uden titel

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 01 - side 25-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Mp Fs medlemmer indbydes til at deltage i en

KURSUSRÆKKE I MARTS

Det kgl. danske Musikkonservatorium,

H. C. Andersens Boulevard, 36, V.

Viceskoleinspektør Henning Krogsholm, Lyngby

En musikskole tilrettelægges Lørdag den 6. marts kl. 15

• Adjunkt Jørgen Due, Birkerød

Musikskolen arbejder Lørdag den 13. marts kl. 15

statsprøvet musikpædagog Anne-Karin Høgenhaven

Musikalsk børnehave

Arbejdsstof og praksis Lørdag den 20. marts kl. 15 og Lørdag den 27. marts kl. 15

Mp Fs ordinære generalforsamling

afholdes tirsdag den 23. februar kl. 20

på N. Zahles Seminarium

Dagsorden er udsendt i »Musikpædagogen« nr. 1

I samarbejde med andre musikpædagogiske foreninger indbyder Mp F til møde om MUSIKOPDRAGELSEN l UNGARN

Tirsdag den 23. marts kl. 20 N. Zahles Seminarium, Nørrevoldgade 5, K.

I oktober 1964 rejste en dansk musikdelegation på officielt studiebesøg til Ungarn for at studere musikpædagogikkens udvikling dér. Delegationen bestod af kontorchef Erik Tjalve og fuldmægtig J. Harder Rasmussen fra ministeriet for kulturelle anliggender, endvidere af skoledirektør N. P. Andersen, Esbjerg, seminarierektor Tage Kampmann, Hellerup, sanginspektør Ejnar Boesen, Kbh., sanginspektør Gunnar Heerup, København, musikpædagog Klari Fredborg, Kolding, skoleinspektør Jørgen Haahr, København, komponisten Poul Rovsing Olsen, København, og lektor Henning Bro Rasmussen, København.

På mødet vil medlemmer af delegationen, herimellem Gunnar Heerup og Henning Bro Rasmussen, berette om det ungarske musiklivs vilkår, særlig med henblik på skolemusikken. Delegationen hjembringer nodemateriale, båndindspilninger af skolemusikundervisning samt grammofonplader. Materialet vil blive benyttet ved mødet.

I juli 1964 deltog en gruppe danske musikpædagoger i ISMEs musikpædagogiske kongres i Budapest. På mødet vil Jolanda Rod'w berette om indtryk fra kongressen og fortælle om uddannelsen af professionelle musikere i Ungarn.

Pædagogkursus med Hans Leygraf

Musikpædagogisk Forening havde opfordret pianisten Hans Leygraf til i løbet af to dage, ialt 5-6 timer, at holde et kursus med emnet »Indstuderingsteknik«, derunder teknisk og musikalsk instruktion.

Leygraf forstod at disponere på en sådan måde, med så megen klarhed og koncentration, at det lykkedes ham at formidle et fyldigt indtryk af sin undervisnings specielle målsætning og metodik.

Det centrale punkt, som blev behandlet, var, hvordan elever kan opdrages til at yde en arbejdsindsats, som kan give et maksimalt resultat, og hvordan en sådan arbejdsmetode bør tilrettelægges. Det er selvfølgelig af vital interesse for alle pædagoger at sikre sig, at tiden mellem undervisningslektionerne af eleverne udnyttes på den bedste måde.

L. gjorde opmærksom på de største forsyndelser, der begås ved øvningen:

eleven øver slet ikke, men spiller bare,

eleven øver for hurtigt,

der øves mekanisk, uden klar forestilling om det, der skal opnås,

eleven øver upraktisk, urationelt.

L. demonstrerede på to forskellige måder:

1) L. gennemgik stykket med en elev udfra dennes præstation og førte gennem koncise spørgsmål og anvisninger eleven til forståelse af netop de specielle svagheder, som har været upåagtet eller mangelfuldt indstuderet i musikalsk eller teknisk henseende, og angav den rette vej til øvning.

2) L. sad selv ved klaveret og gennemgik værket ved at klarlægge strukturens forskellige dele og deres karakteristika m. h. t. tonalitet, harmonik, melodik og rytme - alt det der skaber kontrasterende elementer og forudsætninger for teknisk manuelle overvejel-

ser - og stillede disse dele i relation til hinanden. Det pågældende værks specielle udformning, den plausible virkeliggørelse af det, der står i noderne, var udgangspunktet for samtlige betragtninger. Der blev gennemarbejdet værker af Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy og Schönberg.

I et resumé opstillede Leygraf de punkter, som må betegnes som ideelle for et indstu-deringsarbejde, og som for så vidt kan være gyldige for al musikalsk indstudering, som magister Bro Rasmussen i sin takketale rigtigt bemærkede.

Forberedelsen til tilegnelsen og indstuderingen af et værk bør ske uden instrument, idet man bør optræne færdigheden i ved læsning at kunne gøre en gestaltningsanalyse og derved komme til erkendelse af de væsentlige og karakteristiske, de spændingsskabende faktorer i værket og stille dem i relation til hinanden. Man bør læse et stykke, se på noderne, ligesom man betragter et billede, og med det vundne overblik over dets musikalske indhold bør man forbinde en forestilling om strukturens virkeliggørelse gennem valg af tempo og dets forandringer, klangstyrken og dens forandringer, frasering og artikulation.

Dernæst fulgte en detailleret redegørelse for udformningen ved klaveret og den tekniske virkeliggørelse, til hvilken Leygraf formulerede yderst værdifulde øveanvisninger og opstillede nogle principper for vejledning af elever med henblik på klaverteknik.

Det siger sig selv, at disse betragtninger ikke blot har betydning for et videregående studium på det højeste plan, men at de er en målsætning, som også i det små kan tilpasses og tilstræbes. Derfor var disse to foredrag en uforlignelig inspirationskilde for alle der lyttede. Vi vil gerne takke bestyrelsen for initiativet. Ilse Meyer.

Om Mp Fs Tivoli-koncert til september

Praktiske oplysninger

* Søndag den 12. september skal der være Mp F-elevkoncert i Tivolis koncertsal.

* Medlemmer, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 13. april (inden påske) til Mp Fs kontor meddele elevens navn og alder, opgavens fuldstændige titel og varighed. Solopræstationer bør ikke vare over 5 minutter.

* De tilmeldte elever tilsiges til en censur i april.

* Medlemmer fra provinsen, som gerne vil sende elever til koncerten, kan indsende en god båndindspilning af de indstillede elevers til koncerten anmeldte præstationer. Vi skal anmode om, at båndindspilningen sker på hastigheden 19 cm pr. sek. Båndet returneres efter aflytningen.

Yderligere bemærkninger

»For de statsprøvede musikpædagoger er deres årlige elevkoncert i Tivolis koncertsal på sæsonens sidste dag naturligvis af uvurderlig, reklamemæssig betydning som optakt til vinterens undervisning«, skrev H. V. i »Aktuelt« efter Mp Fs Tivoli-koncert i fjor.

Selv om bemærkningen, når den fremkommer i et alment dagblad, nok har en spids undertone, er den dog rigtig. Tivoli-koncerten er af stor betydning for Mp Fs medlemmer som reklamemiddel. Hertil kommer, at medlemmernes elever får en glimrende chance for tribuneoptræden, som er en spændende oplevelse og for nogle et betydningsfuldt led i en musikalsk udvikling - under alle omstændigheder en ting, som virker stimulerende på musikundervisningen.

Arrangementet af disse elevkoncerter er imidlertid ikke uden problemer. Hvert år melder der sig hos arrangørerne de samme betænkeligheder: kommer der tilstrækkeligt med elevtilmeldelser? Kan man af de tilmeldte stille en koncert på benene, som vil have interesse for et mere eller mindre tilfældigt Tivoli-publikum en sensommersøndags-eftermiddag? Er der gode børneelever imellem? Er der tilstrækkelige muligheder for afveksling? Er der nogle virkelig dygtige elever imellem?

Det er vigtigt at præcisere, at der ikke er tale om, at eleverne skal møde med koncert-

præstationer; foruden en sobert spillet eller sunget opgave må præstationen bære præg af talent, således at præstationen interesserer. Uden dette kan man ikke holde publikum fangen i så lang tid.

De senere års Tivoli-koncerter har lidt under mangel på elever i visse aldersklasser, først og fremmest de udprægede børneelever. Hertil kommer, at det har skortet på elever med violin, cello, blæseinstrumenter og på sammenspilsgrupper, f. eks. klavertrioer eller tilsvarende kammermusikgrupper.

Skal Tivoli-koncerterne videreføres, må pædagogerne interessere sig for dem, og indstille de af deres elever, som er egnede, selv om opgaverne skal være færdigindstuderede inden censuren, og selv om de risikerer, at eleverne ikke antages til koncerten.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det at en elev ikke antages ikke i sig selv betyder, at den pågældende elevs præstationer var uantagelige, men lige så vel kan betyde, at der på koncertprogrammet ikke var plads til den pågældende elevs præstationer. Tivolikoncerten kan ikke i effektiv synge- og spilletid tage mere end ca. 60 minutter. Derfor har koncertkomiteen i mangfoldige tilfælde set sig nødsaget til at vrage gode præstationer, som blev til overs, når et interessant og afvekslende 60-minutter-program af de tilmeldte elever var stillet op.

ALTSÅ:

* kom frem med de dygtige elever, både børnene og de unge, både de dygtige begyndere og de erfarne viderekomne;

* vis forståelse over for vanskelighederne i forbindelse med Tivoli-koncertens tilrettelæggelse. Koncerten skal være afvekslende og levende;

* vær præcis med tilmeldingen. Tilmeldinger der fremkommer efter tilmeldelsesfristens udløb, kan ikke tages med; prøv derfor i tide at arrangere de sammenspils-grupper, som er meget velkomne ved Tivoli-koncerten.

p. b. v.

Henning Bro Rasmussen.

NMPUs TIDSSKRIFTSABONNEMENT

kan bestilles ved indbetaling af abonnements-afgiften kr. 12,- til

NMPUs TIDSSKRIFTSABONNEMENT Puggårdsgade 13, København V. Giro nr. 135 008.