MUSIKKALENDER

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 01 - side 25-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf


MUSIKKALENDER
Nordisk pædagog-kongres i Stockholm

Den 9. til 15. august afholder Nordisk Musikpædagogisk Union en kongres i Stockholm. Forrige kongres blev afholdt i Oslo i 1961, og man beskæftigede sig dengang specielt med resultatet af en stor undersøgelse over hørelæreuddannelsen og dens metodik.

Kongressen i Stockholm tager yderligere et skridt i retning af specialisering. Der bliver tre hovedemner: 1) Organisation og arbejdsmetode i de kommunale musikskoler i Sverige. 2) Musikpædagogisk forskning i praktisk tillempning. 3) Vor tids musik og musikpædagogikken.

Der bliver desuden specialforelæsninger på områder, der grænser op til hovedemnerne, samt forskellige arrangementer. Deltagelsen koster 90,- sv. kr., og anmeldelse kan ske til Nordisk Musikpædagogisk Union, c/o Reso Kongresstjnst, Pack, Stockholm I, inden den 1. marts 1964.

Musikhögskolan i Stockholm

Kompositionsseminariet ved Musikhögskolan i Stockholm, der ledes af Karl-Birger Blomdahl og Bo Wallner, har i forårssemestret en række forelæsninger og diskussioner over »æstetiske strømninger i moderne musik«.

Blandt de ventede gæste-forelæsere er følgende: Witold Lutoslawski (Polen), Erik Bergman (Finland), Arne Nordheim (Norge), György Ligeti (Ungarn), John Gage og Ken Dewey (USA).

1

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

•ved Kamma Wedin

EKSAMEN

I eksamensterminen vinteren 1963/64 har 7 kandidater afsluttet skoleembedseksamen med musik som hovedfag: Børge Frøkjær-Jensen (cand. art. - prøve fonetik), Finn Roar Hansen (bifag fransk), Anke Mannstaedt (bifag tysk), Niels Karl Nielsen (bifag engelsk), Poul-Erik Nielsen (bifag engelsk), Svend-Erik Wedin (bifag tysk) og Mogens Østergaard-Nielsen (bifag dansk).

5 kandidater har bestået skoleembedseksamen med musik som hovedfag, men mangler endnu bifag: Knud Arnfred, Karsten Lavætz, Marianne Møller, Jette Ascanius Thomsen og Sven Erik Werner.

SPECIALER

Blandt de i denne eksamenstermin bedømte

specialeafhandlinger kan nævnes:

Lars Davidsen: Melodierne i Arrebos Psalter

1627. Stig Hansen: J. A.P.Schulz' danske syngespil.

FORELÆSNINGER

Der vil i forårssemestret blive afholdt en række forelæsninger og øvelser over bl. a. følgende emner:

Professor, dr. Jens Peter Larsen: Den dansklutherske kirkesangs historie.

- Øvelser for konferensstuderende over satstekniske problemer i det 17. årh.s musik.

Professor, dr. Povl Hamburger: Analytisk gennemgang af Carl Nielsens symfonier.

Lektor, dr. Henrik Glahn: Forelæsninger og eksaminatorier over den ældre musiks historie.

mag. art. Finn Viderø: Gennemgang af klas-

• sisk cembalomusik.

UNIVERSITETETS PRISSPØRGSMÅL FOR ÅRET 1964

Musikvidenskab: »Den musikalske formanalyse fra A. B. Marx' »Kompositionslehre« til vore dages strukturanalyse. Der ønskes en redegørelse for de mere fremtrædende analysesystemers grundlag og arbejdsmetode, deres muligheder og begrænsninger, herunder en vurdering af deres relevans over for musik fra skiftende historiske perioder«.

Adgangen til at besvare universitetets prisopgaver er ikke indskrænket til akademiske borgere, men står åben for enhver, der på den tid, besvarelsen indsendes, ikke er fyldt 30 år. Fristen for besvarelse udløber den 15. januar 1965.

Nærmere oplysninger om reglerne for besvarelse af universitetets prisopgaver findes i universitetets festskrift, november 1963. Dansk Selskab for Musikforskning

holder møde fredag den 14. februar kl. 20 i Musikvidenskabeligt Institut.

Universitetsadjunkt Christian Thodberg holder foredrag om Forholdet mellem byzantinsk og gammelromersk kirkesang.

Der er adgang for alle.

Nyt fra Århus Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Inger Christiansen

EKSAMEN

Skoleembedseksamen i musik er i vinterter-minen 1963/64 bestået af Michael Dohn (bif ag = fransk).

l kandidat har bestået hovedfagseksamen i musik, men mangler endnu bifag: Jens Sidelmann Bjerg.

MAGISTERKONFERENS I MUSIKVIDENSKAB er bestået af Finn Egeland Hansen. En med universitetets guldmedalje belønnet afhandling om europæiske toneartssystemer udgjorde specialeafhandlingen ved konferensen.

SPECIALER

I efteråret 1963 er følgende specialer til skoleembedseksamen afleveret og bedømt: Finn Aidt: Schuberts kammermusik for strygere.

Susanne Waage: Béla Bartóks »Mikrokosmos«.

GÆSTEFORELÆSNING

Professor Ingmar Bengtsson, Uppsala, holdt den 24. oktober 1963 en forelæsning (med efterfølgende diskussion) over emnet: »Nya rön om rytm och rytmiskt musicerande«.

BYGGERI

Tilbygningen til musikvidenskabeligt institut påbegyndtes i oktober 1963. (Se tegning af projektet i DMs februar-nr. 1963). Byggeriet ventes fuldført i løbet af 1½ år.

DE MUSIKSTUDERENDES FORENING

Rusfest afholdtes den 12. oktober. Rustaler var professor i filosofi Justus Hartnack. Gaver og legater fra Musikinstituttets Venner og Veteraner og fra Engstrøm & Sødring blev uddelt til stud. mag.'erne Michael Dohn, Kirsten Larsen, Finn Egeland Hansen og Elisabeth Poller.

Runde fødselsdage

(Februar, se DM nr. 7, 1963)

MARTS

1. Koncertsangerinden Jolanda Radio, 50 år

6. Organist Helvig Larsen Rosenkvist, 50 år

8. Kontorchef Bjørn Gamborg, 70 år

10. Organist Aksel Munk, 60 år

11. Organist P. S. Rung-Keller, 85 år 13. Solodanser Karl Merrild, 75 år

15. Forfatteren Knud Atlung, 75 år

16. Kgl. kammersanger Thyge Thyegesen, 60 år 22. Cellisten Ruth Dietzmann, 50 år

26. Komponisten Viggo Brodersen, 85 år 30. Holger »Fællessanger« Hansen, 70 år

Årgang 39/1964, nr. 01