Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 04 - side 76-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

FORENINGSMEDDELELSE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes i hotel phønix' selskabslokaler, indgang dr. tværgade, lørdag den 4. maj kl. 3 med følgende dagsorden:

1. formanden aflægger beretning.

2. kassereren fremlægger regnskaberne.
3. valg af formand. Peder Lynged ønsker ikke genvalg; i stedet foreslås
Aksel Agerby.

4. valg af bestyrelse. Emil Friis og Aksel Agerby afgår iflg. lovenes § 13. Begge er villige til genvalg. Til den ved Peder Lyngeds afgang ledigblevne plads foreslås Finn Høffding.

Som medlem af unge tonekunstneres selskab tillader jeg mig herved gennem medlemsbladet overfor bestyrelsen at fremsætte et forslag, som jeg bestemt ved gærer hos mange andre medlemmer, om at foretage en lille forandring ;ndenfor foreningen, hvorved medlemmerne kunde lære hinanden bedre at kende o,, således også bedre kunde hjælpe og støtte hinanden (her tænkes særlig på de unge musikstuderende medlemmer).

Der står i U. T. S.'s love:

§ 1. Selskabets formål er at fremme medlemmernes udvikling gennem indbyrdes belæring væsentlig ved kammeratligt samvær til dyrkelse af de forskellige grene indenfor tonekunsten.

§ 2. For at give medlemmerne lejlighed til at optræde afholdes i sæsonens løb offentlige koncerter, der sædvanligvis fortsættes med medlemsmøde af selskabelig natur. Medlemmerne har gratis adgang til disse koncerter.

Een gang i denne sæson var der sammenkomst i operakaféen, et absolut forkert arrangement, fordi mange af de unge, der ikke kendte andre medlemmer i foreningen, ikke kunde lide at gå der

5. valg af 4 suppleanter. 6. valg af 2 revisorer. 7. og 8. eventuelt, ifr. § 8.

Under punkt 7 vil der blive stillet forslag om et samarbejde med foreningen »ny musik« i den kommende sæson.

Forslag fra medlemmerne, herunderforslag om emner til de hvert år ledigblevne bestyrelsespladser, som ønskes behandlede på generalforsamlingen, skal være indleverede skriftligt til formanden senest den 27. april. Medlemskortet må forevises på generalforsamlingen.

hen, forøvrigt var der så få medlem-. mer i operakaféen den aften, at man næppe kunde kalde det en »selskabelig, sammenkomst«.

Det er nu absolut ikke min mening at ville have lavet U. T. S. om til en selskabelig klub, men kunde (ler ikke arrangeres én månedlig koncert, hvortil der kun var adgang for medlemmer, ved hvilken de musikstuderende,, der havdelyst og mod, kunde få lejlighed til at vise, hvad (le duede til, og bagefter en sammenkomst med kaffe eller lignende (og så selvfølgelig en gang imellem lidt rigtig »menneskekoncei,t«). Kan De ikke, se, at de unge derved måtte blive »rystet« sammen og således kunde hjælpe. hinanden fx. ved at komme i hinandens hjem og øve sig og dyrke sammenspil, for det er jo ikke alle, der er så lykkelige at have musikalske slægtninge ellerråd til at betale for sammenspil.

Kort sagt: lad U. T. S. blive en lidt mere intimere forening, og vi kom vel nok over det, selv om kontingentet blev lidt højere. Medlemmerne kunde fx. også selv hjælpe lidt mere med til at skaffepenge, bl. a. ved også om vinteren at arrangere en koncert i forbindelse med en bazar eller lignende, ligesom medlemmerne vel nok kunde hjælpe lidt med til billetsalget.

Det vilde være gavnligt at foretage denne lille forandring, fordi lidt mere indbyrdes samkvem så absolut vilde

støtte de unge, og det er jo en kendt sag; at medlemmerne i U. T. S. slet intet kender til hinanden, selvfølgelig ligemed undtagelse af dem, der har optrådt. sammen.

Tænk over det, det vilde glæde mange Edith Ragnhild Siegmann.