Når »Nordisk Musikkultur« går inn

Af
| DMT Årgang 38 (1963) nr. 08 - side 298-299

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Når »Nordisk Musikkultur« går inn

Når »Nordisk Musikkultur« med dette nummer går inn vil også den norske redaksjon gjerne komme med noen betraktninger om vårt samarbeid, som vi mener har vært meget utbytterikt og som i alle disse 12 år har foregått i de mest ideelle og vennskapelige former.

Samarbeidet kom i stand på et tidspunkt da vi i Norge ikke hadde et eget musikktidsskrift. »Norsk Musikkliv«, som i en årrekke ble redigert av professor Olav Gurvin, var nettopp gått inn på grunn av økonomiske vanskeligheter, og et eventuelt nytt norsk tidsskrift ville, under de da rådende forhold, neppe fått noen lang levetid. Utsiktene var således ikke lyse. Den eneste løsning av musikktidsskriftproblemet måtte bli et samarbeid på nordisk plan, slik som foreslått av et kongressmøte i forbindelse med den 2. Nordiske Musikkpedagogiske Kongress, som ble holdt i Oslo sommeren 1949, hvor representanter for samtlige nordiske lands musikkpedagogiske forbund deltok. Dette motet foreslo også at forbundene skulle oppnevne en komité bestående av 2-3 representanter fra hvert land, som skulle arbeide med spørsmålet og undersøke mulighetene for å gi ut et felles nordisk musikktidsskrift. At komitéens arbeid førte til et positivt resultat og at ønskedrømmen allerede i januar 1952 var et faktum, vakte glede og begeistring innen alle musikkinteresserte kretser. En ventet seg nemlig meget av det felles tiltak, og »Nordisk Musikkultums første årgang ga de rikeste løfter. Det var derfor en stor skuffelse at Sverige, som hadde hatt hovedredaksjonen av tidsskriftet og som hadde de fleste abonnenter, trakk seg ut av samarbeidet allerede i slutten av første driftsår. Men begeistringen og forventningene fikk ny næring da en dansk-norsk avtale om fortsatt utgivelse av »Nordisk Musikkultur« ble inngått i januar 1953.

Så melder spørsmålet seg: Er disse forventninger innfridd? For Norges vedkommende mener vi at spørsmålet må kunne besvares positivt. »Nordisk Musikkultur« har absolutt dekket et behov. Det har holdt sine lesere a jour med de viktigste hendinger på musikklivets områder både i og utenfor Norden. Det har videre gitt plass for diskusjoner om aktuelle spørsmål og brakt mange verdifulle artikler om musikkpedagogiske problemer og andre emner, og har således varetatt alles interesser.

For norske abonnenter har ikke minst de mange ypperlige, velskrevne danske artikler vært en inspirasjonskilde, og vi håper at de mer beskjedne norske bidrag ikke må lia vært helt uten interesse for våre danske venner.

Å tilfredsstille alle de uensartede grupper innen musikklivet som »Nordisk Musikkultums lesere representerer, har selvfølgelig ikke vært mulig. Det vil jo alltid være noen som mener at deres spesielle felt ikke er viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Men bortsett fra disse tror vi at de fleste norske abonnenter har vært av den mening, at tidsskriftet, i den overveiende del av perioden, har innfrid de forventninger en stilte ved starten for 12 år siden, og at »Nordisk Musikkultum derved har forsvart sin pretensiøse tittel.

At tidsskriftet i det siste år har fått et mer ensidig preg, og at dette for vårt vedkommende har ført til at det økonomiske grunnlag for et fortsatt samarbeid har sviktet, er meget beklagelig. Men vi håper at det ikke skal bli en varig skilsmisse og at utgivelsen av et nordisk musikktidsskrift - om ikke sa lenge - må bli gjenopptatt og kanskje utvidet til også a omfatte de øvrige nordiske land.

Så vil vi rette en varm takk til »Dansk Musiktidsskrift« og den danske redaksjon for godt og hyggelig samarbeid. En særlig takk vil vi rette til Sigurd Berg, som i første rekke hadde æren for at det dansk-norske samarbeid kom i stand da Sverige falt ut, og som i ca. 10 år har vært ansvarlig redaktør for tidsskriftet. Hans fremragende ledelse og mange gode råd har virket inspirerende og vært til oppmuntring for alle norske medarbeidere. Vi vil også takke Vagn Jensen, som i mange år var Sigurd Berg's medredaktør, og forøvrig alle som har hatt sitt virke i den danske hovedredaksjon.

Videre vil vi også nytte høvet til å takke Norsk Komponistforening, Tono og våre mange annonsører for den økonomiske støtte, som har gjort vårt samarbeid med »Dansk Musiktidsskrift« mulig, og sist, men ikke minst, takker vi våre abonnenter for oppslutningen om »Nordisk Musikkultum i alle disse år.
NICOLAI DIRDAL