Dut generalforsamling

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 01 - side 24-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DUT GENERALFORSAMLING

Mandag den 28. september 1964

L Formanden byder velkommen og giver ordet til 1rs. Steffen Heering som generalforsamlingens dirigent.

Lrs. Steffen Heering fastslår, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og giver ordet til formanden. Bestyrelsens beretning for sæsonen 1963-64.

Formandens beretning godkendes.

2. Da kassereren Mogens Winkel Holm er forhindret i at møde, forelægger revisor Petersen hos statsautoriseret revisor H. C. Steen Hansen det reviderede regnskab.

Eskild Rask Nielsen takker formanden, fordi han påny stiller sit formandshonorar til disposition for koncertfonden.

Flemming Weis spørger, om DUT bruger af koncertfonden. Formanden udtaler, at man lader den vokse.

Erik Krøll spørger, om DM behøver at give underskud og anbefaler en abonnent-kampagne inden for amatørmusikerne og stiller tillige redaktionen af DM det forslag at overlade 2 sider til Dansk Amatørorkestres Samvirke i bladet. Formanden svarer, at bestyrelsen gerne vil tage forslaget op; han tror dog, at tidsskriftet altid vil komme til at give underskud.

Gregers Dirckinkck-Holmfeld forklarer, at DM nr. 4, som er et ISCM-nummer, på grund af de mange annoncer, der er tegnet til dette nummer, har givet overskud og derfor vil rette DM's regnskab op.

Regnskabet godkendes under meddelelse af decharge til bestyrelsen.

3. Forslag fra medlemmerne. - Intet at forhandle.

4. Valg af bestyrelse. Formanden forklarer ind-vælgelsen af 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som et ønske om at forny og forynge DUT's bestyrelse.

Ib Nørholm og Richard Dahl Eriksen er på omvalg. Begge er villige til genvalg. Ib Nørholm gen-vælges.

Vagn Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Desuden ønsker Vagn Kappel at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Henning Christiansen, Gregers Dirckinck-Holmfeld og Bent Lylloff til de ledige pladser. De pågældende vælges.

Eyvind Rafn spørger, hvorfor man ikke kan opstille forslag til bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Hertil svarer 1rs. Steffen Heering, at DUT's love er formuleret således, at medlemmerne skal indsende forslag til generalforsamlingen inden den 15. juli i det pågældende år. Dette har man fundet hensigtsmæssig, fordi normalt kun en ringe del af medlemmerne giver møde på generalforsamlingen.

5. Valg af 3 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår Richard Dahl Eriksen, Finn Savery og Jens Wilhelm Pedersen. De pågældende vælges.

6. Valg af revisor.

Statsautoriseret revisor H. C. Steen Hansen gen-vælges.

7. Eventuelt.

Jolanda Rodio rejser spørgsmålet, hvorfor værker af unge komponister sjældent bliver opført mere end én gang. Formanden svarer, at det netop er DUT's ønske at skaffe flere opførelser af samme værk; at linien bliver fulgt, kan man læse af DUT's årsberetning.

Generalforsamlingen hævet.

• Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K. Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Lavará Friis holm. Telf. 89 01 01.

Teaterfelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. ISIS.20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Årgang 40/1965, nr. 01