Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB«
I Erkendelse af Samarbejdets Nødvendighed er U. T. S. dannet, og Foreningen

I -I

har gennem sin snart 10-aarige Virksomhed fastslaaet sin Eksistensberettigelse. Samarbejdets Betydning ligger for det enkelte Medlem i den kunstneriske Berigelse ved en gensidig Paavirkning. Udadtil er det Samarbejdets Formaal gennem et -stadigt planmæssigt Arbejde at vække ""Musikinteressen i stedse videre Kredse. At Kravet til Musik ikke er et kunstigt og opstyltet Forlangende, er alle alvorligt arbejdende Musikeres Tro. At vække dette Behov, øre det bevidst, ved som Med'lem af U. T. S. eller N. ',NI. at støtte dette Arbejde er enhver Musikinteresserets og i særlig Grad enhver Musikers Pligt, saa sandt som et i Folket levende musikalsle Behov er Forudsætningen for Musikerens Eksistens ikke blot i materiel, men i ideel Forstand.

Som ydende gennem sine Koncerter henleder U. T. S. Opmærksomheden paa unge skabende eller udøvende Talenter ved at lade disse faa Plads paa Programmerne, det fremdrager ufortjent glemte eller sjældent, spillede Musikværker fra alle Tider og opfører ny, ukendte Værker. Derved ikke blot orienteres Tilhørerne, men Omraadet for deres musikalske Forstaaelse udvides, og selve Forstaaelsen -iiddybes.

Det er selvsagt af største Betydning, at der sker en aktiv Samling om Løsningen af disse Oplaver. I Forstaaelse heraf er Samarbejdet med »Ny 'Musik« og »Dansk Koncertforening« indledet, og det er vort Haab, at dansk Musikliv derved rnaa vinde i Kraft o... Styrke.

Aksel Agerby.