Kommende begivenheder i Musikpædagogisk Forening

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 04 - side 151-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Kommende begivenheder

i Musikpædagogisk Forening

• ÅRSFEST I HELSINGØR - Torsdag den 4. juni kl. 1930

Rundvisning i Karmelitterklosteret

Koncert i Skt. Olai kirke

Smørrebrød på Hotel Prins Hamlet

Pris: kr. 20,-

Tilmeldelse senest 1. juni til Mp Fs kontor, som giver oplysning om befordringsmuligheder

København-Helsingør-København

• ELEVKONCERT I TIVOLIS KONCERTSAL - Søndag den 13. september kl. 16

• MESTERKURSUS MED PROFESSOR ERIK WERBA til efteråret

Til efteråret - formentlig sidste uge af september og sidste uge af november - arrangerer Mp F i samarbejde med Det kgl. danske Musikkonservatorium et kursus i LIED- og ORATORIESANG med professor Erik Werba, Wien. Ved kurset vil der også være lejlighed for pianister til at modtage instruktion i AKKOMPAGNEMENT AF LIEDER. Om dette bemærkelsesværdige kursus, der vil forme sig som et igangsættende septemberkursus og et afrundende novemberkursus evt. med offentlig koncert som udgang, vil der blive udsendt nærmere meddelelse.

NORDISK MUSIKPÆDAGOGISK UNION indbyder til kongres i Stockholm den

9- -15. august. Hovedemnerne er Kommunal Musikskole - organisation og arbejdsmåde, Musikpædagogisk forskning i praktisk anvendelse, Vor tids musik og musikpædagogikken. Kongresafgiften er 90:- sv. kr.

Detailleret program er udarbejdet. Det kan rekvireres fra Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, København V.

Breve til »Musikpædagogen«

Kære Hansgeorg Lenz!

De har fuldstændig ret. Jeg har aldrig ment, at professionel kritikervirksomhed var en »forfinet form for underholdning«. Jeg mener tværtimod, at det er en af de mest krævende former for beskæftigelse med musik, hvilket blandt andet viser sig ved, at det ikke er så svært at finde fejlene ved et eller andet orkesters præstationer, men ulige vanskeligere at påvise årsagssammenhængene mellem disse fejl og orkestrets arbejdsforhold (ledernes kvalitet, arbejdstidens længde, repertoirets omfang, arbejdsstedets akustiske forhold etc.).

Det glæder mig iøvrigt, at De med Deres korte svar bekræfter én af mine formodninger: at man i reglen ikke lader sig påvirke af musik, når man forholder sig kritisk til den.

Men siden mit indlæg øjensynligt har kunnet give anledning til misforståelse, må jeg måske have lov til at uddybe det, som De og jeg tilsyneladende er uenige om.

Under den megen diskussion om popmusik og anden underholdningsmusik prøvede jeg på at besvare spørgsmålet: hvad betyder musik for os, når den er mere end blot underholdende? Mit svar var, at musikken kan få betydning for os udover oplevelsens øjeblik, når den er i stand til at påvirke vore tanker og følelser på en sådan måde, at det får indflydelse på vore handlinger. I det omfang vi kan fornemme en sådan indflydelse, bevæger vort forhold til musikken sig fra det æstetiske plan op på det etiske plan. (De ser, at jeg på det filosofiske område ikke er nået udover de kierkegaardske kategorier).

Det er min erfaring — og derfor tro - at aktiv musikbeskæftigelse lettere formidler denne »bevægelse« end den passive lytten, måske navnlig når aktiviteten sker sammen med andre, i det musikalske sammenspil, som jo i så høj grad er et sindbillede på den enkeltes udfoldelse i samfund med andre. Blandt andet vænnes man - ideelt set -til at rette kritikken først mod sig selv, derefter mod sammenspillet; mens opgaven - som ialtfald for amatørens vedkommende er frivilligt valgt - udgør det samlende element, som omfattes med kærlighed og taknemmelighed.

Kravet om kunstnerisk kvalitet må naturligvis stilles til alle, til eleven, til amatøren, til musikeren, til kunstneren, og det er lige ubønhørligt mod alle, fordi det aldrig ophører. Men den er lykkeligt stillet, som gennem det ufuldkomne kan lytte sig frem til det komponisten har ønsket at skænke, til

det skønnes forbindelse med det gode. At hjælpe mennesker til selv at erfare, at en sådan forbindelse eksisterer - for den kan kun erfares, ikke påvises - er for mig vigtigere, end at tilskynde dem til æstetiske vurderinger.

Jeg venter ikke at De, herr Lenz, skal være enig med mig heri - Deres vej til musikken har nok været en anden end min -; men hvis De læser mit indlæg udfra mm indstilling vil De sikkert kunne se, at det ikke indeholder noget angreb på Dem eller Deres ret til at vurdere og skrive udfra Deres forudsætninger, men kun en afstandtagen fra at synspunktet: »Spil selv - næppe« skulle kunne danne grundlaget for musikpædagogens målsætning. Med venlig hilsen Johan Bentzon.

Demus — Bach

Meningen var altså at give os et indblik i J. Demus' værksted, hvorfor pretenderede det så noget andet. Vi takker J. D. for hans udførlige redegørelse for sine kvalifikationer. Det er ikke givet, at vi havde fået mere for pengene, om J. D. flittigt havde citeret de gamle kildeskrifter, men så havde vi i hvert fald haft baggrund for en rolig og saglig diskussion. »Wie zum Teufel« J. D. var havnet på konservatoriets alt for beskedne podium, havde end ikke strejfet vore modbydelige hjerner, for det har tidligere været stort nok til at rumme bl.a. Nadia Boulanger, Edwin Fischer og Emil Gilels.

Vivi-Ann og Niels Aage Bundgaard.

Rytmikkurser i København

NORDISK RYTMIK indbyder atter i år til sommerkursus jra å. 21-27. juni 1964 med oversigtlig gennemgang af rytmisk-musi-kalsk opdragelses anvendelsesmuligheder i det musikopdragende, bevægelses- og specialpæ-dagogiske arbejde.

Kursus er tilrettelagt for begyndere og fortsættere, og programmet vil som hovedpunkter indeholde:

legemsdannelse og rytmik, indlæring gennem bevægelse, overføring på letspillelige instrumenter, improvisation, sang, spil og bevægelse, frit skabende dramatik, foredrag, demonstrationer og diskussioner.

Fra 1. september 1964 oprettes nye kurser i rytmisk-musikalsk opdragelse, sang, spil og bevægelse, frit skabende dramatik

med l- og 3-årig uddannelse, 4-måneders dagskole, formiddags- og aftenkurser, special-og introduktionskurser.

Undervisningsprogram for sommerkursus og øvrige kurser hos NORDISK RYTMIK, Gerda von Büilow, Hjortholmsvej 7, Kgs. Lyngby - København. Telf. (01)881644.


»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro 'Rasmussen