Musikpædagogen

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 03 - side 87-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mp F indbyder til MEDLEMSMØDE l ODENSE

mandag den 26. april kl. 20

Det fynske Musikkonservatorium, Kronprinsensgade 19

Foredrag og diskussion med

viceskoleinspektør Henning Krogs holm

om

Den frivillige instrumentalundervisning

i skolerne

Fri adgang for alle interesserede

DANMARKS HØRELÆRE-FORENINGS

FORARSSTÆVNE

i Store Bededags ferien

Sommersted Ungdomsskole/ Sønderjylland

PROGRAM

1. Rytmikmetodik for børn

2. Elementært sammenspil i sangtimen

3. Korinstruktion og korsang

4. Musikkundskab for børn

5. Hørelæren og den moderne musik

Stævneprogram med tilmeldelsesformular fås ved henvendelse til statsprøvet musikpædagog Gudrun Eis in g, Paludan Müllersvej l4, Kbh.V, tlf. VE 5006 (kl. 12-13)

ORFF-INSTITUTTET

ved AKADEMIE MOZARTEUM l SALZBURG

afholder

SOMMERKURSUS

1.-15. juli 1965

over emnet

Elementær Musik-09 Bevægelsesopdragelse

Kurset gives under ledelse af Prof. Dr. h. c Carl Orff Prof. Wilhelm Keller Dr. Hermann Regner

Undervisningsfagene er:

Schulwerk-Ensemblespil

(instrumentalt og vokalt) Improvisation

Rytmiske- og melodiske øvelser Talekorsøvelser Elementære satser Blokfløjtespil

Opførelse af gammel musik Bevægelsesteknik og -improvisation Elementære spille- og danseformer

Prospekt med detaillerede oplysninger fås ved henvendelse til Musikpædagogisk Forening.

Martskurserne

Gennem de fire »lørdagsforedrag« i marts måned har de studerende ved konservatoriets musikpædagogiske uddannelse og Mp Fs medlemmer samt andre interesserede haft lejlighed til at stifte bekendtskab med to stærkt tiltagende grene inden for musikopdragelsen i Danmark: den frivillige musikundervisning »efter skoletid« og den musikalske børnehave.

Viceskoleinspektør Henning Krogsholm, Lyngby, gjorde den 6. marts rede for det pioner arbejde, der har ført til den stærkt udbyggede musikundervisning i Lyngby-Tårbæk Kommunes Skolevæsen, siden ønsket om instrumentalundervisning i 1950 blev fremsat af en enkelt elev, og lørdag den 13. marts redegjorde adjunkt Jørgen Due, Birkerød, for, hvad der tilsvarende var sket her. Gennem disse to foredrag fik deltagerne et glimrende indblik ikke blot i musikskolernes pædagogiske arbejde, men tillige i det komplicerede administrative arbejde samt sagens fremtidsperspektiver.

Statspr. musikpædagog Anne-Karin Hø-genhaven tog sig af seriens anden halvdel. Gennem to foredrag (d. 20 og d. 27. marts) blev emnet Musikalsk børnehave levende belyst både teoretisk og praktisk, og det fremgik især tydeligt, hvor meget en rig musikalsk fantasi i dette arbejde betyder.

På begge felter blev målsætningen, musikkens og samarbejdets opdragende betydning stærkt betonet.

Måtte dette pionerarbejde, der gøres og allerede er gjort, blive fulgt op, hvor der er muligheder for det. Og er mulighederne der ikke, bør de skabes. Den øgede kursusvirksomhed, der i den senere tid er skabt grundlag for i provinsen, må kunne give de stedlige sang-musiklærere landet over mod til at starte og derigennem skabe et uomgængeligt behov for Mp F-samarbejde i de ellers »Mp F-fattige« egne.

Erling Mouritsen.

MUSIKPÆDAGOGEN NR. 5

med årsberetning og generalforsamlingsrefe-rat udsendes sidst i april.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag) Puggaardsgade 13, København V. Telefon BYen 4021

Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.