Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 08 - side 279-282

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Nielsen/Bartók endnu engang

Når kronvidnet har talt, må det være afgørende. Emil Telmányi giver i DM. nr. 7 en autentisk fremstilling af »anekdoten« °§ Íe S kan igrunden kun bifalde at det, jeg har anket over altså virkelig var noget »vås«! Telmányi har sikkert kendt Bartók både længere og bedre end jeg, men jeg havde ikke det indtryk — og jeg traf ham første gang i 1922/23 i Paris - at han var uden viden om sit eget værd. Han var en stilfærdig mand, men ikke præget af »mindreværdskornplex«. »Den vidunderlige Mandarin«, der er skrevet omkring 1917/18 er, hvad »modernisme« angår, næppe overgået endnu idag.

Telmányi tilbageviser fremstillingen af »anekdoten« i Torben M ey er/ Schandorf f s bog bind II side 168. Dette gav mig anledning til at slå efter, hvad der her står: »Han glemte aldrig dette spørgsmål, der nok nedsatte Bartók lidt i hans bevidsthed«. Denne conclusion — der er forfatternes egen (jvf. det lille ord »nok«) er altså falsk. Men værre er det, at der i samme værk side 281 står at læse, at Carl Nielsen, under en samtale med Hans Tørsleff sidst i 20erne, skulle have udtalt: »Se, denne Mand var altsaa trods sine betydelige Evner ikke klar over, at man ikke skal gå på Jagt efter »Modernitet«, men bare være sig selv . . . .«

Der har sandelig været al god grund til at søge »anekdoten« aflivet og nu fremstillet i sit rette lys. Nogle (anonyme) breve, som sendtes mig efter mit første indlæg, skældte mig ud fordi jeg havde taget til orde i sagens anledning. Det må være flovt for de ukendte pågældende at have læst Telmdnyi's beretning, som til fulde retfærdiggør min indignation.

Knudåge Riisager.

Mozart-première

Studenteroperaen, der i de forløbne sæsoner har gjort sig bemærket ved at bringe scene værker som Weyses »Sovedrikken« og Rousseaus »Le Devin du village« samt

- i samarbejde med DUT - Vagn Holm-boes »Kniven« og Bohuslav Martinus »Komedie på Broen« til opførelse, sætter i begyndelsen af det nye år Mozarts tidlige opera »La finta giardiniera« op i Bispetorvs Anneksets sal.

Med denne forestilling knytter Studenteroperaen forbindelse tilbage til sine første år som »kollegi e-o pera«. I rammerne af Egmont-kollegiet spillede en række musikstuderende Mozarts store sceneværker for et publikum, der fortrinsvis bestod af studerende. En række succesfulde forestillinger førte til dannelsen af foreningen »Studenteroperaen«, der dels viderefører Egmont-operaens studieopførelser af kendte sceneværker som foreningsforestillinger, dels giver offentlige fremførelser af sjældent spillede klassikere, og endelig spiller moderne operaer i det omfang, kravene til besætning og instrumenter tillader det.

Mozarts »La finta giardiniera« hører herhjemme til de »ukendte« klassikere. Værket, der er i italiensk buffo-stil, blev komponeret 1775 til München, hvor det vakte så stor opmærksomhed, at det blev oversat til tysk i hele to versioner: »Die Gärtnerin aus Liebe« og »Das verstellte Gärtnermädchen«. I Danmark har værket

- så vidt vides - aldrig været opført på scenen før, men TV udsendte en bearbejdelse af det for en halv snes år siden.

Studenteroperaens forestilling bygger på den tyske version »Die Gärtnerin aus Liebe« i Sverre Forchhammers oversættelse, der har talt dialog efter syngespils-manér. I modsætning til Mozarts senere værker indeholder værket relativt få ensembler og overordentlig mange arier, hvoraf nogle ligger seria-operaens bravour-arie nær. I den danske udgave har man strøget de mindst handlingsbefordrende arier, således at balancen mellem solo og ensemble nærmer sig det, Mozart senere tilstræbte. Den oprindelige tre timer lange forestilling er således blevet forkortet til ca. to timers varighed, men skulle alligevel give et dækkende indtryk af Mozarts sidste »ungdomsopera«. Formandens beretning

(fortsat fra nr. 7)

Den frie Udstilling.

Hos »Decembristerne« opførtes Ny sovjetisk musik.

28/3-65. Edison Denisov: Soleil des Incas. Edison Denisov: Variation pour piano. A. Ka-ramanov: Prologue, pensée et épilogue, pour piano. Walentine Silwestrow: Triade, pour piano. Vitaly Godziacki: Raptures of Flat-nesses for Piano.

Medv.: Birgit Bastian, Frantz Lemser, Knud Rasmussen, Niels Nielsen, Jørgen Friisholm, Torben Petersen, Kaja Bundgaard.

Ved et samarbejde med Prisma ensemblet havde vore medlemmer adgang til 4 af denne series koncerter.

DUT s censurudvalg har i sæsonen 1964-65 bestået af Finn Savery, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Tamas Veto.

Vore medlemmer har i denne sæson haft mulighed for at høre værker af 12 danske komponister heraf 5 uropførelser ligesom fire af disse værker har fået 2 opførelser i sæsonen. 50 udenlandske komponister. Heraf var 23 værker 1. opførelser i Danmark.

JSCM festivalen fandt sted i Madrid. Ingen danske værker blev opførte ved denne lejlighed. Per Nørgård var dansk delegeret.

DUT har som sædvanlig ved formanden været repræsenteret i musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet billetter til rådighed for vore medlemmer til opera-og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistfor-ening og Musikpædagogisk forening som med-udgivende organisationer, dog således at DUT har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift. Det er med januar 1965 gået ind i sin 40. årgang. Tak til redaktørerne Jens Brincker og Sigurd Berg for værdifuldt arbejde.

Fra denne sæson er Jan Jacoby blevet knyttet til D.M. som sekretær. De sidste års prisudvikling på bogtrykkermarkedet har tvunget os bort fra de københavnske trykkerier, og trykningen af D.M. vil for fremtiden ske i A/S Folkebladets Bogtrykkeri i Ringsted. Det har betydet, at vi har taget afsked med en trofast medarbejder: Bogtrykker Bast og Un iversal-trykkeriet, der i niogtyve år på forbilledlig vis har forestået dette arbejde. Vi bringer hr. Bast og hans medarbejdere en meget varm tak for samarbejdet gennem de mange år.

DU T s sekretær Birgit Giedekier forlader arbejdet i DUT af hensyn til sine studier på Universitetet. Der skal fra os alle indenfor DUT's bestyrelse og D.M. lyde en varm tak for et ualmindeligt godt, effektivt og værdifuldt arbejde. Fru Nina Petersen er ansat som sekretær.

DUT havde mandag den 27. september en reception i de nye lokaler i Møntergade. Vi havde den glæde at se en lang række repræsentanter for vort musikliv som gæster, ligesom mange medlemmer havde efterkommet vor indbydelse. I dagens anledning modtog vi mange lykønskninger, vi havde også den glæde, at vore 2 æresmedlemmer kom til stede, Flemming Weis medbringende dejlig portvin og Sigurd Schultz med en gave på 100 kr. til vort jubilæumsfond. Vi takker for disse gaver og for de mange lykønskninger.

Vi takker Ministeriet for kulturelle anliggender for tilskud til tidsskriftets drift. Der skal også ved denne lejlighed lyde en tak til Den kulturelle Fonds bestyrelse og til Københavns Kommunes Kulturfond for de ydede tilskud til selskabets drift. Tak til Koda for de fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementer af koncerter. Tak til Det kgl. Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter, til Danmarks Radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchef Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Musikpædagogisk Forening, Musik og Ungdom og Gymnamusa. Tak til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen, og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik, og tak til alle, som på forskellig vis har ydet en indsats ved vore arrangementer. Til Thorvaldsens Museum, direktør Dyveke Helsted, til Louisiana Museet, direktør Knud W. Jensen, Det italienske Kulturinstitut, Det tyske Kulturinstitut, firmaet Hornung og Møller og endelig Kunstakademiets elevråd.

Generalforsamling 30. september

Blindeinstituttets festsal kl. 16,15.

Formanden byder vekommen og giver ordet til dirigenten, landsretssagfører Steffen Heering, der fastslår generalforsamlingens lovlige indvarsling.

1. Formanden aflægger beretning, der godkendes.

2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Flemming Weis retter forespørgsel om DUT-specialordning med Koda. Forespørgslen besvares, og regnskabet godkendes under meddelelse af decharge til bestyrelsen.

3. Valg af formand. Da der ikke er indkommet andre forslag, er Per Nørgård valgt til formand.

Per Nørgård takker for valget og takker Lavard Friisholm for de mange år. Bestyrelsen overrækker Lavard Friisholm en gave som tak for hans arbejde. Lavard Fnisholm takker DUT's bestyrelse, tidsskriftets redaktører, DUT's medlemmer og landsretssagfører Hee-ring for trofast støtte.

4. Axel Borup Jørgensen og Lavard Friisholm nyvælges til bestyrelsen. Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Mogens Winkel Holm gen vælges.

5. Valg af 3 suppleanter.

Jens Wilhelm Pedersen og Finn Savery genvælges, medens Ib Nørholm nyvælges i stedet for Richard Dahl Eriksen, der ønsker at nedlægge sit mandat som suppleant.

6. Statsautoriseret revisor H. C. Steen Hansen genvælges som revisor.

7. Forslag fra medlemmer. Intet at forhandle.

Generalforsamlingen hævet kl. 17.

Runde fødselsdage

(DECEMBER, se DM nr. 7) JANUAR 1966

11. Komponisten Georg Parler, 75 år. 19. Organist N. P. Corneliussen, 75 år. 21. Pianisten Gunnar Johansen, 60 år. 25. Kgl. kapelmusika Gunna Breuning-Storm, 75 år.

27. Organist Kristian Mortensen, 75 år.

28. Komponisten Niels Foss, 50 år.

29. Pianisten Axel Skjerne, 75 år. 29. Komponisten Erik Messell, 75 år. 31. Koncertsangerinden Hertha Bjørvig,

15 år.

FEBRUAR

1. Komponisten Frantz Thielemann, 60 år. 4. Koncertsangerinden Mette Starvad, 50 år. 28. Violinisten Svend Asmussen, 50 år.

Dødsfald

Musiklærerinde Rosa Kærfitz (anm. 5/10) Musiker Carl Thorntoft (medd. 6/10), 65 år Organist Ejnar Thv. Andersen (anm. 12/10) Pianistinden Lise Bramsholm, 9/10 Kapelmester Holger Sandfeld (medd. 14/10) Kapelmester Kurt l Olufsen, 19/10 Operasanger Hans Kierulf, 19/10, 86 år Pianistinden Inger Ferenczy (anm. 21/10) Musiklærerinde Ingeborg Frisinette

(anm. 26/10) Operettesangerinden Amélie Kierkegaard,

20/10, 77 år Musikpædagogen Tiemand Sandorff,

27/10, 78 år

Musiker Harald Verner Nielsen, 31/10 Kgl. kapelmusikus John Søderberg,

2/11, 45 år

Musiker Ejnar Borch, 30/10 Musiker Chr. Toft Hansen, 4/11 Musiklærerinde Astrid Selmar, 1/11, 82 år Fagottisten Carl Bloch, 11/11, 63 år Musiker Peter Aarkrog, 9/11 Kapelmester Preben Larsen (medd. 14/11) Musikforlægger Knud Engstrøm 21/11

Tritity College, Cambridge.

Bestyrelsen for Trinity College's legater vil efter nærmere udvælgelse kunne uddele nogle legater for det akademiske år 1966/ 67 til unge mænd mellem 20 og 27 år, der ønsker at følge et eller to års studium ved Trinity College. Ansøgere, der tildeles legater, vil kunne tage et hvilket som helst studium, der med fordel kan følges i Cambridge.

Yderligere oplysninger og ansøgningsblanketter kan fås ved henvendelse til The British Council, Møntergade l, Copen-hagen K. Telefon 11 20 44. Ansøgninger må være indgivet til dette kontor inden den 28. januar 1966.

Rettelse.

Af artiklen »Et år for Boulez« (DM nr. 6, 1965) fremgår det at pianistinden Elisabeth Klein var den første, der opførte Boulez' 2. klaversonate i sin helhed. Dette er ukorrekt, idet pianisten, professor ved Det jydske Musikkonservatorium Bengt Johnsson, spillede sonaten ved en DUT-koncert i 1955 efter at have givet den en skandinavisk uropførelse i Stockholm. Tre år senere opførte Bengt Johnsson 2. og 3. sats ligeledes i DUT.

Kasseler Musiktage 1966

Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik meddeler, at Kasseler Musiktage finder sted fra torsdag den 6. oktober til søndag den 9. oktober 1966.

Legatansøgninger

(December, se DM nr. 7)

JANUAR (1966)

Inden 15/1: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Danmark-Amerika-f ondet, Nytorv 9, Kbh. K.

Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde l, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 5/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Ar on Eibeschütz s legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Livgarden.

- : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Venders-gade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— : Entreprenør Christian Nielsens legat.

Ors. Hallager, Frederiksgade 14, Kbh. K.

- : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse. Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

Stipendier til studier i Norge Forårshalvåret 1966.

»Fonden for Dansk-norsk Samarbejde« bekendtgør stipendier til faglige studier indenfor alle samfundsgrupper: Arbejdere, erhvervsfolk, kirken, kunsten, skolen og videnskaben.

Stipendierne gives i form af en måneds ophold med fuld forplejning på Fondets ejendom »Lysebu« ved Oslo og kan søges af enhver, som har en færdig uddannelse.

Ved uddelingen vil der blive lagt vægt på, at opholdet sætter den pågældende i stand til at gennemføre studier, ansøgeren ikke kan gennemføre i Danmark, og at studier i Oslo vil kunne give ansøgeren et fagligt udbytte.

Foruden stipendier til studier i Norge uddeles enkelte opholdsstipendier til Fondets ejendom »Schæffergården« i Gentofte til danske, som søger videre- eller specialuddannelse.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Fondets sekretariat, Schæffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte (telf. GE 6065 fra kl. 9.00-16.00). Ansøgninger til forårshalvåret må være Fondet i hænde inden den 15. januar 1966.

• Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Telf. PAlæ 5405. — Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 10—14 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, Kbhvn. K. Telf. 150726. Postgiro 3474. Formand: Per Nørgård.

Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.