Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 04 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FRA REDAKTIONEN

INIUSIKSPøRGSMÅL. Under denne rubrik vil bladet søge at besvare ethvert praktisk eller teoretisk spørgsmål af almen interesse vedrørende musik.

2. Da den knappe tid ikke har gjort det muligt at udarbejde et mere udførligt svar på hr. Aage Emborgs forespørgs el vedrørende praktiske udgaver af musik for strygeorkester med eller uden sangstemmer, skal her som foreløbigt svar henvises til musikkatalogerne fra de tyske musikforlag

Bårenreiter-Verlag, Kassel, og

Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbilt

tel-Berlin,
fra det sidste forlag specielt fortegnel-

sen over »die losen Blåtter der Musikantengilde«. Forlagene sender katalogerne
på forlangende, eventuelt også værker
til gennemsyn.

Grundet paa pladsmangel må kritikrubrikken udgå også af dette nummer.

Redaktionen anmoder de abonnenter, der inden den 1. april har fået tilsendt giroindbetalingskort på abonnementsbeløbet kr. 7,50, om snarest og senest inden den 30. ds. at indsende dette beløb, forsåvidt det ikke allerede er indbetalt. Abonnenter, der ikke inden den 30. ds. har indbetalt beløbet, vil på egen regning få tilsendt postopkrævning.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hefte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hefter årlig til en pris af kr. 7,50. Enkeltnumre i løssalg
koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer regelmæssigt mellem den 10. og den 15. i hver
måned. Redaktionen slutter den I. i hver måned.

Redaktion: mag. art. GUNNAR HEERUP (ansvarshavende), malmøgade34, københavn ø. Telf. øbro 2568 x. OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pi OS
forlag), københavn K. Telf. central 9643.