Mp F-arrangementer i den kommende sæson

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 04 - side 131-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Mp F-arrangementer i den kommende sæson

* * Elevkoncert i Tivolis koncertsal. Søndag den 11. september kl. 16.

* * Kursus for sangere, pianister og pædagoger med Erik Werba, Wien.

Liedinterpretation fra Haydn til Hindemith.

Søndag den 18. til søndag den 25. september i København.

Tirsdag den 8. til tirsdag den 15. november i København.

Kurset finder sted på Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, København V.

Kurset arrangeres af Mp F i samarbejde med Det kgl. danske Musikkonservatorium. Det finder sted under protektion af hans excellence, den østrigske ambassadør i Danmark, dr. Ed. Tschöp.

Sangere skal ved tilmeldelsen anmelde et repertoire på mindst 8 Lieder, som de har indstuderet, og som de ønsker at arbejde med hos Erik Werba.

Sangere kan på kursus komme til at arbejde sammen med egen pianist, såfremt denne tilmeldes som aktiv deltager. Møder man ikke med egen pianist, vil man få tildelt en af de tilmeldte pianister som akkompagnatør.

Pianister kan tilmelde sig kursus alene eller i følge med en sanger.

Hver tilmeldt sanger og pianist garanteres 5 fulde timers undervisning. Hertil kommer mulighed for medvirken ved afslutningskoncerterne.

Der vil i et vist omfang være mulighed for at modtage Erik Werbas instruktion i lukkede lektioner uden tilhørere.

Aktive kursusdeltagere, som er elever på konservatorier, universiteter eller som privat studerer hos stats-prøvede musikpædagoger, kan søge om nedsat kursusafgift.

Tilmeldte aktive sangere og pianister har adgang til at overvære de åbne dele af kurset.

Pædagoger og andre interesserede indbydes til at overvære de åbne dele af kursus, dvs. ca. to tredie-dele af Erik Werbas instruktioner.

Erik Werba-kurset agtes afsluttet med offentlige koncerter på Det kgl. danske Musikkonservatorium lørdag den 12. og søndag den 13. november.

For de tilmeldte sangere og pianister vil der blive afholdt en antagelsesprøve i slutningen af august. For tilmeldte kursusdeltagere fra provinsen vil der være adgang til at indsende en båndindspilning til antagel-sesprøven. (Indspilninger bedes foretaget på 2-spors optagere med en hastighed af 7.5 ""/sec. = 19 cm/sec.)

Sangere skal ved antagelsesprøven synge:

1. en båret, rolig Lied, som f. eks. Hugo Wolf: Gesang Weylas (Mörikelieder nr. 46)

2. en livligere Lied, som f. eks. Rob. Schumann: Wenn ich früh' in den Garten geh' (Op. 51, nr. 2).

Pianister skal ved antagelsesprøven spille:

1. Rob. Schumann: Klaverakkompagnement til: »Ich will meine Seele tauchen« (Dichterliebe nr. 5) og »Das ist ein Flöten und Geigen« (Dichterliebe nr. 9 fra takt 35 til slutning).

Akkompagnementerne skal udføres i originaltonearterne (høj udgave).

2. Et selvvalgt solostykke af kortere varighed og af vanskelighedsgrad som f. eks. Fr. Schubert: Impromptu i Es-dur, Op. 90 nr. 2.

Priser for deltagelse i Mp F's Erik Werba-kursus 1966:

Sangere og pianister (aktive deltagere) Medlemmer af Mp F for hele kursus kr. 350,-

Ikke-medlemmer af Mp F for hele kursus kr. 400,-Pædagoger og andre tilhørere: Medlemmer af Mp F:

Partoutkort kr. 100,-

Kort til en uge kr. 65,-

Gæstebillet pr. dag kr. 10,-

Ikke-medlemmer af Mp F:

Partoutkort kr. 150-

Kort til en uge kr. 100,-

Gæstebillet pr. dag kr. 15,-

Gæstekort og ugekort kan ved betaling af differencen mellem de erlagte summer og ugekortets eller partoutkortets pris ombyttes henholdsvis med et uge-og et partoutkort.

Tilmeldelsesblanketten for sangere og pianister bedes udfyldt med omhu og senest 10. august indsendt til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggardsgade 13, København. V. Giro: 26284. Telf. (01) 11 4021 alle hverdage kl. 9-13 undt. lørdag.

Telefonen svarer ikke i sommerferien 15. juni til 15. august. Vigtige telefoniske forespørgsler kan i denne periode rettes til Friedrich Gürtler, Oscar Ellingersvej 17, København F (0132) FA 8385.

Tilmeldelsesblanketter tilsendes på skriftlig forlangende.

Efterårsferiekursus for pædagoger med Hans Bergese, Berlin.

Orff-instrumentariet og dets muligheder i musikundervisningen på de forskellige musikopdragelsestrin.

Søndag den 16. til onsdag den ,19. oktober 1966 på Det kgl. Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, København. Kursustider: Søndag den 16. kl. 14,30-16 og 16,30-18.

Mandag den 17. og tirsdag den 18. kl. 9-12, 14,30-16 og

16,30-18.

Onsdag den 19. kl. 9-12. Kurset arrangeres i samarbejde med Danmarks Hørelære-Forening.

Hans Bergese er professor ved musikhøjskolen i Berlin og er udgiver af en lang række pædagogiske værker om elementær musikopdragelse. Hans Bergese er en meget benyttet kursusgiver i Tyskland; han har yderligere givet kursus i en lang række europæiske lande samt i Amerika.

Deltagelse i kurset anbefales alle pædagoger, der anvender eller interesserer sig for at anvende Orff-instrumentariet i deres undervisning.

Kurset kommer til at beskæftige sig med bl. a.:

Indføring i den elementære musikopdragelses praksis og metodik.

Musiceren på O rf f-i n stru m e n tå r i et på grundlag af europæiske (herunder danske) børne-, folke- og danseviser i nye flerstemmige satser.

Spilleteknik på stavinstrumenter og håndtrommer.

På kurset benyttes bl. a.:

Gesungen und gespielt (Möseler Verlag).

Europa im Lied I-V (Möseler Verlag).

Musik für Orff-instrumentarium l-lll (Möseler Ver-

lag).

Bunte Zaubernoten (Diesterweg Verlag). Alte und neue Tänze für Blockflöte und Handtrommel (Schott Verlag).

Meine Schweizer Spieluhr (Pelikan Verlag).

Kursusafgiften, kr. 20,—, indbetales til Mp F's girokonto samtidig med indmeldelsen.

Tilmeldelsen udbedes snarest og senest 25. september til Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, København V, postgiro 26284.

l samarbejde med Apollon Musik A/S, Hellerup, arrangeres en udstilling af Orff-instrumentarium og noder i tilknytning til kursus.

Mp F vil yderligere i efteråret få besøg af professor Fritz Jode, Hamborg, professor, direktør Tage Nielsen, Århus og af docent Bent Lorentzen, Århus. Nærmere meddelelse udsendes senere.

Elementær musikopdragelse med Daniel Helldén, Stockholm

l dagene 12.-14. marts havde Mp F i Århus arrangeret et kursus på Det jydske Musikkonservatorium med den svenske musikpædagog Daniel Helldén.

På en fængslende måde formåede Helldén at præsentere sit meget Orff-inspirerede system, så de ca. 30 kursusdeltagere rent bogstaveligt på deres krop mærkede, hvad det vil sige at arbejde med det. Helldén gennemgik centrale afsnit i sine node- og spille-hæfter, og især de første hæfter blev gennemgået så grundigt og omhyggeligt, som man sjældent ser på så kort et kursus.

Selv om tonesproget i de anvendte melodier måske er lidt for svensk, vil danske musikpædagoger i hans system kunne hente meget, især hvad angår anvendelsen af Orff-instrumentariet.

Kurset henvendte sig iøvrigt, som hele systemet, mest til pædagoger, der driver holdundervisning, og måske allermest til lærere i folkeskolen, og dermed lærere på seminarierne.

Arrangørerne fortjener al ros for tilrettelæggelsen af kurset, der var henlagt til konservatoriets sal, så der blev ideelle forhold at arbejde under, så ideelle, som man desværre sjældent har i det daglige, og der blev arbejdet med liv og lyst.

Det ville være meget ønskeligt, om dette kursus kunne følges op af et med mere videregående musikopdragelse, så man klart kunne få defineret det endelige mål.

Det var meget levende og inspirerende timer, og det mærkedes tydeligt, at Daniel Helldén er en mand med praktisk erfaring, der står midt i arbejdet med at formidle kontakten mellem børn og musik.

Erling Egeskjold.

Musikpædagoger ønskes til Nykøbing Sj.

Nykøbing Sj. med omegnskommuner mangler musikpædagoger til at videreføre et påbegyndt undervisningsarbejde i klaver, blokfløjte og sang.

Interesserede bedes henvende sig til organist Johs. Juul, Amtsstuegården, Holtetsplads, Nykøbing Sj. Tlf. (03415)448.

Rettelser.

Forrige nummer af Musikpædagogen fik forkert må-nedsbetegnelse og nummerering. Der skulle naturligvis have stået: juni, nr. 5.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag)

Puggårdsgade 13, København V.

Telefon (01)114021

Postgiro nr. 26284. Bestyrelse:

Formand: Henning Bro Rasmussen.

Næstformand: Harald Bjerg Emborg.

Sekretær: Margit Raae.

Kasserer: Friedrich Gürtler.

Ruth Savery Trojaborg, Chr. F. Biilmann-Petersen,

Else Schøler Aagaard.

Bestyrelsesrepræsentant for Jylland:

Alma Jørgensen.

Bestyrelsesrepræsentant for øerne uden for

Sjælland: Inger Alsted. NMPU-TIDSSKRIFTABONNEMENT

Puggårdsgade 13, København V.

Postgiro n r. 135008. Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse.

Ansvarshavende redaktør:

Henning Bro Rasmussen.

Diskobus - fin idé til efterfølgelse

l Musikpædagogen omtaltes for nogle år siden det danske Nationaldiskotek under Nationalmuseet, som havde udvidet sin virksomhed til udlån af plader til forskellige kategorier af lånere. Forskellige lokale biblioteker landet over arbejder med planer om alment pladeudlån på samme måde som bogudlån. Det er jo en sag, som har den største interesse i en tid, hvor musik på plade er lige så naturlig en sag for hvermand at have hjemme som litteratur i bogform.

l Belgien har nationaldiskoteket i år eksisteret i 13 år. Det har 20.000 lånere og disponerer over 50.000 plader. Udlånspladerne kan opdeles i følgende otte kategorier: klassisk musik, folkemusik, jazz, børnepla-der, litterære plader, sprogkurser, plader med historiske lyddokumenter (Churchill etc.) og franske chansons.

Det mest interessante ved hele det belgiske foretagende er nationaldiskotekets »diskobus«, et fuldtudstyret diskotek indrettet i en bus. Diskobussen begyndte at rulle i oktober 1965. l Belgien kan nu ikke blot byer med diskoteksfaciliteter, men også byer og landdistrikter uden lokale diskoteker nyde godt af grammofonpladens uendelige muligheder for musikformidling.

Af interesse er det at se, hvilke plader, der oftest udlånes. Det er på den klassiske musiks område musik af Brahms og Beethoven, på jazzens område New Orleans-musik, plader med Coltrane og med The Jazz Messengers. Franske chansons nyder stor popularitet. Planen er at udvide diskobussens muligheder for øget udlån af folkemusikplader og plader med oplæsning af digte og aktuelle, nye plader samt plader med ny musik og med musik egnet for børn.

I Danmark har vi biblioteksbusser og billedbusser. Var det ikke nærliggende at forøge vognparken med diskobusser i de forskellige landsdele?

HBR

Danmarks Sanglærerforenings 5 musikdage 1966

finder i år sted på Båring Højskole, Asperup, i dagene 1.-5. august.

Fællessang, korsang, orkesterspil, kursus i musiceren i skolen.

Kursusafgift for medlemmer af Mp F kr. 85,-

Kost og logi på højskolen kr. 160,-

Detailleret program og tilmeldelse til statsprøvet musikpædagog Karen Margrethe Christoffersen, Danstrupvej 15, Kbh. Ø. Telf. (01-68) RY 6432.

Det internationale musikpædagogiske Selskabs (ISMEs) kongres i Michigan, USA

ISMEs kommende kongres holdes fra 18. til 26. august 1966 i Interlochen, Michigan, USA. Omkring 3000 musikpædagoger fra 45 lande forventes at ville deltage. Kongressens centralemne er Musikpædagogikkens bidrag til forståelsen af fremmede kulturer i fortid og nutid.

Møderne omfatter plenumsforsamlinger om ældre nu-tidsmusik, autentisk folkemusik og exotisk musik i musikopdragelsen. Andre møderækker vil koncentrere sig om læreruddannelsesproblemerne og om de tekniske hjælpemidlers betydning for spredningen af de forskellige musiske udtryksformer.

I^MEs præsident Karl Ernst fra California State College indleder møderne. Andre hovedtalere bliver ISMEs ærespræsident Zoltán Kodály (Ungarn), ISMEs generalsekretær Egon Kraus (Tyskland), Elisabeth Szonyi (Ungarn), Hans Sittner (Østrig), Nachiro Fukui (Japan), Pierre Auclert (Frankrig), Arnold Bentley (England), og Eugen Suchon (Tjekkoslovakiet).

Interlochen med sin National Music Camp er blevet valgt til kongressted, fordi stedet rummer glimrende faciliteter for musikpædagogikken og fordi byen giver ISMEs kongresdeltagere muligheder for at studere den kæmpemæssige musikskole på nærmeste hold, mens den arbejder.

Blandt dem, der skal optræde for kongresdeltagerne, er den amerikanske pianist Van Cliburn, Kepler-Gym-nasiets orkester fra Tübingen. Béla Bartók-pigekoret fra Budapest, Philippe Caillard-Vocalensemblet fra Paris, Klemetti-koret fra Helsinki, Singkreis Willy Trader fra Hannover og andre grupper fra Polen, Tjekkoslovakiet, Østrig, Svejts og Holland sammen med adskillige amerikanske grupper og Detroit Symphony Orchestra med Sixten Ehrling som dirigent.

Docenterne Jette Tikøb og Alma Jørgensen fra Det jydske Musikkonservatorium i Århus samt Mp Fs formand, Henning Bro Rasmussen, deltager i kongressen. Sidstnævnte skal på kongressen holde et foredrag om læreruddannelsesproblemerne på det musikpædagogiske felt.

l tilknytning til ISMEs kongres i Interlochen har The School of Music of University of Michigan inviteret et halvt hundrede musikpædagoger fra alle verdens egne, herimellem Henning Bro Rasmussen som repræsentant for Danmark, til et internationalt seminar om »Teacher Education in Music«. Dette seminar finder sted i dagene 8.-18. august 1966.

Årgang 41/1966, nr. 04