uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Medlemskontingenter vil fremtidig blive opkrævet gennem postgirokontoret. 'Vi gør opmærksom på den portobesparelse, medlemmerne'kan opnå ved selv at indsende beløbet. Hertil anvendes almindelige giroindbetalingskort, der adresseres til postkonto nr. 3474, »unge tonekunstneres selskab«. Portoen udgør i så fald 5 øre, men indbetalingen må finde sted inden de normale opkrævningsterminer, altså inden 1. september, 1. januar og 1. april. Eventuelle forespørgsler besvares ved henvendelse til kassereren, amager 6396x.

Fra næste sæson. vil fribilletter til det kgl. teater blive uddelt fra telefon godthåb 3845.y, og legitimationskort fås ved

henvendelse til hr. Hother Bente, joakim larsensvej 8, 4-th., F.

Der er af U. T. S.s best Yrelse afslidtet overenskomst med dansk musikhandlerforening, hvorefter (le r mod forevisning af et særligt, legitimationskort (gyldighed 5 år) vil blive ydet U. T. S.s medlemmer rabat på visse nærmere fastsatte arter af musikalier. Dette rabatkort tilsendes på forlangende, dog ikke tidlilere end den 1. september. Henvendelse sker, ligesom ved rekvisition af legitimationskort til det kgl. teater, til I-ir. Hother Bente. Som betaling for kortet mi't erlægges 25 øre, der eventuelt også kan indsendes i frimærker.