Musikkalender

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 03 - side 101-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Kunstfondens beretning, 1965

Ved lov af 27. maj 1964 blev Statens Kunstfond skabt »til fremme af dansk kunst inden for den bildende kunst, den litterære kunst og tonekunsten« med ikrafttræden fra 1. juni s.a. Udnævnelserne til sekretariat, repræsentantskab, udvalg for de kunstneriske områder og bestyrelse (formændene for udvalgene) var dog først endeligt afsluttede i løbet af januar 1965, således at det egentlige udvalgsarbejde først kunne tage sin begyndelse de sidste dage af januar, men til rådighed stod for de resterende måneder af finansåret hele det beløb, der var bevilget for finansåret 1964-65. Ubetinget fri rådighed over midlerne havde man dog ikke, da en del ansøgninger indsendt i henhold til den hidtil gældende ordning med uddeling på finansloven ifølge ministeriel afgørelse måtte tages i betragtning. Fondets' midler kan efter lovens anvisning på tonekunstens område anvendes som

1. ydelse til komponister,

2. foranstaltninger, der sigter på at opretholde og fremme skabende kunstneres produktion, og

3. støtte til efterladte efter komponister.

Ved sit første møde behandlede udvalget (Peder Holm, Per Nørgaard og Nils1 Schiørring) spørgsmålet om tildeling af hædersgaver, faste årlige statsydelser og 3-åri-ge stipendier. Indstillingen vedrørende hædersgaver og faste årlige statsydelser blev - som lov om Statens Kunstfond foreskriver - vi-deres'endt til repræsentantskabet (repræsentanter for musiklivet: Lavard Friisholm, Tage Nielsen, Poul Rovsing Olsen, Søren Sørensen og Flemming Weis). Foruden den eneste øjeblikkeligt disponible hædersgave foresloges endnu en hædersgave bevilget. Dette tilsluttede repræsentantskabet sig, men det lykkedes ikke at opnå den ønskede bevilling. Den disponible hædersgave blev tildelt Vagn Holm-boe.

Udvalget indstillede 5 komponister til opnåelse af årlig statsydelse, et antal, repræsentantskabet

ønskede udvidet til 7. Da det under sagens videre forløb viste sig umuligt at skabe bevillingsmæssigt grundlag for mere end 4 pladser, tilfaldt disse Gunnar Berg, Bernhard Lewkowitch, Per Nørgaard og Leif Thybo.

Af 5 mulige 3-årige stipendier inden for en 3 års periode tildeltes af rådighedssummen for 1964-65 et stipendium til hver af de to komponister Pelle Gudmunds'en-Holm-green og Mogens Winkel Holm. For 1965-66 tildeltes Ib Nørholm et 3-årigt stipendium.

Udvalget har yderligere taget stilling til spørgsmålet om

1. præmiering af værker,

2. dispositionsbevillingens anvendelse,

3. anvendelse af midler til bestilling af værker samt til dækning af merudgifter til opførelse af nyere dansk musik m. v. og

4. støtte til komponistens efterladte.

Med hensyn til præmiering af værker var udvalgets medlemmer enige om, at der ved kunstfondets start var viss'e vanskeligheder forbundet med uddelingen af disse præmier, idet de værker, der måtte kunne komme i betragtning, ofte er svært tilgængelige for en nøjere prøvelse. Der blev derfor tilvejebragt en oversigt over uropførelser fra de sidste 2 år samt undersøgt muligheden for hos danske komponister at låne partiturer, eventuelt til affotografering, og i Danmarks' Radio at låne båndoptagelser. Undersøgelserne på dette felt har resulteret i, at der er taget skridt til under Statens Kunstfond at skabe et node- og lydarkiv, indeholdende nulevende danske komponisters værkfortegnelser, et udvalg af båndoptagelser og partiturer m.v. for tiden før 1966 og en så vidt mulig fuldstændig s'amling af danske kompositioner efter 1966.

Inden for det første finansårs økonomiske rammer valgte man i afventen af ovennævnte spørgsmål - eventuelt foreløbige - løsning at disponere over midlerne til præmiering af værker og dispositions-bevillinger under et til fordel for følgende komponister:

Niels Viggo Bentzon, Erling D. Bjernp, Axel Borup-Jørgensen, Henning Christiansen, Erik Jørgen-

sen, John Nielsen, Ole Schmidt, Svend S. Schultz og Svend Wester-gaard med hver 10.000 kr. og Svend Nielsen og Jens Wilh. Pedersen med hver 5.000 kr. og Thomas Koppel 5.000 kr. til fortsat kunstnerisk virksomhed. Herudover er ved senere bevilling tildelt komponisten Jens Bjerre 10.000 kr. til en studierejse. Før fondet trådte i virksom-hed, var der som »forårsunderstøt-telse« tildelt komponisterne Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Erik Jørgensen, Eilert Lindorff Larsen, Per Nørgaard og Svend Westergård hver 1.000 kr.

Til støtte for kunstnerisk virksomhed i øvrigt og til muliggørelse af opførelse af ny dansk musik er ydet til Musica 2.500 kr. til arrangement af en koncert med ny dansk kammermusik; til Dansk Organist- og Kantorsamfund 5.000 kr. til honorering af Leif Thybos Te Deum, komponeret til samfundets 60 års jubilæum; til Sønderjysk Symfoniorkester 5.000 kr. til opførelse af Leif Thybos Markus-passion; til Prisma til værker bestilt hos Thomas Koppel og Finn Savery samt til udgifter i forbindelse med opførelse af ny dansk musik m. v. 20.000 kr.; til Timpanas 4.000 kr. som honorar for værk bestilt hos Erik Norby; til Musik og Ungdom 1.512 kr. til dækning af musikerhonorarer i forbindelse med afholdelse af en koncert med ny dansk musik i Haslev; til Det unge Tonekunstnerselskab 23.000 kr. til delvis afholdelse af udgifterne ved gennemførelse af 2 tourneer med ny dansk musik - beløbet fordeler sig med 15.000 kr. til driftsudgifter og 8.000 kr. til honorarer for bestilte værker, hhv. Axel Borup Jørgensen og Svend Nielsen.

Om en række ansøgninger så udvalget sig nødsaget ti! at udbede sig nærmere oplysninger.

Til støtte til efterladte efter danske komponister er i den forløbne tid efter ansøgning uddelt 14 portioner.

Nils Schiørring.

Runde fødselsdage

(April, se dmt n r. 2) MAJ

3. Organist Arnold Andersen,

60 år. 8. Kammersanger Einar Nørby,

70 år.

10. Organist H. C. F. Hansen, 70 år.

11. Organist Henrik Schiøtz, 50 år. 17. Trompetisten Jens Andreasen,

60 år.

23. Musikpædagogen Astrid Gøs-sei, 75 år.

24. Kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen, 70 år.

Legatansøgninger

(April, se dmt nr. 2)

Inden 15. maj: Arthur og Ellen Anderssons legat. Hrs. Franz Bü-low, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

Inden 15. maj: Minna Købkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker eller fraskilte døtre af kongelige embedmænd). Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 15. maj: Statens Kunstfond (til bestilling af værker hos' danske komponister og til dækning af særlige udgifter ved opførelsen af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, Udvalget for tonekunsten, Østergade 24 B, Kbh. K.

Inden 20. maj: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra l. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hem-mingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 1. juni: Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Foreningerne:

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. - Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. - Postgirokonto 3474. Formand: Per Nørgård.

Teatertelefon: ØB 5631 forestil-Jingsdagen kl. 15-15.20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.