Musikkalender

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 01 - side 33-34

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Legater, maris

Inden 28/2: Femte Maj-Fonden til unge danskeres studieophold l Sverige. (Øverste aldersgrænse 35 år). Styrelsen for Femte Maj-Fonden, c/o Kgl. Dansk Generalkonsulat, Göteborg. Nærmere oplysning: Foreningen Norden, Malmøgade 3, Kbhvn. Ø.

Inden 8/3: Det danske Institut i Rom. Ophold i andet halvår 1966. Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbhvn. K.

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, Gi. Torv 6, Kbhvn. K.

Inden 15/3: Dansk-islandsk For-bundsforbund (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbhvn. K. (Skema).

Inden 15/3: Det kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbhvn. K.

Inden 15/3: Montebello-Fondet (mindrebemidlede, syge skuespillere, operasangere og dansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbhvn. K.

Inden 15/3: Kulturministeriets for-årsunderstøttelser. Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbhvn. K.

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 26, Kbhvn. K.

Inden 31/3: Marie lllums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbhvn. K. (Skema).

Inden 13/3: Det Munthe-Brun'ske legat (for blæsere i Det kgl.. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbhvn. K.

Fødselsdage, marts

1. Koncertmester Charles Sende-rowitz, 50.

2. Kontrabassisten Axel Basse, 75.

4. Jazzguitaristen Helge Jacobsen, 50.

7. Bratschisten Asger Ahn, 60. ,

7. Musikpædagogen Gudrun Eising, 60.

9. Komponisten Bernhard Christensen, 60.

13. Violinpædagogen Martin Andersen, 80.

18. Organist Gudmund Eîmquist,

80.

20. Organist Roland Bilde, 60. 22. Pianisten Helge Bonnén, 70. 30. Organist Kirsten Krarup-

Hansen, 60.

Dødsfald

18/11: Musiker Jørgen Fennild. 24/11: Musiker Frederik Andersen. 5/12 (begr.): Cellisten Bernhardt

Madsen, 69 år. 3/12: Pianistinden Bertha Köhler,

85 år. 7/12: Organist Leo Rechnagel

74 år

10/12: Musiker Mogens Absalonsen 14/12: Komponisten og cellisten

Herman Sandby, 84 år. 14/12: Slotsorganist Jens Laumann,

75 år.

18/12 (anm.): Musiker Ove Anton

Larsen. 21/12 (anm,): Koncertmester Hans

Mogens Hansen. 23/12: Musikdirigent Rasmus

Georg Jensen.

Universiteterne

Gæsteforelæsninger: Amanuensis ved Københavns Universitet, sang- og talelærer ved Det kgl. Teaters elevskole Kirsten Rus har i tiden fra den 21. nov. til den 5. dec. 1965 gæsteundervist opera- og skuespilklasser på Statens Teaterskole i Oslo. - Musikvidenskabeligt Institut ved Århus Universitet har i efteråret haft to gæsteforelæsere: prof., dr. Kurt von Fischer, Zürich, forelæste den 14. sept, over »Arthur Honegger, Grundlagen seines Stils«, og prof. Erik Tawaststjerna, ^Helsingfors, forelæste den 1. nov. over »Sibelius och romantikens ínre konflikt«.

Udvidelse: Ved begyndelsen af efterårssemestret 1965 var tilbygningen til Musikvidenskabeligt Institut i Århus, der påbegyndtes o.kt. 1963, så vidt fremskredet, at de nye lokaler kunne tages i brug. Endnu er arbejdet dog ikke helt fuldført, og den officielle indvielse finder derfor først sted til foråret.

Eksarnener: l sommertermirien 1965 er skoleembedseksamen ved Århus Universitet bestået af Kirsten Larsen. Finn Aidt har bestået hovedfageksamen i musik, men mangler endnu bifag. Endvidere har 7 kandidater bestået delprøve A

(musikteori) og 9 kandidater har bestået forprøven i musik. - l vin-terterminen 65-66 er skoleembedseksamen ved Århus Universitet bestået af Kirsten Kjærulff. 2 kandidater har bestået delprøve A og 2 har bestået delprøve B (klaver og sang). Endvidere har 4 bestået forprøven i musik.

Specialer: Ved Århus Universitet er flg. specialafhandlinger til skoleembedseksamen blevet bedømt: Jens Dalsgaard: Dvoraks strygekvartetter; Kirsten Poulsen: Carl Nielsens klaverværker; Niels Helge Poulsen: Liszts sene originalkompositioner for klaver.

Kamma Wedin.

Konkurrencer

Klaver: l dagene fra den 22. sept, til den 1. okt. 1966 afholdes »Leeds International Pianoforte Competition«, l denne konkurrence kan alle professionelle pianister, født efter 1. sept. 1936, deltage. Tilmelding inden 1. maj 1966 til: The Honorary Secretary, L.I.P.C., Room 83, The Civic Hall, Leed 1, England. Den første af de mange priser udgøres af The Princess Mary Gold Medal samt 750 pund.

Kammermusik: »Cercle Culturel de Royaumont« indbyder danske komponister til at deltage i den internationale kommermusik-konkur-rence i Royaumont ved Paris for komponister op til 35 år. Tilmeldelser skal være arrangørerne i hænde senest den 28. febr. 1966 og partiturer senest den 31. marts. Nærmere oplysninger på dmts kontor.

Klaver, orgel, violin, blæserkvintet og sangere: Den 15. Internationale Musikkonkurrence i München finder i år sted fra den 6. til den 23. sept, og omfatter de nævnte discipliner. Førsteprisen er for blæserkvintettens vedkommende 10.000 DM, i de øvrige discipliner 5.000 DM. Tilmelding inden 1. juli 1966. Nærmere oplysninger samt skema ved henvendelse til Internationaler Musikwettbewerb, 8 München 2, Bayerischer Rundfunk, Tyskland eller på dmts kontor.

Optagelsesprøve

Modersmåls-Selskabet: De, der måtte ønske at indstille sig til selskabets optagelsesprøver i maj kan tilmelde sig skriftligt eller telefonisk til sekretæren, lærer i talens æstetik Grethe Vanggaard, H. C. Andersens Boulevard 51, S., Kbhvn. V., teif. Byen 8071. Tilmeldelse bør så vidt muligt ske i løbet af februar af hensyn tiî de forberedende kursus tii optagelsesprøverne.

Jubilæum

Frederiksberg Musikforening: Foreningen kunne den 20. januar 1966 fejre 25 års jubilæum og har i den anledning udsendt en lille tryksag, som bl,a, indeholder en kom-

plet listø over de værker, foreningens symfoniorkester har opført 5 tidens løb. Orkestrets dirigent er Johan Bentzon.

Foreningerne

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K.; telf. Palæ 5405, postgiro 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, Kbhvn. K.; telf. Central 2270 og Palæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, Kbhvn. K.; telf. 150726, postgiro 3474. Formand: Per Nørgård.

Årgang 41/1966, nr. 01