Dansk Musik Tidsskrift

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»DANSK MUSIKTIDSSKRIFT«

ser det ikke som sin Opgave at virke musikalsk underholdende. Bladet henvender sig til alle virkeligt og ikke blot lejlighedsvist ~llusikinteresserede og søger at hjælpe den enkelte Læser til en Uddybning af hans musikalske Forstaaelse og til en Udvidelse a~ hans musikalske Synsvidde baade i Tid og Rum. Bladet stræber endvidere at blive det Sted, hvorfra ny Impulser af Betydning for Landets Nilusikliv kan udgaa, og hvor alle de, der alvorligt arbejder paa at højne ikke blot KøIbenhavns, men hele Landets NIusikkultur, kan mødes i et frugtbringende Samarbejde.

»Dansk 2~lusiktidsskrift« har i de hidtil udkomne 7 Numre af indeværende. 4. Aargang bragt følgende større Artikler:

GUNNAR HEERUP: INTRODUKTION / CAND.31AG. OLAF JACOBSEN: STAT OG MUSIKP.,-EDAGOGIK / GUNNAR HEERUP: KEJSERENS NYE KLÆDER I GUNNAR HEERUP: VEJEN TIL DEN NY MUSIK / FINN VIDERø: BACH'S KONCERTFORM / KNUDÅGE RIISAGER: MUSIKKENS DOBBELTVIRKNING / MAG. ,ART. JENS PETER LARSEN: HÅNDEL OG VOR TID / GUNNAR HEERUP: BELÅ BARTOK I-III / FINN HøFFDING: KOXCERTLIV OG MUSIKLIV / MAG. ART. POVL HAMBURGER: VOR TID OG ORGELKUNSTEN / MAG. ART. JENS PETER' LARSEX: KONCERTLIV OG MUSIKLIV / MAG. ART. JENS PETER LARSEN: 6.N,7»1""E SANGE AF 112'EYSE / JøRGEN BENTZON: NY-ORIENTERING / MAG. ART. H. G. TOPSøE-JENSEN: EN KLAV'ERSONATE AF TVEYSE I ES / SVEND,J~RIK TARP: OM PROVINSENS MUSIKFORHOLD / GUNNAR HEERUP: OM SCHUBERTS KLAYERSTYKKER I / GUSTAV HETSCH: 31USIK-KULTUR

desuden har Bladet bragt mindre Artikler, i~lusikbreve fra Provinsen, Kritik, den fl,ste Rubrik 2NIusik og Musikliv, Besvarelser af '"",NIusikspørgsmaal. osv.

»Dansk ~,lusiktidsskrift« udgives som i~ledlemsblad af »Unge Tonekunstneres Selskab«. Bladet udkommer med et Hæfte om ~21aaneden, ~laanederne Juli o.,,, August undtagen, ialt 10 Hæfter aarlig. For andre end ~,ledlemmer af U. T. S. og* N..~,1. koster Bladet pr. Aargang Kr. 7,50, Enkeltnumre Kr. 1,00. Aargangen løber fra Januar til December, og kun fuldstændigt Aarsabonnement modtages. Abonnement kan tegnes i Boghandelen eller -,,ed direkte Henvendelse til Redaktionen:. .~,Ialmøgade 3, 4. København ø. øbro 2568 x.

Gunnar Heerup.
mag. art. Redaktør af »Dansk Nlusiktidsskrift«.