Musikkalender

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 175-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Det unge Tonekunstnerselskab : Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. - Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm.

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Den ordinære generalforsamling

i foreningens lokaler, Møntergade

6 A.

Formanden byder velkommen og giver ordet til dirigenten, landsretssagfører Steffen Hee-ring, der fastslår generalforsamlingens lovlige indvarsling.

1. Formanden aflægger beretning, der godkendes.

2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Efter indlæg af Niels Brincker, Jan Maegaard, Bentow, formanden og kassereren godkendes regnskabet under meddelelse af decharge til bestyrelsen.

3. l stedet for Per Nørgaard, der ikke ønsker genvalg, vælges Mogens Winkel Holm. Mogens Winkel Holm takker for valget og retter ligeledes en tak til den afgåede formand.

4. Ingolf Gabold, Sv. Erik Werner, Leif Mønsted og Per Nørgaard nyvælges til bestyrelsen. Henning Christiansen og Gregers Dirckinck-Holmfeld genvælges.

5. Valg af 3 suppleanter.

Axel Borup-Jørgensen, Thomas Koppel og Knud Frederiksen vælges.

6. Det årlige kontingent fastsættes til 50 kr. Familiekontingenter til 75 kr., og kontingentet for studerende til 25 kr. årligt.

7. Revisor genvælges.

8. Forslag fra medlemmerne: Intet at forhandle.

9. Eventuelt.

Bentow rejser spørgsmålet om udvidet adgang til Det kgl. Teater for medlemmerne, om eventuel adgang for disse også til privatteatrene og til offentlige koncerter og om betimeligheden af en koncertoversigt. Bestyre l s'en vil tage det rejste spørgsmål op til overvejelse. Et vist initiativ er allerede taget. Generalforsamlingen hævet kl. 17,05.

Foranstående referat godkendt i h. t. lovenes § 12.

(sign.) Steffen Heering dirigent

Dødsfald

Musikpædagogen Inger Mølving, Odense (medd. 2/6), 78 år.

Musiker Th. Chr. Butzkovski (medd. 6/6).

Kgl. kapelmusikus Louis Oskar Hegner (medd. 16/6), 69 år.

Musiker Vald. Andreas Larsen, Hillerød, 17/6, 75 år.

Musiker Axel Olsen, 23/6.

Komponisten Kai Normann Andersen, 24/6, 67 år.

Musiker, pianostemmer Jens Møller, 29/6.

Musiker Osvald W. Hansen, 29/6, 76 år.

Operasangerinden Thyra Larsen, 1/7, 84 år.

Musiker Gerold Bernstein, 1/7, 62 år.

Musiker Knud Kjær Sørensen (medd. 12/7).

Organist Ernst Hugo Dahl Wagn (medd. 12/7).

Pianisten Axel Kyhi-Nielsen, 16/7, 52 år.

Musiker Georg Albert Christensen, 26/7.

Musikpædagog Ingeborg Schou-rup, Århus (medd. 28/7), 91 år.

Musiker John Gotlieb Jönsson (medd. 3/8).

Cembalistinden Edith (Skjerne-) Porret, 3/8.

Musiker Kai Thurum, 22/8, 68 år.

Sangpædagogen Therese Carmel Catharina Sonne, f. Robby (medd. 25/8).

Musiker Vîlh. A. Prydsgaard (medd.

27/8). Klaverpædagogen Esther Luplau

Janssen (medd. 29/8). Pianistinden Ellen Jerntved, 30/8. Musiklærerinde Hedevig M. J. Bek-

ker (medd. 1/9). Musiker Willy Johansen (medd.

8/9), 63 år. Fløjtenisten, bankier Paul Hage-

mann, 11/9, 85 år. Pianistinden Ellen Margrethe

Kamp, 14/9. Violinisten A. Søren Jensen, 22/9,

66 år. Musiker Egon Emil Jepsen (medd.

27/9). Musiker Oscar Halvorsen (begr.

29/9). Musikpædagog Eigild Chr. Larsen,

22/9, 63 år. Komponisten, kapelmester Kai

Møller (medd. 6/10), 54 år. Lektor Viggo Forchhammer, 7/10,

90 år.

Runde fødselsdage

NOVEMBER

3. Musikpædagogen C. M. Savery, 70 år.

11. Kgl. kammersangerinde Lilly Lamprecht, 80 år. Musikpædagogen Jørgen J. Bremholm, 50 år. Koncertsangerinden Valborg Garde, 50 år.

13. Kgl. kapelmusikus Ingolf Warner, 75 år.

14. Organist Harry Egediusen, 60 år.

17. Kapelmester Harald Mortensen, 70 år.

18. Violinistinden Inger Therkild-sen-Andersen, 50 år.

21. Kapelmester Teddy Petersen, 75 år.

22. Koncertsanger Aage Thygesen, 75 år.

27. Pianistinden Ida Koppel, 50 år.

DECEMBER

2. Komponisten, kantor Axel Pedersen, 70 år.

Musikpædagogen Povl Flede-lius, 60 år.

12. Operasangeren Aage Fønss, 80 år.

15. Organist A. A. Kerckhoffs, 80 år.

16. Klarinettisten Tage Scharff, 50 år.

Sangpædagogen Marguerite Brian Schwarck, 85 år.

20. Operasangerinden Viorica Tango, 75 år.

21. Forfatteren Knud Hegermann-Lindencrone, 60 år.

22. Pianistinden Grete Bang, 60 år.

24. Komponisten Herman Hoff-mark, 60 år.

LEGATANSØGNINGER

November

Inden 15/11: Konferensråd, Gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Peter Schrams legat. 1rs. Viet Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. 1rs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærere og sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11 : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Violoncellisten Asger Lund

Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. F.

December

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell-Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. (Til studieophold på Lysebu eller Schæf-fergården). Schæffergården, Er-melundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 31/12: Emil Bang's mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Violoncellisten Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. F.

- : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet). Universitetets økonomiske forvaltning, Studiestræde 6, Kbh. K.

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg l.

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.