Musikkalender

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 05 - side 167-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Nordiske Musikdage i Helsingfors

De årligt tilbagevendende Nordiske Musikdage, som går på skift i de skandinaviske hovedstæder, holdes i år i Helsingfors i dagene 2.-6. oktober. Programmet omfatter 3 orkesterkoncerter, l kammermusikaften og l kirkekoncert med opførelser af ialt 28 nordiske værker. Danmark repræsenteres med 5 kompositioner: Niels Viggo Bentzons »Propostae Novae« for 2 klaverer, Axel Borup-Jørgensens »Cretaufoni« for orkester, Pelle Gudmundsen-Holmgreens »To improvisationer« for 10 instrumenter, Ib Nørholms »Relief« I og II for orkester og Flemming Weis' »Femdelt form« nr. l for klaver. Af danske solister medvirker pianisterne Niels Viggo Bentzon, Anker Blyme og Bengt Johnsson.

Japansk musik til Lyngby

Den japanske udenrigsminister Masayoshi Ohira var for et årstid siden i Danmark og besøgte blandt andet det nyetablerede musikbibliotek i Lyngby, som vakte hans levende interesse. Som tak for sidst har ministeren nu skænket musikbiblioteket en omfattende samling plader med japansk musik, dels folkemusik på de specielle nationale instrumenter, folke- og børnesange, dels nyere symfonisk musik og vokalværker, udført af bl. a. Det japanske Symfoniorkester og Tokyos Radiosymfoniorkester med flere solister. Samlingen rummer tillige en antologi »Traditionel japansk musik«, hvor man får kendskab til musikinstrumenterne og udførelsespraksis samt en fyldig repræsentation af kejserlig hofmusik, tempelmusik, drama og episk sang. For alle interesserede er der nu her en enestående mulighed for at studere denne fjerne musikkultur.

Folkeuniversitetet

Blandt efterårets forelæsningsrækker på Folkeuniversitetet bemærkes Gunnar Heerups seks forelæsninger om »Den unge Carl Nielsen«, illustreret med solister og grammofonplader. Forelæsningerne holdes i Universi-tetsannexet, auditorium B, Studiestræde 6, hver tirsdag kl. 19,30-21,15, første gang den 15. september. Indmeldelse kl. 10-15 (undtagen lørdag) på Folkeuniversitetets kontor, Frue Plads (tlf. PÅ 4827 og PÅ 5748).

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kamma Wedin EKSAMEN

I eksamensterminen sommeren 1964 har 3 kandidater afsluttet skoleembedseksamen med musik som hovedfag: Ingrid Bach Petersen (bifag kristendomskundskab), Karen Skydsgaard (bifag kristendomskundskab) og Elizabeth Tramsen (bifag tysk).

9 kandidater har bestået skoleembedseksamen med musik som hovedfag, men mangler endnu bifag: Hanne Aarup, Arne Berg, Inge Bruland, Lars Bülow Davidsen, Ole Gad, Stig Hansen, Erling Krog, Lisbet Bøgsted Møller og Lisbeth Wendt.

SPECIALER

Blandt de i denne eksamenstermin bedømte

specialafhandlinger kan nævnes:

Svend Nielsen: Komponisten Anton Webern.

Knud Hentze: Alban Berg som operakomponist.

Lisbet Bøgsted Møller: Franz Schuberts klaversonater.

Birgit Nielsen: Sibelius' symfonier.

Arne Berg: Rich. Strauss' tonedigtninge.

Erling Krog: Kunzens danske syngespil.

Lisbeth Wendt: Salmesang og salmerepertoire i Danmark ca. 1830-ca. 1860.

FORELÆSNINGER

Der vil i efterårssemestret blive afholdt en række forelæsninger og øvelser, bl. a. over følgende emner:

Professor, dr. Jens Peter Larsen: Forelæsninger og eksaminationer over barokmusik.

- Øvelser for konferensstuderende over problemer inden for instrumentalmusikkens udvikling omkring 1750.

Lektor, dr. Povl Hamburger: Øvelser, evt. kolloquier over form og stil i Carl Nielsens musik.

Docent, dr. Henrik Glahn: Øvelser for konferensstuderende over musikhåndskrifter og tryk fra 15. og 16. århundrede.

- Forelæsninger over udvalgte områder af musikkens historie før 1600.

Mag. art. Finn Viderø: Gennemgang af klassisk orgelmusik.

Professor, dr. Nils Schiørring er af undervisningsministeriet fritaget for at holde forelæsninger og øvelser Í efterårssemestret.

NYE LÆRERE

Kapelmester ved Det kgl. Teater Poul Jørgens en har fra 1. september overtaget undervisningen i kordirektion og (i samarbejde med stud. mag. Erling Krog) korsang.

Under hensyn til den stadig voksende tilgang til faget og deraf følgende nødvendighed af oprettelsen af flere undervisningshold er flg. lærere blevet knyttet til Musikvidenskabeligt Institut med henblik på varetagelsen af en del af forprøve-undervisningen: organist, stud. mag. Poul Nielsen (musikteori), organist, stud. mag. Torben Schousboe (musikteori), organist, stud. mag. Morten Topp (hørelære).

Nyt fra Musikkonservatoriet î København

ved Jens Wilh. Pedersen

Så er der igen gået en sommer, og vi har stadigvæk ikke set så meget som skyggen af et nyt konservatorium. Det har derimod konservatoriets afholdte og i 4 måneder savnede inspektør, frk. Johanne Madsen-Mygdal, lige hjemkommen fra en studierejse i USA, hvor hun, med støtte fra Kulturministeriet, på et Fulbright-legat har besøgt ca. 20 højere musikskoler og konservatorier. Rejsens hovedformål var at se så mange nye konservatorie-bygninger som muligt, og når man hører, at frk. Madsen-Mygdal stødte på ialt 7 splinternye konservatorier bygget inden for de to sidste år, er det svært ikke at drage et længslens suk.

Musikeruddannelsen, fortalte inspektøren endvidere, har i Amerika en anden karakter

end her i landet, idet den snarere sigter mod en musik/^rc-niddannelse end mod solist- og orkester ve j en, der er adskilligt mere torne-bestrøet end i Danmark. (En amerikansk orkestermusikers kontrakt strækker sig sjældent over mere end 8 måneder). Denne indstilling må siges at være overmåde realistisk, samtidig med at den gør det, at få et forhold til musiken, og hvad dermed følger, til det centrale i studiet, en udfordring som de amerikanske musikstuderende modtager med optimisme og selvtillid.

Overalt hvor frk. Madsen-Mygdal viste sig, blev hun modtaget med velvilje og interesse. Måtte de ideer, som hun er propfuld af, blive modtaget på samme måde af de myndigheder, der så fornuftigt har sendt hende ud for at få dem.

Nyt fra Aarhus Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Inger Christiansen

EKSAMEN

Lis Holm Pedersen har i sommeren 1964 bestået hovedfagseksamen i musik, men mangler endnu sit bifag (tysk).

l kandidat har bestået praktisk prøve i klaver, sang og cellospil, og 9 bestod forprøve.

KONGRES

I ugen fra den 10. -16. august har der været holdt en stor international bibliotekskongres, i hvilken forbindelse de musikstuderendes kammerkor har givet koncert i Vor Frue Kirke med værker af Mogens Pedersøn og Knud Jeppesen.

STUDIEREJSE

Den 20. august kl. 5 om morgenen drog 31 studerende samt lærere i bus til Salzburg for at overvære festspillene og deltage i den 9. internationale musikvidenskabelige kongres. Undervejs gjorde man ophold i Beuron i Benediktinerklostret i et par dage for at høre gregoriansk sang.

De ældre studerende modtog tilskud, 200,-kr. fra Universitetet, og desuden har man fået hjælp til turen i form af madvarer fra forskellige fabrikker.

Den 6. september vendte de studerende hjem igen beriget med musikalske oplevelser og mættede med indtryk.

BYGGERI

Instituttets byggeri skrider hurtigt frem. Bygningerne er allerede under tag, og den 12. september holdes der et forsinket rejsegilde.

Ny adresse

Samfundet til udgivelse af dansk musik må fra nu af søges på Gråbrødretorv 7, 3. sal. Tlf. 111286.

- om Musikalsk Modernisme

Jan Maegaards bog »Musikalsk modernisme« har været udsat for en del kritik fra konservativt bold. Nedenstående l es s er brev er det første angreb, der rettes mod den fra en repræsentant for en af modernismens sektorer. Da Maegaard ikke ønskede selv at tage stilling til kritikken, tillader redaktionen sig som bans selvbestaltede sagfører at gøre opmærksom på, at bans bog kun er tænkt som en letfattelig indføring i den musikalske modernismes mange og nok så heterogene strømninger. Det kunne derfor synes berettiget, at problemkredsen »Ikke-musik, anti-musik«, som jo i øvrigt ligger i et grænseområde, må nøjes med en kortfattet fremstilling, l alt fald forekommer det redaktionen, at nedenstående angreb skyder over målet bade i sit indhold og sin form. Red.

Jan Maegaard benytter i sin nye bog en metode, hvis pædagogiske kvalitet er velkendt. Han citerer, uddrager og stykker sammen med vanlig sans for såvel det kunstlede som det naturlige for såvel det banale som det banale.

Selve denne kanoniserede metode skal jeg ikke indlade mig på at diskutere, selv om det kunne være en ganske underholdende opgave at stille sig, men blot her fremhæve at den kræver for ikke at være vildledende et godt, solidt og repræsentativt kildemateriale.

Forfatteren har i den aktuelle situation ventet med at skrive sin bog indtil et sådant kildemateriale forefandtes for den overvejende del af de emner han behandler, hvad der kan være lige så forstandigt, som det kan være bekvemt. Det er blot et spørgsmål, om det ikke havde været mere forstandigt med endnu mere bekvemmelighed, om forfatteren ikke burde have styret sin fremvoksende sikkert rationelt bestemte utålmodighed og have ventet med at skrive bogen, der påberåber sig informativ værdi, før han havde fået kildedækning for alle de områder, der skulle skrives om.

Mangel på kilder er naturligvis en situation, der med større og større sandsynlighed kan indtræffe des mere man vover sig ind på ukendte områder, og faren for udvælgelse af et ikke-repræsentativt informationsmateriale er indlysende størst, når man befinder sig i en virkelighedsopfattelse, der i realiteten ligger uden for ens egen konception - eller i det foreliggende tilfælde næsten pinligt: egne kategorier.

Forfatteren henviser til en række grinagtigt ubetydelige publikationer som »særligt kildemateriale« for afsnittet »på grænsen af musik«. Det er tydeligt at Jan Maegaard har en eller anden slags forfængelig ambition om at være videnskabsmand, men på den anden side er det ligeså tydeligt, at han kompromi-terer sig håbløst som sådan ved at søge sine

informationer i de lettest tilgængelige og lettest fremskaffelige hæfter, som ovenikøbet for décollage no. l's vedkommende er præget af voldsom vilkårlighed.

Ole Schwalbes bog er et fortrinligt arbejde, men den giver sig så sandelig ikke ud for at informere om problemstillinger, der er konstrueret efter f. eks. Yves Klein, Piero Manzoni eller Dieter Rot.

Så vidt jeg er i stand til at konstatere, er forfatteren fuldstændig uden viden om det eneste for redelig og alsidig information brugbare materiale: den konstante strøm af manifestlignende skrivelser, publikationer i små oplag samt den almindelige trykken og senden kompositioner, der har fundet sted gennem den sidste halve snes år. Det synes desuden Jan Maegaard ubekendt, hvad der er blevet opført af værker på koncerter rundt omkring i verden. Han har åbenlyst intet kendskab til San Francisco-gruppen (bl. a. Ken Dewey), ved intet om »Zero« i Düsseldorf og finder det ikke betydeligt at nævne nogle af de mest fremtrædende aktører og komponister i Paris (f. eks. Robert Filliou, Daniel Spoerri, Emmett Williams, Lebel, Ben Vautier).

I stedet engagerer han sit forfatteri i komponister, der hverken er særlig produktive, væsentlige eller typiske. Han nævner George Maciunas, som først og fremmest udmærker sig som arrangør og lay-out mand for Fluxus-organisationen. Han nævner Ben Patterson (det er måske fordi Jan Maegaard også har spillet bas engang), der har produceret højst 10 kompositioner, som overhovedet aldrig bliver opført på grund af deres kabaret-agtige karakter og entertainer-holdning. - At Jackson Mac Low bliver nævnt i afsnittet er simpelthen horribelt. Enhver, der har selv et periferisk kendskab til happenings og action-mu-sic foreteelser ved, at Mac Low udelukkende er en mand taget under tyskeren Wolf Vostells vinger for hans ærbødige optræden.

Forfatteren stempler sig som uduelig til sit job ved at fremhæve denne mand på bekostning af f. eks. POP-Art gruppen (specielt Claes Oldenburg), George Brecht og Joe (Brooklyn Joe) Jones.

Forfatterens gennemgang og referater af komponister og begreber er oftest misvisende undertiden direkte forkerte. Lad mig nøjes med at fremhæve nogle få typiske fejl. Alexander Galder introducerede ikke mobilen, oplysningerne omkring Ligeti's »Trois Bagatelles« er urigtige, bemærkningerne vedrørende La Monte Youngs komposition1960 # 7 er irrelevante (for at udtrykke sig mildt) og den af forfatteren etablerede sammenhæng mellem suprematisme og informel kunst er ganske hjemmestrikket - det kunne være sødt at få oplyst motiveringen for den. At betegne John Cage som neo-surrealist (ikke-musiker) kan kun betragtes som en art practical joke. Endelig er Nam June Paik nogenlunde samvittighedsfuldt gennemgået, hvad angår hans aktivitet før 1962, medens intet menneske af Jan Maegaards bog er i stand til at danne sig et indtryk af, hvad Paik har produceret efter sin koncert på Louisiana.

Alt i alt vidner hele afsnittet, »på grænsen af musik«, om en fatal til det groteske græn-sende provinsialisme, der giver sig udtryk i en naiv opfattelse af, at hvad man ved mere eller mindre tilfældige lejligheder får præsenteret her i landet, skulle være betegnende for den ganske verdens bestræbelser i samme retning.

P.S. Jeg imødeser naturligvis en redegørelse for disse forhold fra Jan Maegaards side.

Eric Andersen.

Hørelære-stævne

Danmarks Hørelære-Forening holder efter-årsstævne på Emdrupborg i dagene 18.-20. oktober. Programmet omfatter bl. a. foredrag og øvelser ved rytmikpædagogen Erna Conrad, Essen (Rytmik), dr. phil. Herbert Rosenberg (Lars Edlunds »Modus novus«, atonal hørelære), Jørgen Plaetner (studiekreds i elementært sammenspil) samt en diskussion vedr. skolernes frivillige musikundervisning i de nordiske lande indledt af Yngve Härén, Egil Nordsjø og Henning Krogsholm med Henning Bro Rasmussen som diskussionsleder. Program og indmeldelse hos Ingeborg Rosendahl, Norsvej 6, Kbh. V., tlf. EVa 947.

Runde fødselsdage

SEPTEMBER

20. Sangpædagogen Dagmar Samuel Hahn, 85 år

20. Kapelmester Elo Magnussen, 60 år

23. Operasangerinde Lise Andersen, 50 år

23. Musikpædagog Gerda v. Bülow, 60 år

30. Sangpædagogen Thøger Rasmussen, 80 år

30. Pianisten Aksel Dencker-Jensen, 50 år

OKTOBER

10. Komponisten Erik Deneke, 60 år

11. Kgl. kammersanger Holger Bruusgaard, 80 år 13. Klaverpædagogen Marie Haller Larsen, 50 år 13. Musikkonsulent, dr. phil. Herbert Rosenberg,

60 år

17. Pianisten Helge Willer-Nielsen, 50 år

18. Musikpædagogen Hanna Lund, 60 år 19- Skuespillerinden Else Marie, 60 år

26. Komponisten H. Rechnitzer-Moller, 85 år

Legatansøgninger

(September, se DM, nr. 4) OKTOBER

Inden 2/10: Komponist Sophus Andersens legat, l

portion på 200 kr. for en yngre, lovende musiker.

- : Fru Maria Schärrs musikerlegat, l portion på

775 kr. for en ubemidlet musiker, mand eller kvinde, til videre uddannelse.

- : Assistent Aage Landaus legat. Et beløb på 525 kr. for unge sangstuderende. Ansøgningsblanketter til ovennævnte legater udleveres i magistratens legatkontor, Farvergade 27 (Vartov), kl. 10-15 (lørdag kl. 9-12) og tilbageleveres samme sted inden 4 uger fra dato i udfyldt og underskrevet stand. Personlig henvendelse til borgmesteren og rådmanden for magistratens 1. afdeling er unyttig.

Inden 15/10: Ors. L. Zeutbens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 31/10: Det Ancker'ske Legat. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Britisk Council's legater til studieophold i England. British Council, Kastelsvej 40, Ø. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt. (Skema).

Dødsfald

(Februar, se DM nr. 2/3)

Musikpædagog Edith Stæhr Øllgaard, 4/3 Pianistinde Astrid Michelsen, 5/3, 89 år.

Kontrabassisten og komponisten Carl Olsen (anm.

9/3), 85 år.

Komponisten Emil Reesen, 27/3, 76 år Musiker Oluf Petersen, 29/3 Kapelmester Henry Hagemann Larsen, 6/4, 53 år Musiklærerinde Mine Lindvad (begr. 18/4) Musikforlægger Robert Jeppesen, 19/4 Organist Inger Folden (anm. 29/4), 53 år Musikdirektør Peter Chr. Thede (anm. 29/4), 71 år Organist Laurits Olaf Hansen, 1/5, 71 år Operasanger Paul Vermehren, 1/5, 58 år Organist Ida Meulengracht, 16/5, 77 år Musiker Sv. Wilh. Jul. Gonker (anm. 19/5) Organist Kaj Aage Rosenstand Naschau (anm.

22/5), 59 år

Organist Kay W. Hansen, 25/5, 56 år Musikforfatter Knud Atlung (anm. 26/5), 75 år Musiklærerinde Ingrid K. Green Jespersen (anm.

27/5)

Musiker Chr. Emil lgel (anm. 27/5) Organist Svend Carl Madsen, 6/6, 56 år Sangpædagog Lis Jacobsen, 7/6, 72 år Musiker Knud Emanuel Jensen (anm. 15/6) Musikpædagog Elisabeth Jacobsen (anm. 16/6) Kgl. kapelmusikus Hans Kassow, 16/6, 62 år Musikinstruktør Orla Petersen, 19/6, 59 år Kgl. kapelmusikus L. C. W. Lorentzen, 21/6, 86 år Musiker Björn Magnussen (anm. 26/6) Musikdirektør Peter Bomholt Nielsen (anm. 1/7),

80 år Violinist Th. Andersen Haumüller (anm. 22/7),

78 år

Musikdirektør Harald Peder Nielsen, 26/7 Musikpædagog Inge Rützou (anm. 6/8), 57 år Operasangerinde Villie Hagbo Petersen, 11/8, 72 år Operasanger Albrecht Delfs, 12/8, 85 år Musiker Vald. Otto Bech (anm. 15/8)