Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 05 - side 100-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNS""FNERES SELSKAB
ORDINA-I'R GI-INEMALFORSAMLING

»Unge tonekunstneres selskab«s ordinære generalforsamling afholdtes lørdag (len 4. maj i hotel »phønix«. Til stede var ca. (30 medlemmer. Dirigenten, landsretssagfører Bilgel, gav ordet til formanden, kgl. koncertmester Peder Lynged, der aflagde Beretning om det forløbne år. Dernæst fremlagde selskabets kasserer, hr. Brieghel-Milller, det reviderede og godkendte regnskab, og bladets kasserer, hr. Olaf Schmidt, afgav beretning om bladets regnskab. Regnskaberne godkendtes af forsamlingen. Som formand valgtes i stedet for Peder Lynged komponisten Aksel Agerby, hvorefter den øvrige bestyrelse genvalgtes. Til (len ledige bestyrelsesplads valgtes komponisten Finn Høffding. Suppleanterne: Ebbe Hammerich, Ejner Engelbrecht, Alfred Strandquist og Olaf Schmidt, genvalgtes, ligeså revisorerne hr. Jfirs og statsautoriseret revisor A. P. Nielsen. Aksel Agerby takkede den afgående formand for hans arbejde, og forsamlingen gav sin tilslutning til kende ved enstemmigt bifald.

Bestyrelsen forelagde dernæst et forslag til overenskomst om samarbejde i den kommende sæson med foreningen »ny musik«. Forslaget tiltrådtes af forsamlingen med alle stemmer mod én. Samarbejdet vil efter de foreløbige meddelelser i det væsentlige bestå deri, at foreningernes medlemmer får ind

byrdes adgang til hinandens koncerter, hvilket i praksis vil sige, -at forenin,,,ernes ordinære koncertantal. vil blive fordoblet, medlemmerne flår adgang til 6 i stedet for 3 koncerter. Foreningernes særlige interesser vil blive varetaget således, at hver forening forestår programvalget til tre koncerter, dog under medvirkning af et par delegerede fra den anden forening. Overenskomsten er kun bindende for et år, dog er, såfremt det første år forløber heldigt, et nøjere samarbejde, eventuelt en sammenslut~ ning af foreningerne stillet i udsigt.

Hr. Helge Bonnén havde stillet forskellige forslag til lovændringer, men bestyrelsen foreslog, under hensyn til samarbejdet med »ny musik«, der eventuelt vil kunne kræve yderligere lovændringer, at udskyde lovspørgsmålet til helhedsbehandling ved (len kommende sæsons slutning, og hr. Bonnén trak un(ler hensyn til (lette, og efter at bestyrelsen havde afgivet visse løfter, sine forslag tilbage, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Den nyvalgte bestyrelse afholdt sit første møde den 8. maj og konstituerede sig som følger: formand: Aksel Agerby, næstformand: Flemming ~Veis, kasserer: Arne Brieghel-Milller, øvrige medlemmer: Emil Friis, Finn Høffding, G,erhard Rafn, Henry Skjær.