Musikkens dobbeltvirkning

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 03 - side 55-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musikkens dobbeltvirkning

Komponisten L o u i s C, I a s s har anmodet om 1)lads for følgende:

imod den.

I en Artikel kaldet »Musikken,s Dobbeltvirkning« skriver Hr. Knudåge Riisager i Dansk X1usiktidsskrifts

Februar-Hefte, Pag. 33, at i Musikken »vitterlig ikke

kan han,,,lle om noget andet end om »Musik«.« Denne
Livsløgn i. Renkultur træffer man så ofte i moderne
Afhandlinger om livlusik, at der bør tages til Genmæle

Selv om Livet i Naturen giver sig tilkende på mange Måder, så er dog alle Former kun et Udtryk for det samme. Man kan kalde det »Kraft« - om man vil, men det bør dog ikke glemmes, at der her 'er Tal-e om en Kraft, som er formålsbestemt, idet den. har et nærliggende Mål, som kan ses, og et fjernere, som kan anes.

I Musik og Malerkunst taler man i vor Tid så ofte om Formerne, som om (let var ud fra disse, at Livet fremstod, medens Sandheden tvinger os til at fastholde, at (le kun er et Udtryk for dette. Der kan derfor ikke udfra Formerne bygges nogen Videnskab, der har Bud til hverken Nutid eller Fremtid. Formen bliver, som Livet er, og (let er derfor ikke Formen, der bestei-rimer Livet, 1«rien Livet, der bestenimer Formen. Musik er netop et særlig karakteristisk Udtryk for Livet, og derfor er denne Kunst me~let mere end Toner.

(Fortsæt-ttes 1),ag. 60.)

l - ,c)rtsat pal~,,. '55.)

Att' ditmi, er det, frem,

,,år jo iietop za I' dei-,,,, Dobbeltvirimiiil.. V,-ar den 1~un Toiier og Tmiers Forhold til hinaiidcii, vilde Dobbeltvirkningen v,,,cre udelukket. Begrebet. »inental Fmiktimislyst« ii-,.deholder do,' ikke noge,.a tilfredsstillende Forklariiig på delie Fæiiomen, men passer bedre på Skal-zspillet, der netop skylder ci-i sådan Funktionslyst ,,in Tilblivelse. Dobbelt-virkningen i Musik må skyldes Tonebilledets - ofte ubevidste - Afledniiig fra et inentalt Billede, hvilket fører til den ma-terielle Forins Shægtskab med Idéen.

Formernes Videi-iskab er derfor begrænset til disse -- en død Videnskab. Det, der må studeres og forstås, er det Liv, som de inu' sikalske Former er et Udtryk for.

Louis Glass.