Efterårskursus i blokfløjte på Vallekilde højskole

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 05 - side 182-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Efterårskursus i blokfløjte på Vallekilde højskole, Hørve

18. oktober-24. oktober 1964

med professor Ferdinand Conrad fra Hannover som kursusleder

For at man kan få udbytte af dette kursus, må det forudsættes, at man har en teknisk færdighed svarende til udførelsen af Handels a-moll sonate.

Kursusafgift kr. 70,-.

Opholdet på Vallekilde højskole med fuld forplejning og opredt seng koster:

1 sengsstue ................. kr. 160,-

2 - ................. kr. 145,-

3-4 - ................. kr. 135,-

Kosten alene ............... kr. 125,-

Ankomst søndag den 18. oktober i løbet af eftermiddagen, første måltid kl. 18. Afrejse lørdag den 24. efter morgenmaden. Deltagerantallet begrænses til 45. Indmeldelsesfrist senest d. 20. september 1964.

Tilmeldelse og kursusafgift bedes sendt til statspr. musikpædagog Margit Raae, Grundt-vigsvej 2, København V. Postgiro 563 11.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til EVa 5211.

Efterårskursus i skolemusik på Midtjysk Ungdomsskole Ejstrupholm

ï tiden 19. -24. oktober 1964 Se side 166 foran i bladet.

Efterårsstævne på Emdrupborg

Danmarks Hørelære-Forening indbyder til efterårsstævne søndag den 18. til tirsdag den 20. oktober på Emdrupborg, Emdrupvej 101, København NV.

Nordisk diskussion

Søndag den 18. oktober kl. 14 gennemføres -i samarbejde med Danmarks Sanglærerforening, Gymnasiesanglærerforeningen, Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening, Musikpædagogisk Forening, Nordjydsk Sang-og Musiklærerkreds og Seminariernes Musiklærerforening - en diskussion vedrørende »Skolernes frivillige musikundervisning i de nordiske lande«. Indledere er Egil Nordsjø (Norge), Yngve Harén (Sverige) og Henning Krogsholm (Danmark). Diskussionens dirigent er Henning Bro Rasmussen.

Diskussionens formål er at give en orientering om den til skolerne knyttede, frivillige musikundervisning i Norge, Sverige og Danmark.

Fri adgang for medlemmer af Mp F.

Daglige studiekredse

Rytmik (7 Vi time): Erna Conrad, lederen af

rytmikseminariet ved Folkwangschule i Essen.

Sammenspil og -sang i småklasserne (4 Vi time): Jørgen Plaetner.

Atonal hørelære (3 timer): Herbert Rosen-berg gennemgår en nylig udgivet lærebog: Modus Novus af Lars Edlund.

Stævnekontingent kr. 70,-.

Indmeldelse senest den 8. oktober til Gudrun Eising, Paludan Müllersvej 1/IV, København V. Stævnekontingentet indbetales på girokonto 68849, Danmarks Hørelære-Forening, Ved Bellahøj l, København Brh.

Stævneprogram og indmeldelseskort kan rekvireres ved henvendelse til Gudrun Eising, tlf. VEster 5006 eller Herbert Rosenberg, tlf. BElla 8876.

Medlemslisten

er nu udsendt. Den har fået en ny forside, som er udformet af tegneren Povl Jeppesen, Odense. Den nye forside vil sikkert virke som blikfang på disken hos bog- og musikhandleren, på biblioteket og lignende steder i Deres by, hvor De kan få lov til at lægge den.

De er velkommen til at rekvirere nogle eksemplarer til reklamebrug.

Bestyrelsen. ERIK WERBA -

en fremragende musiker

Mp F har engageret Erik Werba til at holde kursus i København.

Erik Werba er en af vor tids mest fremragende musikere, en pianist og akkompagnatør af usædvanlig begavelse.

Nogle data skal her supplere det billede, enhver pådagog herhjemme har af bl. a. Irmgard Seefrieds og Kim Borgs akkompagnatør.

Erik Werba er født 1918, blev pianist ved Radio Wien 1936, kapelmester ved Stadttheater i Baden, 1949 lærer ved Wiens Musikakademi, 1954 professor. Han har siden 1955 afholdt kurser ved Mozartheum i Salzburg, hvor en lang række danske sangere og pianister har deltaget. Hans kursus her vil blive en stor inspiration for pædagogerne.

Alle sang- og klaverpædagoger indbydes til at deltage ï kurset som tilhørere.

Erik Werba om nordiske sangere — nogle bemærkninger

I en artikel i det østrigske musiktidsskrift »Musikerziehung« (1961, hæfte 3) har Erik Werba berettet om nationalitetsproblemer i Lied-undervisningen. I redegørelsen, der rummer karakteristik af nationalitetsejendommeligheder hos bl. a. østrigske, amerikanske, engelske, tyske, japanske og nordiske sangelever, der har studeret i Werbas Liedklasse ved Akademie für Musik und darstellende Kunst i Wien, læses følgende netop om de nordiske sangelever:

»Sangerne fra de nordiske lande har meget smukke stem?ner som naturgave, men de er ofte individualister nok til at betræde tekniske og udtryksmæssige blindgyder. Ud fra deres temperament og deres indfolings evne har jeg gang på gang forsøgt at sammenligne de fire lande med vort mellemeuropa. Danmark ligner da stærkest Østrig; Sverige Tyskland, Norge Schweiz og Finland ligner omtrent Jugoslavien. Formår således sangerne fra de nordiske lande forholdsvis hurtigt at føle sig ind i Liederne og oratorierne i kraft af deres spr og indfølingsevne, deres individualitet s sikkerhed, deres sundt udvoksede stemmeorganer, deres sjælelige åbenhed over for digterordet, så har sangerne fra middelhavslandene det ikke så let. ..«

Nyudgave

af danske romancer og sange

Fra flere sider har man mærket savnet af noder til danske romancer og sange fra romantikkens guldalder; således har den samlede Heise-udgave længe været udsolgt fra forlaget. I den anledning har Foreningen af danske musikbibliotekarer ved førstebibliotekar Sven Lunn, Det kgl. bibliotek, forhandlet med Wilhelm Hansens musikforlag om mulighederne for at genoptrykke de mest savnede udgaver.

Imidlertid har forlaget planer fremme om at udsende en ny udvalgsudgave, bestående af 10 hæfter på ialt ca. 400 sider.

Nu har musikbibliotekarforeningen til sine medlemmer udsendt en meddelelse herom. Der er tilføjet en kupon, ved hjælp af hvilken man nemt kan tilkendegive interessen for en sådan udgave.

Herved opfordrer vi også alle musikpædagoger til at sende os et par ord om sagen. Naturligvis vil det forøge mulighederne for udgivelsens virkeliggørelse, at så mange som

muligt udtaler sig. De kan blot skrive eller ringe til Det kgl. biblioteks musikafdeling eller Statsbibliotekets musiksamling for at tilkendegive Deres mening eller ønske.

Med venlig hilsen

Foreningen af danske musikbibliotekarer.

I en situation, utålelig for såvel sanger som akkompagnatør, som den vi nu oplever, hvor kun de færreste danske romance-komponisters værker er at få til kobs i blot et nogenlunde rimeligt udvalg, er en aktion som den a] Foreningen af danske ??iusikbibliotekarer iværksatte ?neget at anbefale til musikpædagogernes medaktion.

Musikpædagogerne opfordres til at gribe pen eller telefon og rette henvendelse til førstebibliotekar Sven Lunn på Det kgl. Bibliotek i København eller til førstebibliotekar Erling Winkel på Statsbiblioteket i Århus. -Skulle nogen foretrække at rette henvendelsen til Mp Fs kontor, skal den nok blive videre-ekspederet til Musikbibliotekarforeningen.

Bestyrelsen. Blokfløjtesommerkursus

Det årlige sommerkursus i blokfløjte arrangeret af Kredsen af Blokfløjtelærere i samarbejde med Musikpædagogisk Forening blev afholdt på Vapnagård ved Helsingør i dagene 24. juni - 30. juni 1964.

Som deltager i kursus tredje år i træk føler jeg trang til med disse linier at udtrykke min taknemmelighed for og anerkendelse af det arbejde, der gøres for at stimulere interessen for blokfløjten med specielt henblik på at højne det pædagogiske niveau.

De udenlandske ledere Elli Rohr og Marianne Liithi havde arrangørerne hentet fra Schola Can-torum i Basel, og alene den ilhu, hvormed damerne søgte at fængsle tilhørerne i foredrag, demonstration og undervisning, turde tjene som inspiration for deltagerne. Fru Rohr spændte i sine foredrag over de væsentligste emner for blokfløjtepædagogerne - og for musikpædagoger i det hele taget - og igennem de daglige foredrag viste hun så tydeligt, at det, hun tilstræber, ikke er en afgrænset blokfløjteundervisning, men et musikalsk instruktions-arbejde, der i det foreliggende tilfælde giver sig udtryk i blokfløjtespil.

Fru Lüthi gjorde sig ligeledes bemærket ved sit format først og fremmest som en fremragende blokfløjtespiller. Den legende lethed, hvormed hun klarede selv de vanskeligste passager, betog tilhørerne og vidner om, at blokfløjten er et ædelt instrument med meget store muligheder for musikalsk udfoldelse.

Det er et stort og beundringsværdigt arbejde, de danske arrangører har lagt for dag,en, og jeg ved, at det er i overensstemmelse med den almindelige mening iblandt deltagerne i dette kursus, når jeg fremhæver de tilstedeværende medlemmer af arbejdsudvalget, frk. Margit Raae, hr. Vigand Nielsen og hr. Rosenkilde Larsen, som dygtige og ihærdige forkæmpere for en sag, der ligger os alle på sinde.

Undertegnede, der er specielt interesseret i problemet holdundervisning, ønsker at rette en særlig tak til hr. Rosenkilde Larsen for de mange råd og friske impulser på dette område, hvor de fleste pædagoger endnu har en del at lære, og hvor deltagerne hos hr. Rosenkilde Larsen har kunnet hente megen inspiration til deres eget undervisnings-arbej de.

Kort sagt: Endnu et vellykket blokfløjtekursus. Kirsten Bruun.

Musikpædagogisk Forenings forårsfest

Den 4. juni afholdtes foreningens årsfest, og lad det være slået fast med det samme: den blev, traditionen tro, ganske overordentlig vellykket, og man kunne glæde sig ved en ret pæn tilslutning fra medlemmernes side. Mange af deltagerne drog sammen i bus op gennem det dejlige Nordsjælland, der præsenterede sig i al sin forsommerskønhed.

Ved Karmelitterklosteret i Helsingør samledes alle deltagerne, og en særdeles flink kustode viste os derefter rundt i det enestående kloster og den vidunderligt skønne klosterkirke.

Herefter fulgtes man til Skt. Olai kirke, Helsingørs pragtfulde domkirke, hvor forårsfestens koncert afholdtes. På gamle instrumenter, gamber, blokfløjter og cembalo gennemførte sangere og musikere fra Helsingør meget smukt et veltilrettelagt program, rummende værker af John Bull, Wm. Byrd, A. Gabrielu, Sam. Scheidt og Telemann, og til slut Joh. Seb. Bachs kantate nr. 16 »Actus tra-gicus«. Den vellykkede aften sluttede i Hotel Prins Hamlet.

Vagn Hedemann.

Kursus i Århus med Liselotte Selbiger

I Århus holdt Mp F i dagene 24.-25. april et Bachkursus med Liselotte Selbiger. Kurset blev en stor oplevelse for tilhørerne.

Sjældent har en tilhørerskare haft så stort udbytte af et kursus, som Liselotte Selbigers tilhørerskare havde netop af dette. Der blev sat mange fraseringstegn og artikulationstegn i noderne, og det blev ikke gjort med blyant, men med kuglepen, for det skulle blive stående. Sikkert er det, at de kursusdeltagende pædagogers elever i fremtiden vil opleve Bach på en ny og meget inspireret måde.

Liselotte Selbiger havde ikke behøvet at give undskyldning for sit eget spil, for hendes personlighed og dygtighed tryllebandt os og efterlod den overbevisning i os, at hun ikke alene vidste, hvad hun talte om, men hun elskede også det område, hun havde valgt som sit.

Willy Christensen.