uden titel

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 01 - side 28-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK HANDBOK

for det allmänna skolväsenet, for de kommu-

nala musikskolorna samt for det fria och frivilli-

ga musikutbildningarbetet

av ARNE AULIN

Natur och Kultur, Stockholm, 1965. Selv om det nu er et par år siden denne bog udkom, er det ikke for sent at gøre danske musikpædagoger opmærksom på dens eksistens, - og lad det være sagt straks: alle, der har med den frivillige musikundervisning at gøre på en eller anden måde, bør kende indholdet i Arne Aulins meget informationsrige bog. Forfatteren, der i mange år har virket som pædagog og konsulent for musikundervisningen i Sverige, har på sin egen krop følt nødvendigheden af at have bekvem adgang til sikre informationskilder vedrørende områder inden for musikundervisningens metodik og organisation, såsom studieplaner for de forskellige uddannelsesformer af musikpædagoger, studieplaner vedrørende musiktimerne i de forskellige skoleformer, herunder studieplaner for de frivillige musikskoler. Hertil kommer fyldige lister over relevante lærebøger til disse felter, oversigter over, hvilke musikalier, der egner sig for de forskellige trin samt udstyrsplaner. Aulins oversigt over ansættelsesforhold og -vilkår for musikpædagoger i musikskolearbejdet, uddannelsesveje og skolelove m. m. gør bogen særdeles værdifuld i hænderne på danske, som behøver hjælp i deres arbejde under tilsvarende forhold på vore breddegrader.

For en kortere årrække siden blev der bl. a. fra Mp F's side stillet forslag om, at der burde oprettes et musikpædagogisk centralbibliotek, som skulle indeholde, hvad en musikpædagog havde brug for at lære at kende i sit studium og sit virke. Tanken om det musikpædagogiske centralbibliotek er ikke skrinlagt, men agtes taget op igen, for savnet af et bibliotek af denne art føles dag for dag hårdere. Arne Aulins bog med alle de fyldige lister over, hvilken litteratur der egner sig for blokfløjtebegyndere, blokfløjtevide-rekomne, blokfløjtesammenspil, hvilken musik, der er tilgængelig for skoleorkester og ensembler på forskellige trin, hvilken litteratur der findes for begyndere i klaver, violin etc., påminder om denne sag. Med Aulins bog i hånden og med en blyant til at stryge og tilføje med i hans forslag, er hans bog simpelthen et fund for den, der har midler i hænde til at bygge en studiesamling op. Og som håndbog til opslag for den, der ind imellem har brug for en idé, findes på vore nordiske breddegrader næppe noget lignende.

H. B. R.

Nye statsprpvede musikpædagoger II

Musikpædagogisk eksamen er i juni—juli 1967 bestået af følgende kandidater: (fortsat)

Sang

Birgit Holm Andersen, Århus Jens Merrild Bundgaard, Århus Peter Fog, København Jørgen Sørensen, Nørre Nissum

Hørelære og nodelæsning

Niels Jørgen la Cour, Charlottenlund Anette Faaborg, København Mette Stig Nielsen, Brabrand Marianne M. Otzen, København Bodil Holck Petersen, København Frans H. Rasmussen, Albertslund

Basun

Ole Møllgaard, Hasseris

Klarinet

Winnie Thingvad, Dragør

Orgel

Henrik Colding-Jørgensen, København

Musikteori og musikhistorie

Svend Nielsen, København

HUSK: Generalforsamlingen den 21. februar

Medlemmernes opmærksomhed henledes på lovenes § 14 b: »Forslag fra medlemmer kan komme til afstemning, når de har været skriftligt indgivne til bestyrelsens sekretær senest fire dage før generalforsamlingens afholdelse«, og §16: »Medlemmer, som ikke er personligt nærværende ved generalforsamlingen, kan skriftligt inden denne tilsende sekretæren deres stemmeafgivning om forslag, fremsat på den udsendte dagsorden. Sådan stemmeafgivning må være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen«. Stemmeseddel er vedlagt Musikpædagogen nr. 1.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9—13 (undtagen lørdag), Puggårdsgade 13. 1573 København V. Telf. (01) 11 4021. Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.