Minimumshonoraret - en klods om benet?

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 08 - side 285-286

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MINIMUMSHONORARET-en klods om benet?

Minimumshonoraret er efterhånden blevet de statsprøvede musikpædagoger en svær klods om benet. For år tilbage var mini-mumshonoraret et værdifuldt middel til at skabe bedre kår for musikpædagogerne. Skolemyndigheder o. Ig. har accepteret honoraret som det det er: en minimumssats, som de statsprøvede musikpædagoger i det mindste skulle have. At det i mangfoldige tilfælde har virket bremsende på en friere honararudvikling er en anden, men efterhånden meget graverende sag. Udviklingen går i vore dage hurtigt videre - også prisudviklingen. Den accelererende udvikling mod musikskoleordninger medfører i stigende grad undervisningsformer baseret på gruppeundervisning. Alene her er der opstået et akut honoreringsproblem, som minimumshonoraret ikke anviser løsning på. Gruppeundervisning må betales højere end individuel undervisning ved samme skole, fordi det er et mere krævende arbejde at undervise gruppe end at undervise enkeltelever. Herom skriver et medlem til foreningen:

»I forbindelse med offentliggørelsen af de nye takster vil et medlem gerne have lov til at komme med en henvendelse.

Kunne man ikke vedtage en tredje takst, hvor det drejer sig om undervisning af større hold?

På to af skolerne her i kommunen un-

dervises der af statsprøvede musikpædagoger i »Musikalsk Legestue«. På skole nr. l, hvor man har haft den form for musikundervisning igennem flere år, betaler man ca. 20 kr. pr. time, altså den vedtagne minimumstakst, mens man på skole nr. 2, som starter »Musikalsk Legestue« i år, betaler 24 kr. pr. time.

Det drejer sig om en 8 mdr. sæson med en time ugentlig for hvert hold. Der er 12-13 elever på et hold og undervisningen betales af eleverne. Paradoksalt nok betaler eleverne 10 kr. mdl. på skole nr. l, hvor timebetalingen er lavest, mens man på skole nr. 2 kun forlanger 8 kr. pr. elev og alligevel betaler den højere timeløn.

Nu påtænkes det, at kommunen herude skal overtage administrationen af den frivillige musikundervisning ved skolerne, og man vil så antagelig anvende minimums-taksten over hele linjen. Mon man så ikke vil undre sig lidt over at der på aftenskolen betales 35 kr. pr. time til porcelæns-malere og folk, der kan lave stoftryk, mens en statsprøvet musikpædagog noteres til 20 kr.

I børneskolen får en kommunelærer kr. 28,56 pr. »løs« time. Hvis vi f. eks. fastsatte 25 kr. pr. time for undervisning af større hold, så havde vi alligevel pænt erkendt vores begrænsning.

Arbejdet med disse musikklasser er meget krævende, men samtidig så interessant, at man ikke kan undgå at blive fyr og flamme for sagen. Men så skulle afløn-ningsspørgsmålet nødigt blive en nedslående affære.

Jeg. håber inderligt, at bestyrelsen vil tage spørgsmålet under overvejelse.

Bestyrelsen agter at fremkomme med forslag til ændrede minimumshonorarbestem-melser på den kommende generalforsamling i februar.

I Hørelærebladet nr. 62, september 1965, har seminarielektor H. Havn Jensen skrevet en artikel »Om kommunale musikskoler i Sønderjylland«. I denne artikel, som citerer vedtægterne for Haderslev kommunale musikskole med bemærkninger, læses:

§ 7) Efter forhandling med styrelsen og efter godkendelse af magistraten træffer den administrative leder aftale med kvalificerede musikpædagoger vedrørende ansættelse, undervisningsforhold og aflønning. De pågældende ansættes som lærere ved musikskolen for

I år ad gangen fra 1. aug.

Bern.: Ved musikskolens etablering blev der i dagspressen opslået lærerstillinger i violin, cello, fløjte, obo, klarinet, trompet, basun og slagtøj. Alle lærere ved skolen er medlemmer af Sønderjyllands Symfoniorkester. Det kan i den forbindelse nævnes, at det for mange her i landsdelen var et væsentligt argument for orkestrets oprettelse, at medlemmerne kunne fungere som pædagoger på deres respektive instrumenter. Orkestrets ar-bejds- og koncertplan tilrettelægges således, at en bestemt ugedag holdes helt ledig til pædagogisk virksomhed. Musikerne er fastboende i Sønderborg, og under hensyntagen hertil er truffet aftale om, at aflønningen for øjeblikket er 30 kr. i timen for

II måneder (der undervises l gang ugentlig uden for skoleferierne), idet der samtidig garanteres den enkelte lærer mindst tre sammenhængende undervisningstimer pr. gang; der ydes ingen godtgørelse for rejse og tidstab.

I Åbenrå er den kommunale musikskole en realitet fra august 1965. Åbenrå musikskoles vedtægter afviger ikke væsentligt fra Haderslev musikskoles, dog er det skoleudvalget, der

indtræder som byens repræsentation i styrelsen. Skolen begynder med ca. 35 elever, heraf enkelte udenbys boende. Otte musikpædagoger - heraf tre lokale og fem fra Sønderjyllands Symfoniorkester, alle konservatorie-uddannede - underviser ved musikskolen. Sideløbende med instrumentalundervisningen har eleverne mulighed for deltagelse i solfegetimer. Samlet budget for den resterende del af finansåret - inclusive instrumentkøb: kr. 50.000.

Også inden for skole- og forældrekredse i de øvrige sønderjydske købstæder er interessen for oprettelse af kommunale musikskoler stor, og der arbejdes ihærdigt på at nå frem til en realisation af planerne. Et heldigt udfald af bestræbelserne er ikke alene betinget af ,at kommunerne vil yde den fornødne økonomiske støtte; det er også en forudsætning, at pædagoger er ved hånden i tilstrækkeligt antal. Den dag er nær, da Sønderjyllands Symfoniorkesters medlemmer og de få lokale pædagoger ikke alene kan klare opgaven. Da må enten orkestret udvides - og herfor taler også andre faktorer — eller også må en gruppe frejdige musikpædagoger forcere den meget omtalte Valby-bakke i beslutsomt tempo vestpå.«

Mp Fs bestyrelse og dens skolemusikudvalg, som blev nedsat efter generalforsamlingen i foråret, og som har arbejdet ihærdigt på en løsning af problemerne omkring musikpædagogernes ansættelse og funktion ved musikskoler og lignende, har taget ovennævnte ytringer til efterretning med stor interesse. Bestræbelserne i Sønderjylland på at give landsdelens børn musikundervisning i rigere udstrækning, end det tidligere har været muligt, hilses meget velkomne. Mp F har skrevet til musikskolerne og opfordret dem til i Musikpædagogens spalter at opslå meddelelse om ledige stillinger - og vi spørger med Ravn Jensen: er der en gruppe frejdige statsprøvede musikpædagoger, der vil tage til landsdelen? Mp F formidler gerne kontakt med musikskolerne der.

Bemærkningen om honorering med kr. 30 pr. time med tre garanterede timer efter hinanden har vi bemærket. De indgår i overvejelserne vedrørende Mp Fs mini-mumshonorar.

H. B. R.