Selskabet for Rytmik og Afspænding indbyder Mp Fs medlemmer

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 02 - side 53-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Selskabet for Rytmik og Afspænding indbyder Mp Fs medlemmer

Selskabet for Rytmik og Afspænding afholder - i anledning af 100-året for Emil Jacques-Dalcroze's fødsel - 4 kursusaftener på Det kgl. danske Musikkonservatorium i dagene 30. og 31. marts, 5. april og 6. april kl. 20. Til de to første aftener har man engageret fru Gisela Jaeneke, docent ved Hochschule für Musik, Detmoldt. Fru Jaeneke er leder af oper a-af delingen og rytmik-uddannelsen dér, selv komponist og instruktrice, og en fremragende improvisator. Hun vil tale om: rytmik, bevægelse og improvisation, belyst ved eksempler. Den 5. april vil professor Karl Heinz Taubert, Hochschule für Musik, Berlin, lede en danseaften med gamle suitedanse, hvor deltagerne selv danser med, og den 6. april vil professor Taubert tale om: Dalcroze's betydning for musikundervisningen, ligeledes belyst ved eksempler.

Indtegning kan ske skriftligt til sekretæren, fru Elisabeth Lunn, Olesvej 4, Virum. Priserne for deltagelse er: 15 kr. for de to første aftener, 7,50 + 7,50 kr. for de to sidste, dog således at man får alle 4 aftener for 25 kr. Betaling kan ske på fru Lunns giro nr. 817 71 (kun på giro) eller om aftenen kl. 19,30. Til danseaftenen bedes lette sko medbragt.

Mp F i marts

Mp F's medlemmer indbydes til at deltage i en

KURSUSRÆKKE

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, V Lørdag den 20. og lørdag den 27. marts kl. 15

statsprøvet musikpædagog Anne-Karin Hogenhaven

MUSIKALSK BØRNEHAVE Arbejdsstof og praksis

I samarbejde med de musikpædagogiske foreninger, der er sluttet sammen i NMPUs danske samarbejdskomité indbyder Mp F til møde om

MUSIKOPDRAGELSEN l UNGARN

Mødet er flyttet til -«—

N.B.

Tirsdag den 30. marts kl. 20

N. Zahles Seminarium,

Nye statsprøvede musikpædagoger i 1964

Klarer: Birthe Brinckmeyer Olsen

Grete Mackeprang Bodil Hall Johan Søndergaard Erling Tolbøll Mouritsen Inger Elise Christensen Ellen Fromholt Eigil Svane Boje Marstal

Violin: Annelise Uhlemann

Gunnar Kjartansson

Basun: Ole Engler

Korledelse og horelære ved folkemusikskoler: Erling Egeskjold

Horelære: Inge Timmermann

Inge-Lise Elkjær Svendsen

Steen Pedersen

Birgit Nielsen

Claus Jørgensen (udmærkelse)

Morten Topp

Cello: Per Jørgen Boesen

Blokflojte: Karen Bækbøl

Anita Bodil Christgau

Musikteori og musikhistorie:

Børge Kohrgaard Pehrson

NMPU KONTAKT

Hvert 3. år stævner nordiske musikpædagoger til kongresser i de nordiske hovedstæder. I årene mellem kongresserne er trådene mellem de nordiske musikpædagoger nok så svage, en mangel, som NMPUs styrelse gennem årene har ofret mange drøftelser på at finde en vej ud af, i erkendelse af at de nordiske musikpædagoger har behov for en stadig kontakt over landegrænserne.

En vej er nu fundet i det NMPU-TIDS-SKRIFTSABONNEMENT, som er sat i gang her i 1965. NMPUs TIDSSKRIFTSABON-NEMENT omfatter årligt et eksemplar af Det svenske Musik-kultur, Norsk Musikktidsskrift og det finske Rondo,

som hver især - ligesom Dansk Musiktidsskrift - vil udsende et specielt nordisk nummer af særlig interesse for musikpædagoger. N r. 1. Musik-kultur

Det første nummer i abonnementet er det svenske tidsskrift, som i februar har udsendt sit nordiske nummer med følgende indhold:

1) »Finlandia, op. 26« - analyse af Sibelius' tonedigtning af Matti Paasilehto.

2) »Nye toner i musikundervisningen« af Bengt Johnsson.

3) »Nogle reflektioner om Pavser« af Siri Bjerke-Arntzen.

4) Billeder og tekst omkring Nordens fire komponist jubilæer i 1965, nemlig Sibelius og Carl Nielsen 100 år, Kjerulf 150 år og Gösta Nystroem 75 år.

Desuden er der i det nordiske nummer reportage fra Wiener-seminariet i kunst- og musikhistorie af Tore Lewander, referat fra den svenske skoleuge og det nye skolefag kunst- og musikhistorie, en omtale af en svensk verdenspremière samt mange bog- og musikanmeldelser.

Nr. 2. Norsk Musikktidsskrift

Det andet nummer i abonnementet kommer til maj. Det bliver et særeksemplar af Norsk Musikktidsskrift med følgende artikler: Veikko Helasvuo: Erik Bergman och Joonas

Kokkonen.

Trygve Fischer: Harmonien (Bergen) 100 år. Hanna-Marie Salvesen Weydahl: Paul Dukas Reimar Riefling: Klaverstudium på et höyere plan - Spillemetoden kontra lesemetoden. Henning Bro Rasmussen: Den musikpædagogiske uddannelse i Danmark. Herudover artikler af Mildred Selmer, Conrad Baden, Öystein Gaukstad o. a.

Abonnement: kr. 12,- til giro 135 008.

Legater

Le gatans øgninger sendes til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggârdsgade 13, Kbh. V.

Mp Fs hjælpe j ond

Fondets formål er at yde økonomisk hjælp og støtte

til Musikpædagogisk Forenings aktive medlemmer,

der som følge af sygdom, høj alder, uforskyldt ar-

bejdsudygtighed eller lignende har økonomisk hjælp

behov.

Legater af hjælpefondens midler kan søges året rundt. Intet særligt skema.

Mp Fs medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200,- til kr. 400,- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer. Disse skal have været medlemmer af Mp F i mindst 7 år. Legatet kan oppe-bæres i indtil 5 år.

Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret inden 15. april. Intet særligt skema.

Musikpædagog, frk. Augusta Jurgensens mindelegat, stiftet af frkn. Anna og Astrid Jiir-gensen.

Døtre af legatstifternes kusiner og fætre samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F kan efter ansøgning modtage legatportioner, navnlig til rekreationsophold.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor. Legatet søges inden 15. april.

Gudda Behrends legat uddeles ikke i år.

Mp Fs elevlegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Legatet kan søges af elever i violin, bratsch, cello og klaver. Eleverne skal være fyldt 8 ar, men kan ikke modtage legatet efter at de er fyldt 21 år. Kun de medlemmer af Mp F, der har taget den fuldstændige fagprøve og som har været medlemmer af foreningen mindst ét år, kan undervise legatnyden-de elever.

Den legatansøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af indeværende sæson. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor. Legatet søges inden 15. april.

Legat

Fabrikant, cand. pharm. Andreas Morup-Petersen og hustru Marie Morup-Petersen, jodt Sonne-Hansens mindelegat for svagelige og rekonvalescenter.

I legatets fundats står der blandt andet følgende:

Legatportionerne, der godt kan tildeles samme person flere gange, skal være på mindst 500 kr., men hvis prisforholdene ændres væsentlig, kan legatbestyrelsen ændre legatportionernes størrelse.

Legatet uddeles 2 gange årligt og tildeles efter ansøgning personer af nedennævnte 3 kategorier, for så vidt det ved lægeattest dokumentes, at vedkommende trænger til rekreation, samt at vedkommende efter legatbestyrelsens skøn må anses for mindrebemidlet.

a.........

b. Kvindelige slægtninge af fabrikant Andreas Mørup-Petersen og hustru eller ugifte privai-lærerinder. Ved privatlærerinder forstås personer, hvis egentlige livsgerninger har været lærerindevirksomhed, herunder undervisning i musik eller sprog, og som enten er eller har været ansat ved privatskoler eller er eller har været beskæftiget for egen regning med undervisning af privatpersoner.

c.........

Ansøgere, der mener at opfylde betingelserne for at få legatet, kan henvende sig til landsretssagfører E. Morup-Petersen, Reventlows-gade 30, Kbh. V.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag). Puggârdsgade 13, København V, telf. BYen 4021. Postgiro 26284.

Formand: Henning Bro Rasmussen. Næstformand: Harald Bjerg Emborg. Sekretær: Chr. Fr. Biilmann-Petersen. Kasserer: Margit Raae. — Ruth Savery Trojaborg, Friedrich Gürtler. — Else Scholer Aagaard.

ÅRHUS: Alma Jorgensen. ODENSE: Inger Alsîed.

NMPU-TIDSSKRIFTSABONNEMENT Puggârdsgade 13, Kbh. V. - Postgiro 135 008.

Ansvarshavende redaktør for Musikpædagogen: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 40/1965, nr. 02