Mp F - klaverkurser i januar

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 08 - side 211-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Mp F-KLAVERKURSER l JANUAR

KURSER FOR PIANISTER OG PÆDAGOGER

i København HANS LEYGRAF

Stockholm

3. -7. januar 1968 Det kgl. danske Musikkonserva to ri um, H. C. Andersens Boulevard 36

Indstuderingsteknik samt teknisk og musikalsk instruktion af elever, der fremfører wienerklassisk, romantisk og moderne klavermusik. Der er adgang til at få enkeltlektioner eller til at få 1 lektion daglig i kursets 5 dage. Pianister, der måtte ønske det fulde kursus, anmodes om så vidt muligt at forberede

1. en Haydn - eller Mozart sonate eller -koncert

2. en Beethoven sonate eller -koncert

3. et par kortere kompositioner af Schubert, Schumann, Chopin, Brahms eller Debussy

4. et moderne værk efter eget valg.

Alle forberedte værker skal være indstuderet efter de i handelen tilgængelige urtekstudgaver.

Kursuspriser:

Fuldt kursus (1 lektion à 3A time daglig)

som aktiv pianist .................. kr. 420,-

Pris for enkeltlektioner à 1 time .................. » 125,-

Tilhørere: Mp F-medlemmer:

partoutkort ........................... » 80,-

pr. enkelt dag ........................ » 20,-

Andre tilhørere:

partoutkort ........................... » 100-

pr. enkelt dag ....................... » 25,-

TILMELDELSE til kurset som aktiv pianist sker ved indsendelse af tilmeldelsesblanket (fås på kontoret). På denne anføres den ønskede undervisningstid samt det til kurset forberedte repertoire. Samtidig med indsendelsen af tilmeldelsesblanketten indsendes en acontoindbetaling på mindst 25 % af kursusprisen til

(fortsættes side 216)

Leygraf-kurset

(fortsat fra side 211)

Musikpædagogisk Forening i Puggårdsgade 13

i 1573 København V.

Giro 2 62 84

Tilmeldelsesblanketten skal være indsendt inden 21. dec. 67.

t Tilhøreradgangskort bedes købt i forsalg inden 21. dec. ved henvendelse til Mp F's kontor, mandag-fredag : kl. 9-13, telf. (01)114021.

Detailleret timeskema fås på kontoret efter 15. december.

Musikpædagogisk Forening

P Kontor: kl. 9—13 (undtagen lørdag), Puggårdsgade 13. . København V. Telf. (01) 114021.

Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse.

Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 42/1967, nr. 08