Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 06 - side 201-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKKALENDER

Et memento.

Allerede for år tilbage, i min studietid, undrede det mig, at vor nationale tonekunst var så dårligt overleveret. Der fandtes nok udgaver, men det drejede sig væsentligt om gamle tryk, smukke med nogle trykfejl, nyere tryk, mindre pæne med masser af trykfejl. Samlet-udgaver af en enkelt komponist fandtes ikke. Heises romancer og Lange-Mullers forelå nok i samlede udgaver. Årene er gået. De to nævnte komponisters sangsamlinger er totalt udsolgte, de genoptrykkes ikke, og antikvarisk er de yderst vanskelige at fremskaffe. For nogen tid siden udgik der et rundspørge til Musikpædagogisk Forenings medlemmer om, hvorvidt der var interesse for en romanceantologi. Det ville jo være ganske rart med et optryk af de kendteste romancer; det ville være nemt og billigt, og det kunne måske være temmelig indbringende for det pågældende forlag! Man ville vel nok glæde sig over at se de samme satstyper, de samme trykfejl i nodesåvel som digtteksten! Men sådan skal sagen i hvert fald ikke gribes an.

For nogle år siden startede man i Sverige serien Monumenta Musicae Svecicae. En stort anlagt monumentaludgave på moderne musikforsknings kritiske baggrund. Berwalds samlede værker skal udkomme, man har etableret kontakt med

det verdensomspændende tyske forlag Bärenreiter, »Denkmälernes« forlag par excellence. Det er på høje tid, at vi også får en Monumenta Musicae Danicae-serie. Man kunne passende tænke sig en ny samlet udgave af Heises romancer, ikke et optryk, men en nyre vi deret urtekstudgave på baggrund af manuskripter og skitser; udgaven skal være kronologisk, og de danske tekster skal oversættes til tysk og engelsk. Kort sagt en udgave, der svarer til de krav, man i vore dage stiller, så både musikforskeren, pædagogen og den praktiske musiker kan være tilfredse.

Jeg synes, vor danske romantik er bedre værd, end at smuldre væk i biblioteks-støv og halvgode udgaver, der kun med besvær kan tilvejebringes antikvarisk. Jeg kan nævne, at der findes værker af Weyse, der aldrig har været publiceret, således en yndig lille rondo for fløjte og klaver. -Det gamle Samfunds udgaver havde en stor mission. Da Heise, Barnekow, Win-ding og flere i 1871 startede denne organisation, var det ud fra ønsket om at bevare den danske musiks skatte for efterverdenen. Hvordan har vi videreført disse mænds tanker? Med vor moderne edi-tionsteknik og præcisionsarbejde må vi kunne rejse de danske nationalromantikere det monument, deres kunst har krav på. Det er ikke bare et spørgsmål om økonomi, men simpelthen et krav om at tage et initiativ og starte denne gode sag.

Bengt Johnsson.

DUT-arrangement er i oktober.

Fredag den 22. kl. 20.00 i Thorvaldsens Museum. Norsk Solistkor.

Søndag den 31. kl. 15.00 i Thorvaldsens Museum. Prisma-ensemblet opfører ny sovjetisk og dansk musik. Værker af De-nissov, Grabowsky, Vitalij Gewichsmann, Jens Wilhelm Pedersen og Henning Christiansen.

Teater t ele f on.

DUT's teatertelefon er ændret fra PÅ 3512 til Ø B 5631. Det nye telefonnummer kan kaldes mellem kl. 15.00 og kl. 15.20.

Nye værker.

For fremtiden kan kompositioner indsendes til DUT hele året uden iagttagelse af nogen tidsfrist.

Ny adresse.

Statens Kunstfond er nyttet til: Østergade 24 B, København K. Telf. 11 3601.

Komponiststævne.

På Virum Statsskole afholdes den 18.-20. oktober et komponiststævne for gymnasieelever, hvor et antal nye værker vil blive opført ved tre koncerter, der finder sted den 18. og 20. i statsskolens festsal kl. 20.00 samt den 19. i Virum kirke kl. 20.00.

Berigtigelse.

Som supplement til Knut Wiggen's anmeldelse af Gunnar Berg's »Gaffky's« i DM nr. 5, side 162, vil jeg henlede opmærksomheden på, at pladen er udgivet i samarbejde med SAMFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK, hvilket ikke fremgår af anmeldelsen, samt (hvad der er nok så vigtigt forlæserne) at SAMFUNDET er i gang med at få tegnet hele Gaffky's med udgivelse for øje.

Erling Thorborg.

Det musikalske menneske og musikmennesket.

Seminarielektor Harald Bjerg Emborg redegør i en artikel i DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFTS oktobernummer for en række af de problemer, indpasningen af de musiske fag i folkeskolens undervisning volder. Med forfatterens tilladelse bringer vi en række citater fra artiklen.

»I afsnittet »Huxley« af Soyas »Brudstykker af et mønster« anvender fru Birgit i indædt utålmodighed med sin mand, der er fuldstændig opslugt af musikken, udtrykket »Ham, musikmennesket -!«

»Komponisten og musikeren henvender sig altid til publikum under et pædagogisk, det vil blandt andet sige et socialt og medmenneskeligt ansvar udover det kunstneriske. Dette pædagogiske ansvar er mange skrivende eller spillende musikere tilbøjelige til at overse eller fornægte. «

»To ting skal knæsættes som absolutter: 1) Musikken er en henvendelsesform og som sådan behæftet med pædagogiske relationer og ansvar, og 2) den menneskelige, samfundsmæssige og sociale udvikling er rivende, spændende, foruroligende og altomfattende. Det musikalske felt er med i dette løb.«

»Det må i denne forbindelse forurolige, at vi har formået at oprette vor egen lille sandkasse indenfor det pædagogiske felt - musikpædagogikken. Selv om det klart må erkendes, at musikalsk opdragelse, oplæring, uddannelse er behæftet med særlige og måske særlig store pædagogiske problemer, rummer selve tilstedeværelsen af det enestående og isolerede begreb musikpædagogik en fare for ensidighed, skyklapper, løben på tværs af hovedstrømmen og isolation.«

»Det er givet, at det er muligt at undervise i ihusik på en måde, der intet afslører om, at den har med bevægelse, dramatik eller formning at gøre - og det bliver gjort! ! Og på samme måde er det muligt at undervise i stemmepleje, sang eller klaverspil på en måde, der intet afslører om, at det har med hørelære, rytmik, formlære, stilistik og med meget andet at gøre! !«

»Folkeskolen (skal skabe) områder som orientering i stedet for biologi, naturhistorie, geografi, fysik, kemi og historie - og oplevelses/udtryks f ag eller musiske fag i

stedet for musik (dramatik), formning og gymnastik . . .«

»Tiden er nu inde til, at man afslutter den lange række af skiftende skole- og læreruddannelseslove. Det rivende udviklingsforløb hen mod en afgørende strømkæntring kræver, at en lovgivning på disse områder må ske samtidigt.«

»At musikken er en af de fire komponenter i faggruppen »de musiske fag« anerkendes af nogle med bekymring eller begejstring, debatteres livligt af flere, afvises eller overses af de fleste, og ganske enkelte musikmennesker søger på eksperimenterende vis at orientere sig i denne nye konstellation.«

»Mere end nogen anden må musikmennesket gøre sig klart, at der bør være tale om to på hinanden følgende, væsensforskellige løb: 1) En musikopdragelse som integrerende led i en musisk opdragelse, eventuelt med sangstemmen eller et andet instrument som ledetråd, og 2) en derpå følgende videreført musikopdragelse med musiske relationer, koncentreret om et instrument. . .«

»Det mest iøjnespringende karakteristikum for musikopdragelsen i dag er den overvældende anvendelse af blokfløjten, hvis forholdsvis udtryksløse og i hvert fald spæde, »tynde« tone Bent Lorentzen så træffende har sammenlignet med formningens velspidsede blyant for 25 år siden.«

Britisk Councir s Legater for 1966-67. British Council uddeler igen i år legater for det akademiske år 1966-67 til mænd og kvinder mellem 25 og 35 år, der ønsker at følge et hvilket som helst studium i England. Ansøgere skal have embedseksamen fra Universitet eller lignende institution her i landet.

Yderligere oplysninger om ansøgningsblanketter kan fås ved henvendelse til The British Council, Gutenberghus, Mønter-gade l, København K. (Telf.: 112044). Ansøgninger må være dette kontor i hænde inden den 6. november.

Legatansøgnsnger

(Oktober, se DM nr. 5) NOVEMBER

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelses hjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. H. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 24/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærere og sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henriques' mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer bl. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiks-borggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Professor Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

Muhamed og bjerget. Skønt DUT har kunnet glæde sig over en voksende tilstrømning til sine koncerter, følger det såvel af geografiske grunde som af de forholdsvis små koncertsale, man disponerer over, at man kun har en ringe del af den nye musiks potentielle publikum i tale.

I år er det lykkedes at bryde »københav-neriets« begrænsning: To turneer drager i den kommende sæson ud til provinsgymnasierne, hvor Den danske Kvartet og Prisma-ensemblet vil opføre Bartok, Holm-boe og Boulez samt to værker, der er bestilt hos komponisterne Axel Borup Jørgensen og Svend Nielsen.

I dette initiativ ligger både erkendelsen af den lære, kunstfonddebatten måtte resultere i, og overbevisningen om, at den totale afvisning af den nye musik og dens ideer langt fra dækker den yngre generations stilling til samtidens kunstneriske rørelser. Gennemsnitsalderen hos det publikum, der frekventerer koncerterne med ny misik, vidner klart om den samhørighed, der er mellem ung musik og unge lyttere. Det er derfor glædeligt, at DUT har fået mulighed for at honorere nogle af de krav, denne situation stiller.