Musikpædagogen

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 06 - side 220-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Anmeldelser af Arets Tivolikoncert

Fra forskellig side har musikpædagogerne hørt røster hæve sig med ønsket om en fornyelse af elevkoncerterne.

Det er da klart, at det kan friske op på en koncert med en festlig ramme, en morsom idé i programmet eller en fiks konferencier, der kan flette det hele sammen på en let og elegant måde. Lige så indlysende er det, at alt for megen hittepåsomhed kan virke søgt, og at det rent musikalske indhold altid må være hovedsagen.

Bortset fra Tivolis koncertsal, som i sig selv altid er en festlig ramme, var der ingen ekstra staffage ved Musikpædagogisk Forening elevkoncert søndag den 13. september. Der var til gengæld god musikalsk kvalitet.

Et ægte musikalsk temperament mærkede man i Heises Dyveke sange og Brahms horntrio. Overbevisende gammel engelsk air var der over musik af W. H. Swinburne, udført let og dansende af en gruppe piger på hjemmelavede bambusfløjter - for nu at være så uretfærdig at fremhæve noget af programmet. Dette bød på et så rigt og alsidigt udvalg af forskellige instrumenter og af forskellige tiders komponister, at ikke bare de uundgåelige ind- og udvandrende tanter, men også Tivolis publikum og iøvrigt enhver musikinteresseret kunne hente noget positivt.

Alle de medvirkende bliver vel næppe lige store solister i fremtiden, men den musikalske kvalitet var overalt så høj, at ingen - vel næppe heller tanterne - har savnet hverken Otto Leisner eller Tivoligarden.

Svend Aage Spange.

Musikalsk legestue-kursus i Esbjerg

Musikhøjskolen i Esbjerg begynder i november et 3 måneders kursus i musikalsk legestue med statsprøvet musikpædagog Anne-Karin Høgenhaven som lærer.

Til rådighed for kurset, som finder sted på Boldesager skole i Esbjerg, er et hold legestuebørn. Undervisningen omfatter 3 ugentlige timer i de 3 måneder og koster kr. 50,- om måneden.

Nærmere oplysning om legestue-kurset fås hos Musikhøjskolens leder, Erik Riberholt, Højtoftevej 12, Esbjerg, tlf. Esbjerg (051) 29682. - Tilmelding sammesteds.

I dagbladet Aktuelt stod den 14. september folgende anmeldelse:

Elev-eftermiddag

For de statsprøvede musikpædagoger er deres årlige elevkoncert i Tivolis koncertsal på sæsonens sidste dag naturligvis af uvurderlig, reklamemæssig betydning som optakt til vinterens undervisning, selv om det i den forbindelse nok også bør noteres, at en meget væsentlig del af det egentlige musiklivs debutanter har fået deres uddannelse hos pædagoger, som ikke er statsprøvede. For forældre med ambitioner på deres børns vegne er det sikkert også en dejlig eftermiddag. Men for børnene og de unge selv? Ja, mon ikke de hellere havde nydt søndagens solskin uden den kombinerede »eksamens- og tribune-nervøsitet«, der undertiden gjorde sig lidt for hørligt gældende på en professionel koncerttribune. Selvfølgelig udstiller ingen sine fejl for en tusindtallig tilhørerskare frivilligt; men nogle gik altså alligevel »i stykker« med opgaverne, mens andre klarede sig så taktfast »firkantet« igennem, at musikken og kunsten gik fløjten.

På den anden side giver sådan en elevkoncert nogle børn og unge, der hverken er i første geled i skolen eller på sportspladserne, lejlighed til at brillere med noget, de kan. Og blandt de medvirkende var der mindst fem absolutte talenter, hvoraf i alle fald de tre var mere eller mindre nybagte musikstuderende på Københavns universitet. Programmet var søgt gjort så afvekslende som muligt, og det gav lejlighed til at konstatere, at der efterhånden er vokset en hele generation frem af unge blokfløjtevirtuoser. Derimod bør man nok fremover give afkald på medvirken af skoleorkestre, selv om de spillede særdeles agtværdigt. Deres rette forum er radioens »Kyst til kyst« konkurrence. H. v.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Puggårdsgade 13, København V, telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Henning Bro Rasmussen. Næstformand:

Harald Bjerg Emborg. Sekretær: Chr. Fr. Biilmann-

P éter s en. Kasserer: Margit Raae. — Ruth Saver y

Trojaborg, Friedrich Gürtler. - Else Scholer Aagaard.

ÅRHUS: Willy Carlo Christensen.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Cbristophersen,

Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen.