Musikkommissionen

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 07 - side 245-246

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musikkommissionen

har afgivet betænkning om musikpædagogisk eksamen og har udtalt sig om forslaget til ny lov om læreruddannelse

Musikkommissionen

har vedtaget den endelige ordlyd af sin længe forberedte og ventede »Betænkning om musikpædagogisk eksamen«. Betænkningen er nu under udgivelse og kan ventes fremme på boghandlerdisken inden længe, således at interesserede kan stifte bekendtskab med kommissionens forslag til nye musikpædagogiske eksaminer.

Herefter forventes ministeriet for kulturelle anliggender at ville udsende en bekendtgørelse om musikpædagogisk eksamen på basis af musikkommissionens betænkning.

Følgen bliver: a) Bekendtgørelsen fra 1940, hvorefter man har taget musikpædagogisk eksamen i 25 år, ophæves; b) Kommissionen for den musikpædagogiske eksamen, som oprettedes i 1940, og som siden da har foranstaltet musikpædagogisk eksamen ved alle landets 5 konservatorier, nedlægges og det overdrages herefter konservatorierne at foranstalte musikpædagogisk eksamen som en konservatorieeksamen; c) Musikpædagogisk eksamen bliver en integrerende del af enhver musikstuderendes konservatorieuddannelse.

Dette er nogle af de ydre og ligesom indholdet i de enkelte musikpædagogiske eksaminer for den fremtidige musikpæda-gogik væsentlige træk, der hænger sammen med udsendelsen af musikkommissionens nye betænkning.

I Musikpædagogen er i sidste nummer gjort rede for det helt nye studium, musiklederuddannelsen, som betænkningen har skabt. Indholdet af de øvrige eksaminer vil blive behandlet i artikler i kommende numre af bladet, ligesom en samlet vurdering af skriftet vil blive gjort til genstand for drøftelse i Dansk Musiktidsskrifts og Musikpædagogens spalter.

Musikkommissionen har også på undervisningsministeriets opfordring drøftet det i maj 1965 fremsatte forslag til lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Om denne lov udtalte musikkommissionen bl. a.:

Efter det foreliggende lovforslag vil den obligatoriske sanglæreruddannelse imidlertid bortfalde, idet den efter forslaget (ubetinget) obligatoriske »undervisning i sang«, jfr. § 8, stk. l, nr. 4, ikke forudsættes tillagt et sådant omfang og indhold, at den vil kunne kvalificere deltagerne til at undervise i faget i skolen. Den obligatoriske sangundervisning er alene tænkt som en støtte for undervisningen i andre fag og som en hjælp for de studerende i deres senere virksomhed som klasselærere. Uddannelsen af kvalificerede sanglærere må således efter lovforslaget hvile udelukkende på den i § 8, stk. l, nr. 5, omhandlede linie-fagsundervisning. At denne undervisning for fagets musiks vedkommende må anses for ringere end den nuværende linieuddannelse, dels fordi den ikke kan baseres på en mere omfattende normaluddannelse, dels fordi eleverne ikke vil kunne vælge faget som eneste liniefag, er i sig selv beklageligt, men i denne sammenhæng mindre væsentligt. Det afgørende er, at undervisningen næppe vil blive fulgt af mere end 10 pct. af de studerende, medens det forventede behov for kvalificerede sanglærere i folkeskolen må ansættes til ca. 20 pct. af det samlede lærerbehov.

Efter musikkommissionens overbevisning vil det foreliggende lovforslag således langt fra kunne sikre folkeskolen den fornødne tilgang af kvalificerede sanglærere, og kommissionen forudser, at det, såfremt lovforslaget gennemføres, vil vise sig praktisk nødvendigt at lade størstedelen af sangtimerne i folkeskolen bestride af fagligt ukvalificerede lærerkræfter. Denne konsekvens af forslaget vil på langt sigt kunne blive katastrofal for den folkelige sang- og musikkultur.

Kommissionen vil principielt foretrække, at folkeskolens sangundervisning udelukkende blev varetaget af lærere med specialfaglig uddannelse i musik, svarende til den nuværende linieuddannelse. I erkendelse af, at en sådan ordning ikke ville kunne gennemføres uden at bryde med lovforslagets grundlæggende principper, skal kommissionen dog indskrænke sig til at foreslå, at der ved en ændring af lovforslaget skabes mulighed for i forlængelse af den obligatoriske sangundervisning i studiets første år og ved siden af den foreslåede linieuddannelse at tilrettelægge en almindelig sanglæreruddannelse, der i sit sigte svarer til den nuværende normaluddannelse i faget. Bestemmelserne herom må udformes således, at denne kan forventes gennemført af mindst en tredjedel af samtlige studerende. En sådan uddannelse vil efter kommissionens skøn kunne gives inden for et samlet timetal på 8 ugentlige timer, fordelt over 2. og 3. semi-narieår, forudsat at der kun gives adgang for elever, der ved en prøve (test) har vist, at de er egnede til denne uddannelse, og forudsat at den afsluttes med en prøve i fagets væsentligste discipliner.

Det tilføjes, at kommissionen forventer at blive taget med på råd ved udarbejdelsen af studieplaner m. v. for fagets sang og musik.-« Henning Rohde.

l Henrik Helsted.

Mp F i Århus

Den 6. oktober afholdtes medlemsmøde på Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Emnet var den nye og udvidede musikpædagogiske uddannelse på konservatoriet, og ca. 40 jyske musikpædagoger havde givet møde.

ESTER BIRCH ledede en Orff-gruppe bestående af pædagogs tuderende, der dels opførte færdigindstuderede satser bl. a. med dans, dels viste fremgangsmåden ved indstuderingen, alt på en tiltalende og overbevisende måde.

Derefter gennemgik JETTE TIKØB pædagoguddannelsen og dens indplacenng i den nye undervisningsordning for konservatorierne. Jette Tikøb omtalte og nogle af de studerende demonstrerede siden principper for logisk indlæring af treklangs- og skalagreb på klaveret samt uddrag af den østrigske klaverpædagog Margit Varro's »Der lebendige Klavierunterricht«.

Sluttelig forespillede ALMA JØRGENSEN en række eksempler fra moderne undervis-ningslitteratur for klaver og præsenterede herunder også det hæfte med moderne dansk undervisningsmusik, der er udkommet på Mp F's foranledning.

Ved det efterfølgende kaffebord var der rig lejlighed til at genopfriske gamle kontakter og skabe nye mellem de jyske kolleger, samt udveksle ideer og erfaringer. — En fortsættelse af denne virksomhed er ikke blot ønskelig, men måske nødvendig netop i disse år, hvor nye tanker på så mange områder dukker frem inden for vort fag.

H.J.

Musikpædagogisk Forening

Kontorv kl. 9-13 (undtagen lørdag)

Puggårdsgade 13, København V.

Telefon B Yen 4021

Postgiro nr. 26284. Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse.

Ansvarshavende redaktør:

Henning Bro Rasmussen.

Den frivillige musikundervisning ved skolerne.

Fra de danske musikpædagogiske foreninger er til undervisningsministeren den 22. september 1965 sendt følgende af Danmarks Hørelæreforening konciperede skrivelse:

»I erkendelse af, at en intensiv musikundervisning af skolebørn har såvel almen opdragende som kulturel og menneskelig udviklende betydning, indbød nedenstående foreninger til et møde på Emdrupborg i København søndag den 18. oktober 1964.

Emnet var den til skolerne knyttede frivillige musikundervisnings stilling i Norge, Sverige og Danmark, og som indledere medvirkede Eigil Nords j o, formand for landslaget Musikk i Skolen, Norge, Yngve Harén, rektor for den kommunale musikskole i Nacka, Sverige og Henning Krogs-hoim, viceskoleinspektør, Kgs. Lyngby, Danmark.

Mødet har åbnet mulighed for en sammenligning af situationen vedrørende den frivillige musikundervisnings kår i de tre lande. Selv om der også i Danmark adskillige steder er opbygget en til offentlige skoler knyttet frivillig musikundervisning, må man konstatere, at Sverige med hensyn til organisation og ordnede ansættelsesvilkår er langt forud for både Norge og Danmark, og at man der opererer med store bevillinger i bevidsthed om nødvendigheden af en stærk kulturel indsats til imødegåelse af påtrængende ungdomsproblemer.

Det er derfor vort håb, at den frivillige musikundervisning, der i Danmark er sat i gang af idealistiske sanglærere og musikpædagoger, i stedse større grad må have både kommunale og statslige myndigheders bevågenhed, at den placeres i tilknytning 'til skolen, og at der åbnes økonomisk mulighed for også at knytte specielt kvalificerede musiklærere til dette arbejde, der er af så stor betydning for højnelsen af musikkulturen i Danmark.« Jørgen Due,

Gymnasieskolernes Musiklærerforening

H. Ravn Jensen, Seminariernes Musiklærerforening.

Per Sørensen, Københavns Kommunes Sanglærerforening

A s mind Gravgaard, Danmarks Sanglærerforening.

Henning Bro Rasmussen, Musikpædagogisk Forening.

Gerda von Bülow, Danmarks Hørelæreforening.