uden titel

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 08 - side 212-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

i Århus

ALFRED BRENDEL

Wien

26.-28. Januar 1968 Det jydske Musikkonservatorium Fuglesangsalle 26

Interpretationskursus for klavermusik fra wiener-klassik til Bartok (impressionisme undtaget).

Der er adgang til at få enkeltlektioner eller til at få 1 lektion daglig i kursets 3 dage.

Alle forberedte værker skal være indstuderet efter de i handelen tilgængelige urtekstudgaver.

Kursuspriser:

Fuldt kursus (1 lektion à 3A time daglig)

som aktiv pianist .................. kr. 250,-

Pris pr. enkeltlektion à 1 time ..................... » 125,-

Tilhørere: Mp F-medlemmer:

partoutkort ........................... » 50,-

pr. enkelt dag ........................ » 20,-

Andre tilhørere:

partoutkort ........................... » 60,-

pr. enkelt dag ........................ » 25,-

TILMELDELSE til kurset som aktiv pianist sker ved indsendelse af tilmeldelsesblanket (fås på kontoret). På denne anføres den ønskede undervisningstid samt det til kurset forberedte repertoire. Samtidig med indsendelsen af tilmeldelsesblanketten indsendes en acontoindbetaling på mindst 25% af kursusprisen til

Musikpædagogisk Forening c/o docent Alma Jørgensen

Rampen 5

8240 Risskov.

Tilmeldelsesblanketten skal være indsendt inden 10. januar 1968.

Tilhøreradgangskort bedes købt i forsalg inden kurset ved henvendelse til docent Alma Jørgensen, Det jydske Musikkonservatorium, Fuglesangsalle 26, 8210 Århus V. (Privatadresse Rampen 5, 8240 Risskov, telf. (06)178438).

Kursus i sang ved professor Paul Lohmann

l tiden 2/1-14/1 1968 vil der i Århus blive afholdt kursus i sang ved professor Paul Lohmann.

Kurset omfatter for aktive deltagere 7 lektioner à ca. 30. min. (incl. Stemmediagnose). Dobbelt antal lektioner (d. v. s. 13 lektioner incl. Stemmediagnose) kan opnås, såfremt kurset ikke bliver overtegnet. Deltagerantallet er begrænset.

Alle deltagere kan hospitere ved det kursus, de deltager i.

Honorar for det enkelte kursus er 350 kr., for det dobbelte kursus 650 kr. For passive deltagere (hospitanter) er prisen 175 kr. for et enkelt kursus og 325 kr. for et dobbelt kursus.

Sideløbende med sangkurset afholdes af fru Burga Schwarzbach, Wien, et kursus, som ud fra de enkelte deltageres individuelle forudsætninger tilstræber at udvikle den for en sanger nødvendige holdning og spændstighed, l 5 enetimer à ca. 45 min. gives en instruktion i øvelser, som styrker ryg-, lænde- og bugmuskulatur og samtidig korrigerer fejlspændinger og forkert holdning.

Honorar for dette kursus er 125 kr.

Detailleret kursusplan og tilmeldelsesblanket fås ved henvendelse til Mp F's kontor.

K. B. Madsen om motivation

Mandag aften den 6. november havde en interesseret skare samlet sig til professor K. B. Madsens foredrag arrangeret af Mp F og Danmarks Hørelæreforening. K. B. Madsens foredrag handlede om motivation i forbindelse med den pædagogiske situation. Gennem omtale af forsøg med dyr og mennesker, gennemgik foredragsholderen på en særdeles levende og personlig engageret måde en række faktorer, der som fremmende for læreprocessen må have almen interesse.

Som absolut positivt virkende motiver hæftede han sig især ved de såkaldte »aktivitetsmotiver« (interessemotiver) f. eks. bevægel-sestrang, forskertrang, spændingstrang, skabertrang (eller, for at det ikke skal lyde for voldsomt: trangen til at forme selvstændigt) o.s.v. Det vil føre for vidt at gengive hele foredraget her, men interesserede kan med udbytte læse K. B. Madsens »Læreprocessens psykologi« — den anbefales herved varmt.

Under den påfølgende diskussion fik de almene pædagogiske iagttagelser drejning over i det specielt musikpædagogiske. Som noget væsentligt tør måske fremhæves en vis enighed om, at vi inden for musikpædagogikken benytter os for lidt af at overføre psykologiske og pædagogiske erfaringer fra andre fag til vort område. Vi kunne f. eks. vinde noget værdifuldt ved i vor undervisning i højere grad at gå fra oplevelseshelhedcn til de skriftlige detailler, fremfor, som vi ofte gør nu, at gå den modsatte vej og derved også stille krav 5 utide.

Der blev efterlyst specielt musikpsykologiske undersøgelser ti! belysning af dette såvelsom af musikkens hele virkning (herunder også den terapeutiske) på mennesket.

Med fortjente klapsalver til professor K. B. Madsen sluttede denne udbytterige aften.

Erik Broe Christensen