Musikkalender

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 06 - side 209-213

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Kamma Wedin

OPTAGELSESPRØVE

Til optagelsesprøven i begyndelsen af september indtegnede sig ialt 74 studerende. Heraf bestod 34 ubetinget, mens 20 blev optaget på prøve.

STUDENTERTALLET

Antallet af aktive studerende, der i efterårssemestret følger kurser og forelæsninger på Musikvidenskabeligt Institut, har nu overskredet 200.

DANSK SELSKAB FOR MUSIKFORSKNING afholdt møde fredag den 30. oktober kl. 20 på Musikvidenskabeligt Institut, Amaliegade 29 A, hvor dr. Dietrich Kilián, Bach-Institut, Göttingen, talte om »J. S. B ach's frühe Orgelwerke«.

DE MUSIKSTUDERENDES FORENING Tirsdag den 10. november kl. 20 holdt operasekretær, mag. art. Harald Krebs et foredrag med musikdemonstrationer om Jean Philippe Rameau.

Nyt fra Det kgl. Teaters Opera

ved Harald Krebs

Det kongelige Teater har indledet sæson 1964/65 med genoptagelsen af en række operaer af det løbende repertoire: Saul og David, Tannhäuser, Rigoletto, Bortførelsen fra Seraillet og Figaros bryllup. I slutningen af september kom den store succes fra foråret, Kurt Weill og Bert Brechts »Mahagonny« på spilleplanen, atter under ledelse af Peter Ronnefeld, den unge dirigentbegavelse fra operaen i Kiel, som ikke mindst med indstuderingen af denne forestilling dokumenterede sit overbevisende talent. Genoptagelsen byder på en nybesættelse, idet Jimmie Mahoney's parti synges af Ticho Parly, alternerende med rollens første indehaver, Willy Hartmann.

En af operalitteraturens slagere, Mascagnis »Cavalleria rusticana«, som ikke har været vist siden 1948, kom i oktober i nyindstudering i Søren Weiss' iscenesættelse og under Johan Hye-Knudsens musikalske ledelse.

Teatret markerer Gluck-året (250-året for komponistens fødsel) med opførelsen af »Ifi-genia på Tauris«, som ventes at få premiere medio november. Poul Jørgensen er dirigent, medens iscenesættelsen er lagt i hænderne på den unge svenske instruktør og teatermaler Lars Runsten, som nu er fast knyttet til Det kgl. Teater som sceneinstruktør. Han står tillige for dekorationer og kostumer.

I begyndelsen af oktober uddeltes partierne i Carl Nielsens »Maskarade«, der bliver første operapremiere efter nytår. John Frandsen og Torben Anton Svendsen er de kunstneriske ledere af denne forestilling.

Af nye ansigter på operaen skal yderligere nævnes den unge østrigske dirigent fra Wiener-operaen, Friedrich Pleyer, der er blevet engageret til teatret som kapelmester, repetitør og lærer ved opera-akademiets afdeling på teatret. Han havde sin første direktion i begyndelsen af oktober ved en opførelse af »Figaros bryllup« og høstede anerkendelse for sin af Wiener-traditionen prægede præstation.


Nyt fra

Det jydske Musikkonservatorium

ved Teige Nielsen

EKSAMEN

Der blev i juni aflagt følgende eksaminer ved konservatoriet:

Diplomeksamen: ORGEL: Bent Frederiksen, Frede Olesen og Anders Riber (eksamen bestået med udmærkelse). VIOLIN: Birgit Vejby Sørensen. SANG: Kirsten Sand Nielsen og Else Paaske Clausen.

Organisteksamen: ]orgen Clausen, Bent Frederiksen (eksamen bestået med udmærkelse) og Birgit Marcnssen (indstillet som privatist).

Følgende har bestået musikpadagogisk eksamen: Erling Egeskjold (korledelse og hørelære), Annelise Uhlemann (violin; eksamen bestået med udmærkelse) og Bodil Hall (klaver).

SOLISTKLASSEN

Af årets eksamenskandidater fortsætter Else Paaske Clausen, Bent Frederiksen og Anders Riber i solistklassen. - Sidstnævnte befinder sig i øjeblikket, efter at have modtaget et rejstestipendium fra konservatoriet, på et halvt års studieophold i Paris, hvor han desuden fungerer som organist ved den danske kirke.

NYE LÆRERE

Henrik Sachsenskjold er ansat som lærer i violin og kammermusik og leder desuden sammen med Emil Telmányi konservatoriets orkesterskole. Asger Lund Christiansen er ansat som lærer i cello i stedet for Folmer bisgaard, der har taget sin afsked efter at have fået ansættelse ved Det fynske Musikkonservatorium.

Flere docentudnævnelser er på trapperne, men foreligger endnu ikke officielt på det tidspunkt, hvor tidsskriftet går i trykken.

ELEVFORENINGEN

åbnede den nye sæson med en klaveraften med Jørgen Thomsen, der spillede værker af Haydn, Beethoven og Chopin. Desuden blev der den 15. oktober afholdt modtagelsesfest, som indledtes med en koncert, hvor Niels Viggo Bentizon spillede egne værker.

Nyt fra Aarhus Universitets musikvidenskabelige Institut

ved Inger Christiansen

PRISOPGAVER

Århus Universitets prisopgaver for året 1965 rummer bl. a. en opgave i musikvidenskab. Der ønskes en behandling af: Carl Nielsens tidligere værker (indtil ca. 1910) og deres musikalske forudsætninger.

Besvarelserne indsendes til Århus Universitet inden d. 1. december 1965. Adgangen til at besvare universitetets prisopgaver er ikke indskrænket til akademiske borgere, men står åben for enhver, der på den tid, besvarelsen indsendes, ikke er fyldt 30 år.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Musikvidenskabelig Institut i Århus.

• Ved den i september afholdte kongres for musikvidenskab i Salzburg indvalgtes professor, dr. phil. Søren Sørensen, Århus Universitet, i direktoratet for det internationale musikvidenskabelige selskab. Han efterfølger her professor, dr. phil. Knud Jeppesen, der har haft sæde i direktoratet siden 1927, og fra Skandinavien indvalgtes endvidere professor Ingmar Bengtsson, Uppsala. Det er første gang, de skandinaviske lande er repræsenteret med to medlemmer i denne internationale bestyrelse.

Statsbiblioteket i Århus' læsekredse

Statsbiblioteket i Århus meddeler, at dets læsekredse står til rådighed for alle interesserede, også i København. I 1964 var der ialt 2.413 deltagere, og der cirkulerede ialt 1.320 videnskabelige, udenlandske tidsskrifter.

Fortegnelsen blev udsendt sidst i oktober, og sidste frist for indtegning bliver den 16. november 1964, men allerede nu kan interesserede henvende sig, så vil læsekredskatalogen blive sendt til dem. Adressen er: Tidsskrift-læsekredsen, Statsbiblioteket i Århus, Århus C.

Datamaskiner

indgår i stigende grad i de elektrofoniske studiers udstyr, bl. a. i det kommende Stockholmerstudie. Jyväskyläs feriekursus for ny musik sommeren 1965 vil udelukkende behandle problemer omkring data-maskine-musik. Danske komponister og ingeniører gøres opmærksom på dette kursus allerede nu, da man i god tid bør danne et hold til uddybning af problemerne inden kursets afholdelse. Henvendelse BY 726 mellem J1-13.

Rettelse

I sidste nummers anmeldelse af indspilningen af Benjamin Brittens »War Requiem« var der indløbet en beklagelig ombrydningsfejl på side 175, spalte 2. Linie 28 fra oven (I sjette del.. .) bedes rettet til:

»I skærende modsætning til lovprisningerne«.
Benyt indlagte, gummierede bilag!

Runde fødselsdage

NOVEMBER

4. Musikhistorikeren, red. Niels Friis, 60 år
8. Kordirigent Vagn S e cher Mar cu s s en, 60 år
11. Koncertsanger Georg Tbune-Stepbensen, 80 år
26. Musikpædagogen Sven Kock, 70 år

DECEMBER

5. Komponisten Poul London, 60 år
6. Kapelmester Frode Hassel, 70 år 6. Organist Fin Ditlevsen, 60 år
11. Pianofabrikant Knud Moller, 90 år
15. Organist Kai Senstius, 75 år
18. Pianisten, musikforfatteren Borge Friis, 50 år
26. Musikdirigent Julius Sonderby, 85 år
30. Organist Ove Jensen, 75 år
30. Pianistinden Grete Hemmeshoj, 50 år
31. Operettesangerinden Marie Bundesen, 70 år

Dødsfald

Musiker Harald Jul. Cl. Andersen (anm. 19/8)
Musiker Otto Albrecbtsen, 19/8
Musiker Edm. Sev. Sørensen, 18/8
Musiker Hermann Sor ens en, 2/9
Musikdirektør Orla Thomsen, 10/9
Violinbygger S or en P. S or en sen (anm. 15/9)
Pianist Poul Rosenberg, 15/9, 71 år
Musikforfatteren Axel Kjerulf, 19/9, 80 år
Musikpædagogen Astrid Tborson, 25/9
Violinisten Torben Aa. Petersen, 26/9
Musiklærerinde Lily Coq ley (anm. 29/9)
Musiker Egon A. Salquisi Hansen, 29/9
Violinist Ejner Georg Svendsen (anm. 9/10)
Operettesangerinden Kiss Gregers, 9/10, 64 år

Legatansøgninger

(Oktober, se DM nr. 5)

NOVEMBER

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deicbmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 24/11: Valborg Reinhardt-And er sens legat for trængende sanglærere og sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Ven-dersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewstzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Professor Victor Schioler, Atte-mosevej 36, Holte.

DECEMBER

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell-Wedellsborgs lebat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 31/12: Emil Ban g s mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Professor Victor Schioler, Attemosevej 36, Holte.

- : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg I.

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/ juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.