Musikspørgsmål

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 142-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKSPøRGSMÅL

Bladet vil under denne rubrik søge at besvare ethvert praktisk eller teoretisk spørgsmål af mere almen interesse vedrørende musik.

3. a) Hvorledes forholder man sig, når man vil søge uddannelse til organist?

Ib) Hvilke er fordringerne ved organisteksamen?

c) Hvilke er fordringerne ved »musikpædagogisk forening«s optagelsesprøve for en klaver- og orgelspiller?

»Jqde«.

a) I. Man søger optagelse på det kgl. danske musikkonservatorium og følger dets undervisning til organisteksamen, der almindeligvis vil kunne absolveres, efter tre års forløb.

2. Man tager privatundervisning i orgel og teori og udfylder efter at have afsluttet undervisningen et ansøgningsskema, der udleveres på musikkonservatoriet. Denne ansøgning om at måtte indstille sig til eksamen påtegnes, af ens lærer og indleveres til musikkonservatoriet, der afgør om ansøgningen kan tages til følge. Det er derfor at anbefale, at tage undervisningen hos en organist, der selv har taget konservatoriets organisteksamen, eller hos en anden anerkendt organist. Organisteksamen for privatister afholdes hvert år i juni måned på det kgl. danske musikkonservatorium.

b) Konservatoriets organist eksamen falder i to dele, for hvilke der gælder følgende regler:

A. Teoretisk prøve.

Prøven aflægges på konservatoriet fordel', på 2 dage (den ene til opgaverne i harmonisering og modulation, den anden til opgaven i kontrapunkt). Opgaverne er følgende og skal med undtagelse af instrumentalfugaen være egnede til kirkeligt brug:

a) 4-stemmig harmonisering af 2 op

givne melodier:

1) en melodi i udpræget koralstil.

(der gives 2 melodier at vælge B.

imellem; den ene i kirketonart, den anden i dur eller moll).

2) en melodi af friere rytmisk
karakter.

b) en 4-stemmi.I periodisk opbygget
modulation (fx. én periode i ud-

gangstonarten, én modulationspe

riode og én afslutningsperiode i

den ny tonart).

kontrapunktisk opgave: Efter eget valg:

1) blandede arters kontrapunkt (4-stemmig sats = en opgiven cantus firmus i hele noder, de øvrige stemmer hver i 2., 3. og 4. art).

2) en 3- eller 4-stemmill vokalfuga. med opgivet tema.

en 3- eller 4-stemmig instrumentalfuga med opgivet tema.

4) en vokalfuga. i kirketonart med
opgivet tema.

'NB - Samtlige fugaer skal udarbejdes med 3 gennemføringer (den sidste event. tætførinl).

Der tages ved bedømmelsen ikke hensyn til vedlagte kompositioner.

Praktisk prøve ved orglet. (Eksaminandens lærer maa ikke medvirke ved registreringen etc.).

a) koralspil = forspil til koral I,

1) 1. vers af koral I (udføres med obligat pedal og med de 3 overstemmer paa 1 manual).

2) 2. vers af samme koral (udført som »melodispil« (obligat pedal, de to mellemstemmer på 1 manual, melodien paa et andet og understemmen i pedalet).

mellemspil (modulation) til koral IL

4) koral 11 (2 vers, udføres som
koralen under punkt 1).

5) mellemspil (modulation) til

b) en lettere koralmelodi, der først gennemspilles, hvorefter den transponeres et diatonisk halv

eller heltonetrin (udføres paa 1 manual og uden pedal).

C) improvisation i en opgiven takt- og tonart.

d) foredrag af en orgelkomposition, gennem hvilken eksaminanden kan vise sin tekniske duelighed.

NB. koralmelodierne opgives efter Ber.ggreens, Barnekows og Bielefeldts melodibøger samt fra og med 1928 »dansk kirkesang« (Thomas Laub).

Organisteksamt!n. kan tages med følgende hovedkarakterer:

bestået.

bestået med anerkendelse. bestået med særlig anerkendelse. Der gives særskilte karakterer i følgende 3 fag:

teori, kirkespil, kunstspil.

For at opnå hovedkarakteren »bestået« kræves følgende minimumskarakterer:

teori g. kirkespil mg : . kunstspil g+.

For at bestå med anerkendelse kræves henholdsvis karaktererne: mg, mg+, m.,,; for at få »særlig anerkendelse«:

ug-.* I ug mg+.

(Ovennævnte minimumskarakterer i teori, kirkespil og kunstspil er absolute krav. En lavere karakter i et af fagene kan altså ikke opvejes af en højere i et af de andre 2 fag).

c) »Musikpædagogisk forening« har ingen fagprøve for orgel. For klaver som hovedfag er udarbejdet ny regler, der første gang får gyldighed ved fagprøven i maj 1930, disse regler er do-l, endnu ikke endeligt formuleret, hvorfor de ikke vil kunne offentliggøres. De første par år vil man imidlertid kunne gå op til fagprøven efter de ældre bestemmelser, efter hvilke der kræves:

I. udførelse af: a) et klassisk musikstykke. b) to etuder (af Czerny, Clementi eller Cramer), der fortrinsvis indeholder skalaer, brudte akkorder eller oktaver. C) en invention, et præludium eller fuga af J. S. Bach.

I I. a) et givet musikstykke forsynes med nøjagtige pedaltegn. b) eksamination i ornamentik. III. elevpræsentation (to elever). a) udførelse af forud indøvede klaverstykker. b) lærerens eksamination i skalaer, treklange samt nøgler.

Obligatoriske bifag:

I. musikteori.
eksamination i: 1. intervallære, 2.
harmonilære (tre-, fir- og fem-
klange, regler for stemmeføring,
slutningskadencer, kendskab til (le
vigtigste modulationsmidler), 3. elementær formlære og 4. de mest
brugte fremmedord.

11. musikhistorie.
Hortense Panum: musikhistorien i
kortfattet fremstilling.