Ernst Krenek i Mp F

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 08 - side 288-288

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ernst Krenek i Mp F

Ernst Krenek havde med titelvalg til šit foredrag: »Überblick über die Entwicklung von Zwölfton zu serieller Musik« den 2. oktober på Det kgl. danske Musikkonservatorium for DUTs og Mp Fs medlemmer skabt større forventninger, end han formåede at indfri. Hans opfattelse af emnet var absolut subjektiv, så meget mere som han udelukkende gjorde rede for sine egne kompositionsproblemer ved overgangen fra dodekafon til seriel skrivemåde. Er han for beskeden til at betitle foredraget »Überblick über meine Entwicklung. . .?-«

Stort set kan hans udvikling dog på det nævnte område siges at være ret typisk for de komponister, der har været stillet over for overgangstidens problemer. Hele den serielle procedure opstilledes med illustrerede talrækker på tavlen, og Krenek viste hvordan det havde været muligt for ham at indordne teksten til kompositionen »Quintina« i det serielle mønster. Denne tekst, som Krenek selv har forfattet, kom i lyrisk form og - gennem seriel strukturering - til at fremstå som en smidig, sindrig og elegant jongleren med ord af forskellig vægt, hver repræsenterende en af de fem vokaler, som citeres i begyndelsen af værket, og, over hvilke det er konstrueret.

Man fik på bånd forspillet - foruden brudstykker fra hans serielle værker — den instrumental-elektrofoniske bestanddel af »Quintina«. Dette var afgjort at yde værket en bjørnetjeneste, idet dette stykke musik kom til at stå for en bedømmelse, som er irrelevant, fordi man kun hørte de to af værkets tre bestanddele.

Ved koncerten på Nationalmuseet dagen efter, hvor PRISMA-gruppen opførte »Quintina«, viste værket sig at fremtræde som en interessant syntese imellem de

vokale, de instrumentale og de elektroniske elementer.

Det bemærkelsesværdige ved mødet med Kreneks serielle frembringelser er imidlertid, at det rytmiske element, trods sin deltagelse i den serielle proces, synes uberørt af den radikale udvikling.Den rytmiske mangfoldighed og fleksibilitet, som kendetegner nogle af serialismens største fortjenester, havde ikke i særlig høj grad beåndet det hørte afsnit af »Quintina«.

Set fra et pædagogisk synspunkt var aftenen givende, idet der blev gjort rede for begreberne på en let forståelig måde, men man skuffedes en smule over ikke at blive konfronteret med nye sider af sagen, en anden måde at se problemerne på og over kun at »måtte« se stilbrydningen i det krenekske perspektiv.

Finn Lykkebo.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag) Puggårdsgade 13, København V. Telefon B Yen 4021 Postgiro nr. 26284.

1966----------------------------------------

21. januar Medlemsmøde i Odense 28. februar Generalforsamling

i København

Medio februar Medlemsmøde i København om musikpædagogerne og skolen

19.-26. august ISME-kongres i Inter-lochen, Michigan, USA

Mp F gæst es i 1966 forventelig af

Daniel H eliden med kurser i København og Århus i elementær musik-opdragelse

Hans Leygraf med kursus i klaverspil Erik Werba med kursus i Liedinterpretation

Hans Bergese med kursus i spil på Orffinstrumentarium

Orff-Schulwerk Information. Ligesom sidste år har Mp F modtaget en tryksag om Orff-Instituttet ved Mozarteum i Salzburg. Interesserede medlemmer kan rekvirere tryksagen til gennemlæsning ved henvendelse til kontoret.

Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.