ISMEs VIII kongres 2.-8. Juli 1968

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 08 - side 215-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

ISMEs VIII KONGRES 2.-8. JULI 1968

Det internationale musikpædagogiske selskab (ISME)

l dagene 2.-8. juli 1968 vil ISME afholde den VII! internationale musikpædagogiske kongres i Dijon, Frankrig, med støtte af det franske kulturministerium. Værter for 1968-kongressen er ISME's franske sektion og andre franske musikorganisationer.

Hovedtema

Som hovedemne for kongressen er valgt

De tekniske hjælpemidlers indflydelse på musikundervisningen

Vor moderne verdens tekniske massemedier bevirker en konstant forandring af det musikalske liv i alle lande. Også musikundervisning påvirkes mere og mere af benyttelse af tekniske hjælpemidler. Dette gælder såvel undervisningen af børn og voksne som uddannelsen af professionelle musikere.

Under begrebet tekniske hjælpemidler dækker sig ikke blot elektronisk udstyr men ethvert audio-visuelt materiale, kompliceret eller enkelt, som kan støtte det musikpædagogiske undervisningsprogram.

Det er hensigten under kongressen at demonstrere og diskutere den omfattende række af pædagogiske hjælpemidler af teknisk art, som anvendes i musikundervisningen, samt at bidrage til at udvikle nye og effektive muligheder for deres anvendelse eller til at udvide og forbedre den pædagogiske situation på alle trin og på alle områder inden for musikpædagogikken.

l plenarforsamlinger vil eksperter give almene introduktioner til hovedemnet under følgende overskrifter:

1. De tekniske hjælpemidlers indflydelse på lytte- og 'smagsdannelsen.

2. Farer ved samt muligheder i de tekniske hjælpemidler for at bevare og fremme de folkelige og de traditionelle musikkulturer.

3. Hvorledes kan de tekniske hjælpemidler fremme en mondial spredning af musikken.

4. De pædagogiske muligheder for de tekniske hjælpemidler gennem anvendelse af

a) radio, grammofon, båndoptager

b) film, TV

c) andre audio-visuelle hjælpemidler

5. Programmeret undervisning anvendt i musikundervisningen

6. Anvendelse af tekniske hjælpemidler i forskellige landes' musikpædagogiske systemer.

l særlige møder skal disse emner, som er præsenteret i plenarforsamlinger, uddybes gennem praktiske og metodologiske bidrag:

A. Elementær undervisning (folkeskolens klasser samt musikskolernes yngre årgange).

1. De tekniske hjælpemidler og deres indvirkning på børns høre- og lytteattituder samt konsekvenserne for undervisningsprogrammerne vedrørende sang/musik-undervisningen af børn.

2. Kritisk bedømmelse af de tekniske hjælpemidler, som særlig er møntet på de yngre årgange. Demonstrationer af grammofonplader, bånd, lysbilleder, film.

3. Hvordan kan i morgendagens sang/musikundervisning de audio-visuelle hjælpemidler udnyttes i den elementære undervisning.

B. Undervisning i skolernes højere klasser (realskolen, HF, gymnasiet samt musikskolerne).

1. Anvendelsen af de tekniske hjælpemidler i forbindelse med musiceren i orkester, ensemble, kor.

2. Anvendelsen af de tekniske hjælpemidler i den almindelige klasseundervisning i forbindelse med undervisningen i musikteori, musikhistorie, værkgennemgang.

3. Anvendelsen af de tekniske hjælpemidler til opdragelsen af de unge til kritisk musiklytten.

C. Læreruddannelsen

1. De tekniske hjælpemidlers betydning for udviklingen af nye musikpædagogiske metoder.

2. Programmeret undervisning vedrørende hørelære, musikteori etc.

3. Udvikling af sansen for de audio-visuelle hjælpemidlers anvendelsesmuligheder samt deres praktiske benyttelse.

D. Uddannelsen af professionelle musikere og musikpædagoger

1. Fornyelse af undervisningen i musikteori samt hørelære og nodelæsning gennem anvendelsen af tekniske hjælpemidler.

2. Betydningen af de tekniske hjælpemidler for uddannelsen af sangere og instrumentalister.

3. Uddannelse af professionelle sangere, instrumentalister, samt komponister til nye opgaver inden for det arbejdsområde, som de tekniske hjælpemidler omfatter.

E. Musikpædagogisk forskning

1. Betydningen af de tekniske hjælpemidler i relation til musikpædagogikken.

2. Hvordan kan de nye tekniske hjælpemidler indpasses i de eksisterende undervisningsbekendt-gørelser?

3. Kritisk vurdering af eksisterende audio-visuelt hjælpegrej.

4. Udvikling af nye instruktive programmer med henblik på musikundervisning.

Kongresdeltagerne indbydes til at deltage med indlæg i forbindelse med et af punkterne nævnt under de særlige møder A-E. Et indlæg bør ikke overskride 2000 ord og må ikke vare længere end 1/2 time incl. evt. demonstrationer. Medlemmer, der ønsker at bidrage med et kongresindlæg bedes indsende et maskinskrevet resume af indlægget på højst 300 ord senest 1. januar 1968 til ISME's generalsekretær prof, dr. Egon Kraus, Wallgraben 5, 29 Oldenburg i.O., DBR.

Udvalget af de tilbudte indlæg foregår i en programkomite. Medlemmer vil blive informeret om udfaldet af censuren straks efter at denne har fundet sted.

Fortrinsstilling vil blive givet indlæg, som mest direkte behandler emner, som ligger inden for den problemkreds, som er angivet i kongressens hovedtema med alle dens varierede anskuelsesmuligheder.

Af særlig interesse for kongresdeltagerne vil være de daglige foredrag om musikopdragelsen i Frankrig og de daglige demonstrationer af forskellige metoder som f. eks. Kodalys, Orffs, Wards, Jaques-Dalcrozes metoder etc.

Gæstegrupper

Kongressen byder velkommen til gæstende kor, orkestre og lignende fra alle dele af verden. Om muligt vil der blive givet dem lejlighed til optræden for kongresdeltagerne.

Kongressprog

De officielle sprog under kongressen er engelsk, fransk og tysk.

Generalforsamling

Der afholdes under kongressen generalforsamling i ISME. Forslag til dagsorden må være indsendt inden 31. marts 1968.

Udstilling

l forbindelse med kongressen vil der blive arrangeret en udstilling med den hensigt at vise kongresdeltagerne et righoldigt og kvalificeret musikpædagogisk materiale. Der vil blive udstillet bøger, noder, instrumenter, audio-visuelt materiale o. lign.

Medlemsskab og tilmeldelse

Medlemsskab i ISME koster US $ 5. Medlemmer af ISME kan deltage i kongressen mod betaling af kongresafgiften US $ 5. ISME-medlemmer modtager kvartalsskriftet International Music Educator.

Medlemskontingent bedes sendt til Treasurer ISME, Miss Vanett Lawler, 1201 Street N W, Washington DC 20036, USA.

Kongresafgift bedes sendt til Postgiro Paris C.C.P. 4831-55, Trésorier de la Section Française de l'ISME. M. J. J. Painchaud 205, rue Saint Honoré, Paris ler, Frankrig.

Tilmeldelse til kongressen bedes sendt til Geschäftsstelle der ISME, Wallgraben 5, 29 Oldenburg i.O., DBR.

Bestilling på hotel bedes sendt til Syndicat d'initiative, 21 Dijon, Frankrig.

Syndikatet vil derefter sende Dem en hotelfortegnelse med priser etc.

Der er mulighed for logi i kollegier i forbindelse med Dijons universitet (kun enkeltværelser) til priser fra 10 francs pr. dag. Anmodning om logi på disse vilkår bedes sendt til

Monsieur André Ameller, Directeur du Conservatoire de Musique, 5, rue de l'Etoile de Droit, 21 Dijon, Frankrig.

Kongrescentrum

Conservatoire de Musique et d'art Dramatique 5, rue de l'Etoile de Droit, 21 Dijon, Frankrig.

Danske kontaktorganisationer

Den danske samarbejdskomité under NMPU: Danmarks Sanglærerforening, Danmarks Hørelære-Forening, Gymnasieskolernes Musiklærerforening, Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening, Musikpædagogisk Forening, Seminariernes Musiklærerforening. Adresse: c/o Musikpædagogisk Forening, Puggårds-gade 13, 1573 København V.

Årgang 42/1967, nr. 08