Musikkalender

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 01 - side 27-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

FORENINGERNE:

Dansk Komponist-Forening:

Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAIæ 5405. Postgiro 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAIæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. — Postgirokonto 3474. Formand: Per Nørgård.

Legater, marts

Inden 31/3: Marie Illums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/3: Etatsraad Munthe-

Bruns Legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

APRIL

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. — Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. — Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Emma Bærentzens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

Inden 15/4: Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

Inden 15/4: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Op-penhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lysebu 1/9—30/11). Schæf-fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 30/4: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Institutionen San Ca-taldo (for komponister. Ophold i aug.-sept). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 14, Charlottenlund.

Inden 30/4: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

RUNDE FØDSELSDAGE

MARTS

24. Pianisten Kjell Olsson, 50 år.

APRIL

7. Pianisten Egil Harder, 50 år.

— Operasangerinden Lilli Hoffmann, 80 år.

9. Komponisten Torben Søby,

60 år. 12. Violinisten Erling Sell, 50 år.

— Pianisten Eyvind Møller, 50 år. 29. Violinbygger Karl Heinel, 60 år.

DØDSFALD

Komponisten Sophus Brandsholt,

3/11,74 år.

Musiker Victor Becker (medd. 17/11).

Musiker Axel Vilh. Petersen

(medd. 24/11).

Musiker Kai Einar Pedersen, 26/11. Musiker Axel Ch. Hildebrandt

(medd. 2/12). Musikdirigent Julius Sønderby

(medd. 7/12), 86 år. Komponisten Erik Deneke, 11/12,

62 år. Kapelmester G. C. Mohr Nielsen

(Belå Mohr), (medd. 17/12), 71 år. Pianisten Thorkild J. Jacobsen

(medd. 29/12).

Musiklærerinde Aase E. A. H. Ravn Strøyberg (medd. 29/12).

Musikpædagogen Asta Whitta Jørgensen (medd. 30/12).

Domorganist N. O. Raasted, 31/12, 78 år.

Komponisten Ths. A. Andersen

(Tom Andy) (medd. 3/1).

Musiker Charlie B. Friis (medd. 11/1).

Musiker Knud Chr. Christensen

(medd. 15/1).

Musiker Rasmus Knudsen

(medd. 18/1).

Tegneren og cembalobyggeren Kaj Nordstrøm, 19/1, 57 år.

Meddelelse til læserne:

Fra og med dette nummer af dmt er Hans-Jørgen Nielsen efter eget ønske ophørt med at fungere som tidsskriftets redaktør. Den nye redaktion består af Poul Nielsen (ansvarshavende) og Sigurd Berg. Indtil en redaktions-sekretær er udpeget, vil en af bladets tidligere redaktører Jens Brincker bistå den nye redaktion ved den praktiske tilrettelæggelse af numrene.

l den årgang, Hans Jørgen Nielsen redigerede dmt, skiftede tidsskriftet i ret høj grad karakter. Ikke blot hvad angår ydre opsætning, typografisk tilrettelæggelse o. l., men også med hensyn til den redaktionelle linje. Ikke mindst forsøget på at inddrage andre kunstarter, sociologiske og alment æstetiske problemstillinger i den debat, der føres i dmt, vil gøre Hans Jørgen Nielsens årgang til noget exceptionelt i dmts historie.

Thi det er ikke den nye redaktions hensigt at følge denne linje op så dogmatisk, som den blev afstukket under Hans-Jørgen Nielsens ledelse. Bladets primære stofområde vil til stadighed være det 20. århundredes musik, men derudover er det meningen, at dmt atter skal gøres til et egentligt musikfagligt tidsskrift, i hvis

spalter læserne vil kunne finde et bredt spektrum af musikalske emner behandlet. Både artikler om musikhistoriske, musikpædagogiske og musikteoretiske problemstillinger vil blive inddraget i dmt's vanlige stof, ligesom lettere musikvidenskabelige bidrag, der ikke hører hjemme i Dansk Årbog for Musikforskning, vil finde et fristed i dmt.

l forbindelse med redaktørskiftet er der desværre kommet en del forsinkelser ind i dmts forretningsgang, hvorfor det første nummer først kommer nu. Denne forsinkelse håber redaktionen at kunne få indhentet i løbet af de nærmeste måneder.