Om »Musikpædagogen«

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 06 - side 206-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Om »Musikpædagogen«

Musikpædagogen har for tredje gang i sin 20-årige eksistens skiftet bogtrykker. Siden 14. årgang er bladet blevet trykt på Universaltrykkeriet. Med 14. årgang - det var i 1959 - begyndte forøvrigt Musikpædagogens nære samarbejde med Dansk Musiktidsskrift.

Fra og med september 1965 trykkes Dansk Musiktidsskrift og med den Musikpædagogen på A/S Folkebladets Bogtrykkeri i Ringsted. Bogtrykkerskiftet er sket efter ønske fra Dansk Musiktidsskrift, som med denne ændring håber at vinde fordele for bladet. Lykke til!

Musikpædagogen var gerne forblevet hos bogtrykker Bast på Universaltrykkeriet i Rigensgade, fordi vi der gennem mange års samarbejde havde fået en smidig arbejdsgang og nød stor forståelse for vore problemer af bladteknisk art. Musikpædagogen er jo mestendels et meddelel-sesorgan for medlemmer af Mp F. Musikpædagogen bringer meddelelser om det, der rører sig i vore kredse, og fungerer som kontaktorgan mellem bestyrelsen og medlemmerne. Gennem Musikpædagogen er der udsendt meddelelser om møder, om ledige stillinger, om kurser o.m.a. Mange af de meddelelser, vi har givet, er kommet meget sent til redaktionen, og de er dog i mangfoldige tilfælde kommet med i Musikpædagogens spalter gennem en hurtig aktion på Universaltrykkeriet. Mp F bestyrelse og Musikpædagogens redaktion er Uni vers al trykkeriet meget taknemmelig for den hjælp, der på denne måde er ydet os gennem årene. Der skal siges hjertelig tak i denne afskedsstund.

De fordele, der skulle opnås ved overgangen til det nye trykkeri i Ringsted, skulle bl. a. opnås gennem samlet, præcis aflevering af manuskriptet en månedstid før bladets fremkomst. Manuskript til f. eks. dette oktober-nummer af Musikpædagogen er indleveret 1. september!

Foreløbig skal det siges, at Musikpædagogens redaktion træder ind i det nye samarbejde med oplagthed og god vilje til at få det bedste ud af en ny og uvant situation.

Vi skal nok huske at juble, når også Musikpædagogen og Mp F kan mærke fordelene ved nyordningen.

Tidsskriftssamarbejdet

Dansk Musiktidsskrift udisender denne gang et musikpædagogisk nummer. Den opmærksomme læser vil forlængst have opdaget, at siderne foran næsten udelukkende har relation til musikpædagogiske problemer. Vi her bagude glæder os over den tingenes tilstand, der tillader, at et så udbredt og repræsentativt tidsskrift, som vi er så elskværdige at anse Dansk Musiktidsskrift for at være, vil hellige sig de kroge af musikkens verden, som vi andre til daglig går rundt og tror er verdens egentlige akse.

At dansk musikpædagogik skulle være verdens akse, er nu nok en let overdrivelse. Men der er vel dog kun få, der ønsker, at danske musikpædagoger skulle høre til der ude i periferien, hvor kragerne vender. Så hellere der op, hvor rumkapslerne farer rundt.

Vi ender der, hvor kragerne vender, om vi ikke holder os i kontakt med hinanden og med andre. Kontakten med hinanden og med andre fås gennem deltagelse i møder og samtaler, gennem studier hos hinanden, gennem studiet af bøger og noder og gennem læsning af musiktids skrift er.

Læs foruden Dansk Musiktidsskrift også de øvrige nordiske tidsskrifter! Igennem NMPU's tidsskriftsabonnement giver vi Dem en nem introduktion til flere førende skandinaviske musiktidsskrifter. For abonnementsprisen kr. 12,- modtager De et musikpædagogisk specialnummer af Norsk Musikk Tidsskrift, et musikpædagogisk specialnummer af det svenske Musik-Kultur, samt et svensk-sproget musikpædagogisk specialnummer af det finske Rondo.

NMPU's tidsskriftsabonnement tegnes ved indsendelse af kr. 12,- til:

NMPU's TIDSSKRIFTSABONNEMENT

Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Giro 135008.