åbningsforelæsningen blev holdt af Birger Tvedt og omhandlede betydningen af en god vejrtrækningsteknik. Hovedvægten var lagt dels på den elementære børnepædagogik og skolemusikundervisningen samt på klaverpædagogikken på et mere fremskredet stade. Desværre var der kommet afbud fra den danske kursuslærer Klari Fredborg, og i stedet trådte et par norske børnepædagoger, bl. a. holdt Mildred Selmer nogle glimrende instruktioner om rytmeorkester. Der var samtidigt meget stor interesse for skolepædagogen Gjermund Hul-aas forelæsninger om musikken i skolen. Hans inciterende, morsomme og veltilrettelagte gennemgang af forskellige metoder og skole-bogslitteratur var måske højdepunktet ved dette sommerkursus.

For en gennemgang af Bach's to- og trestemmige inventioner svarede pianisten Rei-mar Riefling. Deltagerne blev på en saglig måde gjort bekendt med forsiringsproble-merne, som jo volder nok så meget hovedbrud hos mange klaverpædagoger. Riefling tog her sit udgangspunkt i baroktidens kilder, og han demonstrerede klart, hvorledes man retteligen bør udføre de mange forsiringsarter i Bach's værker. Der fremdroges ligeledes spørgsmålet om udgaver. Riefling fastslog her Henle-Verlags urtekst-udgave som den påli-deligste, mens en række andre, der gav sig ud for at være korrekte, måtte anvendes med megen varsomhed. Det var tillige en kunstnerisk oplevelse at høre Reimar Riefling spille samtlige inventioner i tilslutning til de instruktive forelæsninger.

Undertegnede svarede for en gennemgang af Schumann, Chopin og Liszts klaverstil, hvor navnlig problemerne omkring indstuderingen fremdroges, således de mere elementære klavertekniske og anslagsmæssige i Schumanns Kinderszenen, de mere specielle og avancerede tekniske og fingersætningsmæs-sige spørgsmål vedrørende Chopins etuder, og endelig betonedes gennem form- og strukturanalyse det vigtige for en pædagog nøje at kunne redegøre for en kompositions satsteknik, stil og formforløb, et område som altfor ofte forsømmes eller kun overfladisk berøres.

Alette Garde holdt gennemgang af den romantiske klaverlied, Schubert, Schumann, Brahms og supplerede således billedet af den enklere satsform indenfor romantikkens tonekunst.

Det var meget begivenhedsrige dage. Der var således næsten hver aften sørget for en mindre koncert, to gange koncerterede pianistinden Hanna-Marie Weydahl og impo-

nerede med en mageløs gengivelse af Bachs Goldbergvariationer, og ved en anden koncert spillede hun mindre stykker af Grieg.

Blandt kursusdeltagerne var organisten og cembalisten Magne Elvestrand. Han havde ligeledes arrangeret to koncerter med barokmusik på gamle instrumenter, cembalo, klavi-chord, blokfløjte og violin. På en levende måde introducerede denne højt begavede musiker de fremførte værker, og hans lille ensemble spillede friskt og levende, ret con amore.

Alle var enige om, at kursusugen på Romenke folkehøjskole havde været den bedste af de fire kurser, som landsorganisationen havde afholdt, og berigede, men lidt trætte skiltes kursister og lærere for at spredes for alle vinde, til de fjerneste egne af Norge, til Danmark og til Finland, idet én af deltagerne fra tidligere år, en finsk sangpædagog også i år ville gæste sine norske kolleger.

Måske der vil være en interesse for et sommerkursus for danske musikpædagoger. Tanken var værd at overveje. Når man ser, hvad de norske musikpædagoger fik udrettet i en uges forløb, må man beundre den aktivitet, som bestyrelsen og deres formand udviste. Skulle vi ikke også kunne præstere noget

lignende?

Bengt Johnsson.

Nyt stort orgel i København

Marmorkirken har nu fået et nyt orgel til afløsning af det gamle instrument, der har fungeret siden kirkens indvielse i 1894. Det nye orgel, der blev indviet den 8. september, er bygget af Marcussen & Søn, som her har skabt et rigt klingende og alsidigt instrument med fine og særprægede enkeltstemmer, og disponeret således, at ikke alene den gamle klassiske orgelmusik, men også de store romantiske værker og den nutidige orgelmusik kan fortolkes overbevisende. Overfor det romantiske klangbillede kommer som bekendt flere af nutidens danske orgler til kort. Dette nye orgel vil derfor kunne udfylde en betydningsfuld plads i hovedstadens kirkemusikalske liv.

Det nye Marcussen-orgel er anbragt i og foran en af kirkens østlige arkader, diametralt modsat prædikestolen. Det gamle orgel har man således kunnet lade blive stående inde i den nordlige arkade som et led af kirkens oprindelige udsmykning. Det vil endda stadig kunne anvendes, omend et par af dets stemmer er overflyttet til det nye instrument, hvis omfang er 51 stemmer, fordelt på 4 manualværker og pedal. Forlagsjubilæum

Den 8. november i dette år er det 25 år siden Engstrøm & Sødring startede deres kombinerede musikforlag og koncertdirektion i Palægade 6. Den tiltalende atmosfære, som man altid finder i dette musikhus, må ses som et bevis på de to afholdte chefers ideelle samarbejde. Husets mange venner får en kærkommen anledning til at vise, at firmaets 25 år har været godt anvendt.

Nyt fra Det kgl. Teaters opera

ved John IFinfher

Operaen vil i oktober måned få en nogenlunde rolig arbejdsrytme efter en hektisk sæsonart, der skaffede ti operaer (med tilhørende prøvearbejde) ind i repertoiret. Arbejdet koncentreres nu om Humperdinck's »Hans og Grete«, der forventes at være færdig til première i første halvdel af november. Af særligt bemærkelsesværdige forestillinger vil der i oktober blive lejlighed til at se »Aïda« med den amerikanske sangerinde Annabelle Bernard i titelrollen og gensyn med Aase Nordmo Lövberg og Frans An-dersson som gæster i »Fidelio«, der som bekendt i september blev opført nogle gange udelukkende med operaens eget personale. Frans Anderssons sjældne præstation i »Saul og David« vil der også blive lejlighed til at gense, idet denne opera atter vil indgå i repertoiret i midten af måneden. De to bemærkelsesværdige debut-præstationer, Joseph Werschenskij som Pizarro i »Fidelio« og Jan Arnholtz i titelpartiet i Dallapiccola's »Fangen« kommer også i oktober. Endelig genoptages efter et halvt års fravær Nye Sceneforestillingen »Dido og Æneas« med en række nybesættelser. Den opføres sammen med »La Serva Padrona«.

Nye lærere i Odense

Følgende lærere er pr. 1. september d. å. ansatte ved Det fynske Musikkonservatorium:

pianistinde fru Grethe Gylden,

pianist Friedrich Gürtler og

kapelmester Aksel Welle jus.

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kamma Wedin

OPTAGELSESPRØVE

Den store tilgang af nye studerende til Københavns Universitet mærkes også for faget

musiks vedkommende. Der indtegnede sig 58 studerende til optagelsesprøven. Af disse bestod 19 ubetinget, mens 29 blev optaget på prøve. Det har været nødvendigt at oprette to ekstra undervisningshold for russerne, og instituttets lokalemangel nærmer sig efterhånden det katastrofale.

DE MUSIKSTUDERENDES FORENING Ved foreningens generalforsamling den 14. maj valgtes for sæsonen 1963-64 følgende bestyrelse: Steen Lindholm Andersen (formand), Peter Fog, Hanne Majew, Jens Nielsen, Margrethe Thomasen og Hans-Jørgen Vind.

Forespørgsler vedrørende foreningen kan rettes til formanden, tlf. 506085.

DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING Dansk Aarbog for Musikforskning 1962 er nu udkommet. Årbogen indeholder bl. a. artikler af dr. Heinrich Husmann, mag. art. Jan Maegaard og mag. art. Bengt Johnsson.

Nyt fra

Århus musikvidenskabelige Institut

ved higer Christiansen

EKSAMEN

Kirsten Rahbek Tram har i sommeren 1963 bestået skoleembedseksamen med fagene musik og dansk. (Speciale: Arierne i Weyses syngespil.)

ÅRHUS UNIVERSITETS GULDMEDALJE er tildelt stud. mag. Finn Egeland Hemsen for hans besvarelse af prisopgaven i musikvidenskab -963: »Der ønskes en oversigt over de vigtigste europæiske toneartssystemer fra antikken til vore dage og en kritisk redegørelse for deres akustiske og æstetiske teorier.«

STUDENTERTAL

Antallet af studerende med musik som fag

er fra 1. september ca. 110.

PARTITURSÆTNING

Med støtte af Statens almindelige Viden-skabsfond på Musikvidenskabeligt Institut i Århus er påbegyndt en partitursætning af værker af D. Fr. Kuhlau, fortrinsvis kammermusikværker, der hidtil kun har forelig-get i stemmer.

Indtil nu er følgende af disse værker skrevet i partitur: tre fløjtetrioer op. 13, kvintetterne for fløjte, violin, 2 violaer og violoncel op. 5 la nr. 2-3. (Nr. l er tidligere udgivet af Samfundet til Dansk Musik) samt fløjtekvintetterne op. 103.

GÆSTEFORELÆSNINGER Professor Søren Sørensen har i dagene 11. til 12. juli 1963 afholdt gæsteforelæsninger ved Universitetet i Göttingen over emnerne: »Die stilistichen Voraussetzungen der Kantaten Buxtehudes« og Allgemeines über die dänische protestantische Kirchenmusik.

Årgang 38/1963, nr. 06