Legater

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 02 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

LEGATER

Legatansøgninger sendes til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V., hvor anden fremgangsmåde ikke er angivet.

Mp Fs hjælpefond. Fondets formål er at yde økonomisk hjælp og støtte til Musikpædagogisk Forenings1 aktive medlemmer, der som følge af sygdom, høj alder, uforskyldt arbejdsudygtighed eller lignende har økonomisk hjælp behov. Legater af hjælpefondens midler kan søges året rundt. Intet særligt skema.

Mp Fs medlemslegat, stiftet af Valdemar Ebbesen til fordel for ældre eller syge medlemmer. Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200- til kr. 400-årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer af Mp F i mindst 7 år. Legatet kan oppebæres i indtil 5 år. Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret inden 15. april. Intet særligt skema.

Musikpædagog frk. Augusta Jiir-gensens mindelegat, stiftet af frkn. Anna og Astrid Jürgensen. Døtre af legatstifternes kusiner og fætre

samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F kan efter ansøgning modtage legatportioner, navnlig til rekreationsophold. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor. Legatet søges inden 15. april.

Gudda Behrends legat. Legatkapitalens' renter benyttes til understøttelse af ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, eller trængende ældre kvindelige musikere. Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret inden 15. april. Intet særligt skema.

Fabrikant, cand. pharm. Andreas Mørup-Petersen og hustru Marie M ø ru p-Peter se n, født Sonne-Hansens mindelegat for svagelige og rekonvalescenter. Ledige er nogle legatportioner, hver på kr. 1.000,-. De kan tildeles unge privatlærerinder, uanset om disse er eller har været ansat ved privatskoler eller er eller har været beskæftiget for egen regning med undervisning. Ansøgerne skal blot ved lægeattest dokumentere, at vedkommende trænger til rekreation, og det forudsættes, at vedkommende er mindrebemidlet. Ansøgere, der mener

at opfylde betingelserne for at få legatet, kan henvende sig til landsretssagfører E. Mørup-Petersen, Reventlowsgade 30, mezz., Kbh. V.

Maude Salomons legat. Legatets formål er at yde hjælp til enlige ældre eller syge ubemidlede medlemmer af Mp F. Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200,- til kr. 400,- årligt. Legatnyderne skal have været medlemmer af Mp F i mindst 7 år. Legatet kan oppebæres i indtil 5 år. Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret inden 15. april. Intet særligt skema.

Mp Fs elevlegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. Legatet kan søges af elever i violin, bratsch, cello og klaver. Eleverne skal være fyldt 8 år, men kan ikke modtage legatet efter at de er fyldt 21 år. Kun de medlemmer af Mp F, der har taget den fuldstændige fagprøve, og som har været medlem af foreningen mindst ét år, kan undervise legat-nydende elever. Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af indeværende sæson. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor. Legatet søges' inden 15. april.