Musikpædagogen

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 01 - side 37-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget


musikpædagogen
MEDLEMSBLAD FOR MUSIKPÆDAGOGISK FORENING 19. årgang . Februar 1964 -2
Vor tids musik og musikpædagogikken

Er det et tilfælde, at sommerens to store musikpædagogiske kongresser som hovedtema, eller et af hovedtemaerne, har »Vor tids musik og musikpædagogikken«? Den nys udsendte indbydelse til NMPU-kongressen i Stockholm 9.-15. august 1964 har sat temaet på programmet sideordnet med kongrestemaerne »Den kommunale musikskole i Sverige« og »Musikpædagogisk forskning i praktisk udformning«. NMPU annoncerer, at kongressen vil beskæftige sig med analyser af nutidige kompositioner, med den nye musiks tekniske problemer og med repertoiret for begyndere, for elever på mellemstadiet og for viderekomne elever (hvor man dog savner en kort, velklingende oversættelse af det svenske: låg-, mellan- och högstadiet!) Kort før nytår udsendtes indbydelse til ISME-kongressen i Budapest 26. juni til 3. juli. Her er kongrestemaet ligeledes den ny musik og musikpædagogikken. Kongresindbydelsen fra ISME meddeler, at man vil beskæftige sig med

1. Den nutidige musiks filosofi

2. Den nye musiks historiske udviklingslinjer

3. Stilkriterier i den ny musik

4. Jazzen i den ny musik

5. Aspekter i den nyeste instrumentalmusik og i elektronmusikken

6. Ny musik for børn og unge

7. Ny musik for skolekor

8. Ny musik for skoleorkester

9. Ny musik i den elementære musikundervisning

10. Improvisation som vej til ny musik

11. Metoder i gennemgang af ny musik for elever i højere skoleformer

på konservatorier og på universiteter

12. Ny musik og den professionelle musikuddannelse

13. Betydningen af udnyttelse af de tekniske hjælpemidler for undervis-

ningen og for forståelsen af ny musik.

Når begge kongresser har sat ny musik og pædagogikken på programmet, og når begge kongresser venter, at folk skal komme rejsende fra den ganske verden til Budapest og til Stockholm fra det ganske Norden, er det naturligvis, fordi såvel ISME som NMPU samtidig har erfaret, at der hos pædagoger dels er en voksende forståelse for og en stor kærlighed til den nye musik, dels en følelse af at både situationen og man nu er moden til at tage en saglig drøftelse af metoder i og ideer til undervisningen.

Flere tidligere NMPU-kongresser har været inde på problemerne omkring den nye musik og pædagogikken, men man tør vente, at der til sommer vil blive taget om nælden med kraftig og beslutsom hånd. For ISME er problemerne heller ikke nye kongresemner, men det er første gang hele kongressen står i den nye musiks tegn. H. B. R.

De pædagoger, der agter sig til NMPU-kongres i Stockholm, kan ved indsendelse senest 1. marts af den lille seddel bagest i den udsendte indbydelse få yderligere og detaillerede oplysninger om kongressen. De der endnu ikke ved, om de vil til Stockholm, kan også indsende sedlen og derigennem få de oplysninger, der sandsynligvis vil overbevise dem

om, at Stockholm til sommer er stedet, hvor man må hen, hvis man vil være med på noderne.

Når dette læses vil den normale tilmeldelsesfrist for deltagelse i ISME-kongressen være slut, men de der gerne ville have været med her, men endnu ikke har fået sig tilmeldt, kunne jo prøve en forsinket tilmeldelse.

Nye statsprøvede musikpædagoger i 1963
Klaver:

Bendt Astrup Pedersen, Esbjerg

Gertrud Hansen, Viborg

Else Thyrsted, Silkeborg

Kirsten Pagaard, Århus

Nina Bagger, Skive

Erna Juul, Skive

Birte Knudsen, Odense

Ernst Rasmussen, Assens

Karen Bækbøl, Virum

Henning Ribert Larsen, København

Finn Loving, Roskilde

Kirsten Trane Olsen, Hvidovre

Karen Land, Tønder

Mette Stig Nielsen, København

Birthe Hansen, Hareskoven

Violin:

Carl Larsen, Kolding (eksamen bestået med udmærkelse)

Knud Erling Bech, København Musikhistorie og musikteori:

Orla Vinther, Tårs

Richard Holm, Ålborg

Orgel: Henning Ruser, Gentofte

Sang:

Lilli Gottschalck, Hellerup Blokfløjte:

Else Merete Engel, Nakskov Fløjte:

Marianne Steen-Andersen, Charlottenlund Hørelære:

Jens Brincker, København

Torben Petersen, Vanløse

Merete Westergaard, København (eksamen

bestået med udmærkelse) Korledelse og hørelære ved folkemusikskoler:

Ólavur Hátún, København


Elevkoncert i Tivoli til september

I lighed med de foregående år arrangeres der søndag den 13. september en Mp F-elevkon-cert i Tivolis koncertsal.

Musikpædagoger, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 1. april til Mp Fs kontor meddele elevens navn og alder samt opgavens fuldstændige titel.

Det er meget ønskeligt, at der foruden solister fra alle faggrupper tilmeldes ensembler, vokale som instrumentale. Samarbejde mellem flere pædagoger kan eventuelt også skabe blandede vokale og instrumentale musikgrupper. Solopræstationer bør ikke vare over 5 minutter.

De tilmeldte elever tilsiges til en censur først i april.

Medlemmer fra provinsen, som gerne vil sende elever til koncerten, kan indsende en (god!) båndindspilning af de indstillede elevers til koncerten anmeldte præstationer. Vi skal anmode om, at optagelsen sker på hastigheden 7½" = 19 cm pr. sek. Båndet returneres efter aflytningen.

Pædagogerne opfordres varmt til at tilmelde børneelever og viderekomne elever med passende opgaver. Gode børneelever sætter kulør på koncerten, der bliver morsommere at overvære, når de optrædende repræsenterer forskellige alderstrin og forskellige udviklingsgrader. Bestyrelsen.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag). Puggårdsgade 13, København V, telf. BYen 4021. Postgiro 26284.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.

Lykønskninger

I denne måned, henholdsvis den 4. og den 23. februar fylder to af Mp Fs sanggruppes koryfæer, den norskfødte Alette Garde og Agnete Zacharias 75 år. De har begge en lang og rig virksomhed bag sig som sangpædagoger, ligesom de stadig med uformindsket kraft og held fortsætter deres virksomhed. Både som mennesker og som lærere er de højst forskellige; men begge dyrker stemmedannelsen som det uundværlige grundlag for deres kunstneriske arbejde.

Alette Garde er den udprægede individualist. I et foredrag, holdt i Oslo i 1963 og udgivet under titlen »Stemmen det svære instrument«, siger hun straks: »Man skal ikke vente udtryk for nogen speciel metode, der gælder alle elever. Det der for mig gør sangundervisningen levende og interessant, men unægtelig også meget vanskelig, er den individuelle behandling af hver enkelt elev..« Jeg tror, at dette kan betragtes som motto for hendes pædagogik, selv om hun umiddelbart efter søger at gøre ret og skel til alle sider med følgende udtalelse: »På den anden side er det naturligvis heller ikke min mening, at der ingen faste regler eller love gives, når det gælder stemmedannelse.«

Agnete Zacharias' metode for stemmedannelse synes mig at ligge fastere, hvad man bl. a. kan se af hendes talrige artikler om stemmedannelse og af hendes uddannelse som talepædagog, selv om hun sikkert også -som alle sangpædagoger - sværger til den individuelle behandling.

Begge disse kunstnere har det tilfælles, at de i deres unge dage i koncertsalen har kun-

net glæde deres tilhørere med deres smukke, varme altprægede stemmer og gennemmusi-kalske, kultiverede foredrag. Jeg glæder mig den dag i dag ved at tænke tilbage på mange frydefulde timer med forberedelse til store og krævende koncertprogrammer.

Begge er også nået frem til en fin position og almen anerkendelse, Alette Garde som censor ved Det kgl. musikkonservatoriums afgangseksaminer og ved statens musikpædagogiske eksamen; Agnete Zacharias ligeledes som censor og som forbereder til denne eksamen og som lærer ved konservatoriet og universitetet, virksomheder som endnu ikke er afsluttet. Heller ikke hendes arbejde med sangskolens drengekor bør glemmes.

Selv om de to pædagogers hovedvirke har ligget på romancens og liedens område, har de begge, som tegn på deres alsidighed, haft held til at føre elever op til operaakademiet, hvor de har kunnet fortsætte deres sangdramatiske uddannelse.

Jeg vil slutte min hilsen med ønsket om, at begge de to kunstnerinder endnu i mange år må kunne fortsætte deres velsignelsesrige virksomhed. Viggo Forcbhammer.

Modersmål-Selskabet meddeler

I marts måned 1964 afholdes orienterende møde for dem, der måtte ønske at indstille sig til optagelsesprøve i maj måned som adgang til uddannelse og indstilling til senere diplomeksamen i talens æstetik. De der ønsker at deltage i det orienterende møde bedes inden den 1. marts meddele dette til lektor Viggo Forchhammer, Rosenvængets alle 50, København Ø, hvorefter de vil modtage eksamensbestemmelserne og tilsigelse til mødet.